Wypowiedzenie umowy zlecenia WZÓR

Jak napisać wypowiedzenie umowy zlecenia? umowa zlecenia jest lubianą formą zatrudnienia z perspektywy pracodawców. Gwarantuje zdecydowanie większą elastyczność niż umowa o pracę. Zleceniodawca często jest też zwolniony z obowiązku opłacania składek ZUS za zleceniobiorcę.

Wstęp

wypowiedzenie-umowy-zlecenia-wzor-pdf-docDużo łatwiej jest również wypowiedzieć wzajemnie umowę zlecenia – także w trybie natychmiastowym. Jak przebiega rozwiązanie umowy zlecenie i jak sporządzić odpowiednie pismo w tej sprawie? aby ułatwić Ci wypowiedzenie umowy zlecenia, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia, które pobierzesz poniżej:

Wypowiedzenie umowy zlecenia wzór

Charakter umowy zlecenia

Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, która zawierana jest na czas określony. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w ramach takiego kontraktu przyjmujący zlecenie zobowiązuje się wykonać określone czynności na rzecz dającego zlecenie. Umowa zlecenie nie musi uwzględniać zapłaty za wykonaną pracę.

Należy jednak jasno określić nieodpłatność wykonania zlecenia w treści dokumentu.

W przeciwnym razie domyślnie usługodawca powinien otrzymać wynagrodzenie. Co ważne, wykonawca zlecenia musi wykonać osobiście wszelkie czynności, do których zobowiązał się w umowie.

Dla swojej ważności, pisemna umowa zlecenie powinna zawierać następujące elementy:

 • oznaczenie rodzaju umowy,
 • datę rozpoczęcia i zakończenia współpracy,
 • opis charakteru pracy,
 • wartość wynagrodzenia,
 • informację o tym, czy zleceniobiorca będzie korzystał z praw autorskich (wtedy stosuje się inne zasady rozliczania kosztu uzyskania przychodu).

Najważniejsze cechy umowy zlecenie to:

 • świadczenie pracy przez osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy,
 • brak ustawowego minimum wynagrodzenia,
 • brak podporządkowania pracodawcy,
 • brak ograniczeń co do ilości umów zawieranych z tym samym pracownikiem,
 • ograniczone praw zleceniobiorcy, w tym brak urlopu czy narzuconego przepisami okresu wypowiedzenia.

Różnice pomiędzy umową zlecenie a umową o pracę wynikają przede wszystkim z faktu, że w pierwszym przypadku strony nie muszą stosować się do przepisów Kodeksu pracy – obowiązują je przepisy Kodeksu cywilnego.

Jak złożyć wypowiedzenie umowy zlecenia?

Zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca mogą – zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego – wypowiedzieć umowę zlecenie w dowolnym momencie bez względu na ustalony okres czasu, na jaki została ona zawarta.

Umowa zlecenie wygasa ze skutkiem natychmiastowym, co wynika z zasady wzajemnego zaufania stron, na której opiera się taką umowę.

Nie oznacza to jednak, że wypowiedzenie umowy zlecenia nie jest obwarowane żadnymi zasadami. Przykładowo, zleceniodawca, który wypowiedział umowę z ważnego powodu – ma obowiązek zwrotu wydatków, jakie poczynił zleceniobiorca w celu wykonania zapisów umowy.

Jeśli zaś jedna ze stron wypowiedziała umowę bez ważnej przyczyny, to druga strona może domagać się odszkodowania pod warunkiem, że zaistniała szkoda.

 

Forma wypowiedzenia umowy zlecenie

Wypowiedzenie umowy zlecenie musi przyjmować taką formę, aby druga strona mogła łatwo zapoznać się z treścią wypowiedzenia. Co więcej, należy spełnić warunek określony w treści art. 60 Kodeksu cywilnego – wypowiedzenie musi być wyrażone w sposób dostateczny.

Ostatnia zasada dotyczy zachowania takiej formy wypowiedzenia umowy zlecenia, w jakiej zawarta została sama umowa. Jeśli więc umowę zawarto w formie pisemnej, taką samą formę powinno przyjąć wypowiedzenie.

UWAGA: w przypadku umowy o pracę wypowiedzenie może nastąpić za porozumieniem stron, lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia, natomiast umowa zlecenie może być rozwiązana w każdym czasie, ponieważ tutaj przepisy o okresie wypowiedzenia nie obowiązują.

Jak napisać wypowiedzenie umowy zlecenia?

Wypowiedzenie umowy zlecenia nie jest trudnym, skomplikowanym pismem. Najprościej jednak jest przygotować taki dokument w oparciu o przygotowany przez nas wzór wypowiedzenia umowy zlecenie.

Pismo uwzględnia takie elementy, jak:

 • data i miejsce wypowiedzenia umowy,
 • dane stron umowy,
 • oznaczenie umowy, którą strona wypowiada,
 • wskazanie powodów wypowiedzenia umowy,
 • podpis strony wypowiadającej umowę zlecenie.

Ponieważ druga strona musi mieć możliwość zapoznania się z treścią wypowiedzenia, wypełniony druk wypowiedzenie umowy zlecenia pdf należy dostarczyć jej osobiście, uzyskując przy tym pokwitowanie odbioru pisma lub przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Okres wypowiedzenia umowy zlecenia

Zgodnie z przepisami, strony mogą w dowolnym momencie wypowiedzieć łączącą je umowę zlecenia. Nie mają jednak prawa wyłączenia możliwości wypowiedzenia umowy z ważnych powodów. Ważne powody wypowiedzenia umowy mogą mieć natomiast charakter:

 • powszechny – są to zdarzenia, które obejmują większy obszar lub grupę ludzi, na przykład zmiana przepisów prawa,
 • indywidualny – to czynnik, który wpływa na stosunki między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, na przykład utrata zaufania.

Strony umowy zlecenia mogą także dowolnie ustalić termin wypowiedzenia: w dniach, tygodniach, miesiącach, czy nawet latach. Musi on być jednak proporcjonalny do długości trwania umowy.

Rozwiązanie umowy zlecenia za porozumieniem stron

Termin „rozwiązanie umowy zlecenia za porozumieniem stron” jest nieco mylący, ponieważ w przypadku umów cywilnoprawnych żadna ze stron nie potrzebuje zgody drugiej strony, aby wypowiedzieć jej umowę.

Jeśli jednak strony wspólnie postanawiają zakończyć współpracę, mogą porozumieć się co do terminu zakończenia umowy, ustalając inny okres wypowiedzenia niż ten wynikający z zawartego kontraktu.

 

Wypowiedzenie umowy zlecenia w trybie natychmiastowym

Wypowiedzenie umowy zlecenia w trybie natychmiastowym jest zgodne z prawem, ponieważ Kodeks cywilny nie przewiduje żadnego okresu wypowiedzenia dla tego typu umów. Każda strona ma więc prawo rozwiązać umowę zlecenie z dnia na dzień, bez żadnych konsekwencji.

Zleceniodawca i zleceniobiorca mogą ustalić obowiązujący strony okres wypowiedzenia w zawartej umowie zlecenia. Kontrakt tego typu sporządza się bowiem na zasadzie swobody umów.

Konsekwencje wypowiedzenia umowy zlecenia

Przy wypowiedzeniu umowy zlecenia przez dającego zlecenie ma on obowiązek:

 • zwrócenia przyjmującemu zlecenie wydatków, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia,
 • zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia przyjmującemu zlecenie – w części odpowiadającej wykonanej pracy.

Co więcej, jeśli wypowiedzenie umowy nastąpiło bez ważnej przyczyny, to dający zlecenie musi pokryć nie tylko odpowiednią część wynagrodzenia, ale również naprawić szkodę.

W przypadku wypowiedzenia umowy przez przyjmującego zlecenie ma on obowiązek naprawienia szkody powstałej po stronie dającego zlecenie, jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnej przyczyny.

Podstawa prawna: art. 746. – Wypowiedzenie umowy zlecenia – Kodeks cywilny.

§ 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze