Umowa zlecenie z młodocianym WZÓR + instrukcja

Jak sporządzić umowę zlecenie z młodocianym? osoba młodociana, czyli osoba, która nie ukończyła jeszcze 18. roku życia, może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej jaką jest umowa zlecenie. W każdym przypadku wymagane jest spełnienie określonych warunków.

umowa-zlecenie-z-mlodocianym-wzor-pdf-docJak zawrzeć umowę zlecenie z małoletnim? aby ułatwić Ci sporządzenie umowy zatrudnienia z młodocianym, przygotowaliśmy gotowe do pobrania i wypełnienia dwa wzory umów: umowę zlecenie z młodocianym oraz umowę o pracę z młodocianym. Oba wzory pobierzesz w dalszej części poradnika!

Zatrudnienie osoby niepełnoletniej

wazneOsoba, która ukończyła 15 rok życia może podjąć pracę na podstawie umowy zlecenia, jeśli ukończyła co najmniej 8-letnią szkołę podstawową. Warunkiem zatrudnienia jest także przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, w którym medyk potwierdzi, że praca nie zagraża zdrowiu osoby małoletniej.

Konieczne może okazać się również oświadczenie o zatrudnieniu lub niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy – ma ono na celu ustalenie dopuszczalnego czasu pracy dla pracownika młodocianego. Do zawarcia umowy zlecenia z małoletnim niezbędna jest także zgoda rodzica na zawarcie umowy zlecenia (lub zgoda opiekunów prawnych).

Umowa zlecenie z młodocianym wzór

Młodociany powinien być zatrudniany w celu przygotowania zawodowego. Przygotowanie zawodowe odbywa się z kolei poprzez naukę zawodu, która ma przygotować osobę małoletnią do pracy w charakterze pracownika wykwalifikowanego.

Obejmuje to praktyczną naukę zawodu, a także dokształcanie teoretyczne. Przygotowanie zawodowe może opierać się także na przyuczeniu do wykonywania określonej pracy. Ma wtedy na celu przygotowanie osoby młodocianej do pracy w charakterze pracownika przyuczonego.

W innych wypadkach młodociany może zostać zatrudniony tylko do prac lekkich, które nie stanowią zagrożenia dla jego życia, zdrowia ani rozwoju psychofizycznego. Praca nie powinna również utrudniać osobie małoletniej wypełniania obowiązku szkolnego.

Umowa zlecenie z młodocianym a Kodeks Pracy

wazneCo do zasady, w przypadku umów cywilnoprawnych nie stosuje się zapisów Kodeksu Pracy, jednak zatrudnianie młodocianych na umowę zlecenie zobowiązuje pracodawcę do dbania o zdrowie i życie takiej osoby. Kodeks Pracy daje konkretne wytyczne, jak dopełnić tego warunku, dlatego stosowanie się do jego regulacji wydaje się zasadne.

Kodeks prawa pracy mówi o tym, że pracodawca powinien zapewnić osobom zatrudnionym bezpieczne i higieniczne warunki pracy, niezależnie od rodzaju zawartej z pracownikami umowy. Musi więc dokładać starań, aby chronić zdrowie i życie pracowników, przestrzegając określonych zasad.

Według zapisów Kodeksu Cywilnego osoby młodociane powinny wykonywać jedynie prace lekkie.

Ich dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy musi być także krótszy w stosunku do pozostałych pracowników. Ograniczenia te wynikają z troski o prawidłowy rozwój osób młodych, które nie osiągnęły jeszcze pełnej dojrzałości fizycznej i psychicznej.

Zatrudnienie osoby niepełnoletniej na umowę zlecenie a czas pracy

wazneDbając o zdrowie pracownika małoletniego, pracodawca powinien przestrzegać wytycznych zawartych w artykule 200. Kodeksu Pracy. Według zapisów KP czas pracy osoby młodocianej musi zostać ustalony przez przedsiębiorcę w oparciu o tygodniową liczbę godzin nauki oraz rozkład zajęć.

Co więcej, tygodniowy czas pracy nie powinien przekraczać przy tym 12 godzin. W okresie ferii szkolnych nie może wynosić więcej niż 7 godzin na dobę oraz 35 godzin tygodniowo.

W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, dzienny czas pracy należy skrócić do 6 godzin i nie przekraczać 30 godzin tygodniowo.

Jakie warunki musi spełniać pracodawca, aby zatrudnić osobę małoletnią?

wazneUmowa zlecenie z młodocianym może zostać zawarta jedynie w przypadku, kiedy charakter prowadzonej przez potencjalnego pracodawcę działalności jest zgodny z wytycznymi Kodeksu Pracy.

Według artykułu 304. Kodeksu Pracy małoletni, który nie ukończył 16. roku życia, może pracować jedynie dla podmiotu, który prowadzi działalność artystyczną, kulturową, sportową lub reklamową.

Zatrudnienie osoby niepełnoletniej na umowę zlecenie a wymagane zgody

wazneZatrudnianie nieletnich na umowę zlecenie wymaga uzyskania zgody prawnego opiekuna dziecka, a także zezwolenia na zatrudnienie młodocianego, które wydaje inspektor pracy.

Zgoda na pracę małoletniego powinna zostać wyrażona przez przedstawiciela ustawowego. Wystarczy, że wyrazi ją jeden z dwojga rodziców lub opiekunów prawnych. Co do zasady, za zgodę uznaje się już wiedzę przedstawiciela ustawowego dziecka i brak sprzeciwu co do zatrudnienia.

Ze względów formalnych warto posiadać jednak potwierdzenie wyrażenia takiej zgody na piśmie. Opiekun może wyrazić ją zarówno przed jak i po zawarciu umowy zlecenia. Wzór zgody na pracę nieletniego pobierzesz poniżej:

Zgoda na pracę nieletniego dziecka wzór

zgoda-na-prace-nieletniego-dziecka-wzor-doc-pdf

Zgoda na pracę nieletniego dziecka wzór doc pdf

Z kolei zgoda inspektora pracy na podjęcie przez małoletniego zatrudnienia może zostać wydana po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego dziecka, a także:

 • orzeczenia lekarza stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania przez młodocianego pracy i innych zajęć zarobkowych,
 • opinii dyrektora szkoły, w której dziecko się uczy, dotyczącej możliwości wypełniania obowiązku nauki przez dziecko w czasie wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, która stwierdza brak przeciwwskazań do podjęcia przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Podsumowanie

 • Pełną zdolność do czynności prawnych uzyskuje się z ukończeniem 18 roku życia, osoby, które nie ukończyły 18 lat, mają niepełną zdolność do czynności prawnych, w związku z czym potrzebują zgody rodziców na podjęcie pracy.
 • Umowa zlecenie z małoletnim jest zatem jak najbardziej dopuszczalna pod jednym warunkiem, że jeśli małoletni nie ma jeszcze pełnej zdolności do czynności prawnych, musi dostarczyć pracodawcy zgodę rodziców na pracę.
 • Zgodnie z art. 304 5 Kodeksu pracy małoletni, który nie ukończył 16 roku życia, może wykonywać jedynie działalność kulturalną artystyczną sportową.
 • Czas pracy pracownika młodocianego, który jeszcze nie ukończył 16. roku życia – nie może przekraczać 6 godzin na dobę.
 • W odniesienie do umowy zlecenia – nie tworzy się stosunek pracy, a stosunek cywilnoprawny, ten natomiast nie podlega Kodeksowi pracy, a przepisom Kodeksu cywilnego.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,71 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

2 komentarzy w “Umowa zlecenie z młodocianym WZÓR + instrukcja”
 1. Mariusz Dubek

  Czy umowa zlecenie z małoletnim może być przedłużana co miesiąc przez aneks do umowy zlecenie?

Comments are closed.