Aneks do umowy zlecenia – WZÓR + instrukcja!

Aneks do umowy zlecenia to idealne rozwiązanie, kiedy strony umowy chcą kontynuować współpracę, jednak uległy zmianie warunki wcześniejszej umowy. Aneksem do umowy zlecenia zmienić można nie tylko wysokość wynagrodzenia, ale również zakres obowiązków pracownika.

Wstęp

Sprawdź, jak aneksować umowę oraz dowiedz się, jakie warunki należy spełnić, aby aneks stał się dokumentem ważnym i w 100% zgodnym z przepisami prawa cywilnego i prawa pracy. Pobierz też gotowy wzór aneksu, który pobierzesz poniżej:

Aneks do umowy zlecenie wzór

Aneks do umowy zlecenie – ogólne zasady

Zgodnie z panującą w Polsce zasadą swobody umów, jeśli uczestnicy wcześniej zawartej umowy potrafią dojść do porozumienia, a zmiana okoliczności wymusza na nich modyfikację wcześniejszych postanowień, zawrzeć mogą aneks do umowy.

Powyższe wynika wprost z przepisów kodeksu cywilnego, a dokładnie zapisu art. 353 (1), w brzmieniu:

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Na mocy powyżej cytowanego przepisu, pracodawca i pracownik mogą w granicach prawa i zgodnie ze swoją wolą:

 • modyfikować
 • uzupełniać
 • rozwiązywać wcześniej zawarte porozumienia.

Niemniej jednak, aby aneks był ważny, należy zachować właściwą formę zmiany tychże warunków. Zmiana warunków umowy zlecenia pod rygorem nieważności powinna zostać dokonana w tej samej formie, w jakiej została zawarta umową główna.

Warto jednak pamiętać, że umowa zlecenia może być zawarta także w formie ustnej. Zatem zmiany i rozwiązania umowy zawartej w formie ustnej mogą być dokonywane również w formie ustnej.

Niemniej jednak uczestnicy umowy zlecenia mogą zastrzec, że ewentualne zmiany w mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej lub innej, nawet jeśli umowa zlecenia została zawarta ustnie.

 

Jakie zmiany może wprowadzić aneks?

Aneks może dotyczyć praktycznie wszystkich obecnych zmian elementów umowy – poczynając od wysokości wynagrodzenia, liczby godzin, zmiany zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków, po miejsce wykonywania pracy oraz wymiar etatu.

Aneksem nie można jednak zmienić formy umowy. Jeśli umowa główna dotyczy prac zleconych, to nie może ona zostać zmieniona na umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony. Aneksem nie można również przedłużać ani skracać czasu trwania umowy.

Dodatkowo w treści aneksu nie mogą znaleźć się postanowienia niezgodne z przepisami prawa. Do takich zaliczyć należy skrócenie okresu wypowiedzenia lub dodanie pracownikowi uprawnień niezgodnych z kodeksem pracy.

Warto dodać, że jeśli w umowie zlecenia wynagrodzenie dla zleceniobiorcy oznaczone jest nie kwotowe, lecz jako stawka minimalna – miesięczna lub godzinowa, to podwyżka płacy minimalnej, która następuje rokrocznie, nie będzie wymagać przygotowania aneksu do umowy.

Aneks, a wypowiedzenie umowy zlecenia

Aneks dotyczący umowy zlecenia może zostać zawarty jeśli taka jest wola obu stron umowy zlecenia. Dlatego w sytuacji, kiedy nowe warunki pracy lub płacy proponowane przez zleceniodawcę nie odpowiadają zleceniodawcy, może on odmówić podpisania aneksu do umowy.

W takim przypadku strony mogą odczekać czas, na jaki została zawarta umowa zlecenia lub rozwiązać umowę za wypowiedzeniem. Po rozwiązaniu umowy zlecenia, pracodawca i pracownik mogą zawrzeć kolejną umowę na nowych zasadach.

Elementy aneksu do umowy zlecenia

Jak już wspomniałam, aneks powinien zostać zawarty w tej samej formie co umowa główna, chyba że uczestnicy umowy zlecenie ustaliły inną formę. Zawsze jednak w treści aneksu zawrzeć należy:

 • datę i miejsce przygotowania aneksu
 • nazwę dokumentu – „Aneks do umowy zlecenia
 • odwołanie do umowy zlecenia z podaniem daty jej zawarcia oraz numeru
 • oznaczenie stron umowy z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numeru PESEL lub NIP zleceniobiorcy oraz firmy i siedziby zleceniodawcy
 • opis elementów umowy zlecenia, które podlegają modyfikacji
 • zastrzeżenia, że pozostałe zapisy umowy zlecenia pozostają bez zmian
 • datę, od kiedy postanowienia aneksu wchodzą w życie
 • podpisy stron, ewentualnie pieczątka zleceniodawcy.

Aneks do umowy zlecenia powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie dołączony do umowy zlecenia.

 

Podsumowanie

Umowa zlecenie w trakcie jej trwania może podlegać różnym zmianom wynikającym z potrzeby firmy, dla której pracujesz jak i również z Twoich potrzeb, które pojawiły się w trakcie trwania umowy. Zmiany, jakich możemy wprowadzić w umowie zlecenie dzięki aneksowi – jest bardzo wiele…

Na ogół, umowa zlecenie może być zmieniona na dwa sposoby:

 1. Przy pomocy aneksu za porozumieniem stron – najczęściej stosowana forma
 2. Za pomocą wypowiedzenia dotychczasowej umowy zlecenie i propozycji podpisania nowej na nowych warunkach.

Pracownik może świadczyć na zlecenie pracodawcy różne rodzaje usług, które ściśle określone zostaną w przedmiotowej umowie zlecenia. Katalog takich usług jest bardzo szeroki i w zasadzie nie posiada większych ograniczeń.

W przypadku konieczności zmian w takiej umowie najczęściej stosuje się aneks, bo jest to najszybsza i najprostsza forma zmiany danych osobowych jak i warunków umowy. Jeżeli natomiast zleceniobiorca nie wyraża zgody na zmianę treści umowy zlecenia, pracodawca można wypowiedzieć mu umowę zlecenie, po czym zaproponuje podpisanie nowej umowy z nowymi warunkami.

Na koniec dodam jeszcze, że w przypadku umów zlecenia nie można stosować wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i/lub płacy, które stosuje się w umowach o pracę. Wypowiedzenie zmieniające polega na wypowiedzeniu przez pracodawcę dotychczasowych warunków pracy i/lub płacy oraz zaproponowaniu w ich miejsce nowych zapisów.

Podobne artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,86 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze