Wypowiedzenie umowy zlecenia w trybie natychmiastowym WZÓR

Jak napisać wypowiedzenie umowy zlecenia w trybie natychmiastowym? umowa zlecenia to umowa cywilnoprawna, a stron, które zawierają taką umowę, nie dotyczą przepisy Kodeksu pracy, lecz przepisy Kodeksu cywilnego. Jedną z istotnych różnic jest więc tryb rozwiązywania takiego kontraktu.

Wstęp

wypowiedzenie-umowy-zlecenia-w-trybie-natychmiastowym-wzor-pdf-docW przypadku umowy zlecenia nie mamy do czynienia z obowiązkowym okresem wypowiedzenia. Strony dowolnie regulują warunki rozwiązania zawartej umowy. Jak więc złożyć wypowiedzenie umowy zlecenia w trybie natychmiastowym? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, które spełni wszystkie formalne wymogi – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia, które pobierzesz poniżej:

Wypowiedzenie umowy zlecenia w trybie natychmiastowym wzór

wypowiedzenie-umowy-zlecenia-w-trybie-natychmiastowym-wzor-pdf-doc

Wypowiedzenie umowy zlecenia w trybie natychmiastowym wzór

Rozwiązanie umowy zlecenia

Wypowiedzenia umowy zlecenia nie regulują przepisy Kodeksu pracy. Nie mamy zatem do czynienia z narzuconym okresem wypowiedzenia, uzależnionym ściśle od stażu pracy.

Warunki rozwiązania umowy zlecenia określają przepisy Kodeksu cywilnego – a dokładniej artykuł 746 w brzmieniu:

§ 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Każde rozwiązanie umowy zlecenie, co do zasady, jest więc rozwiązaniem w trybie natychmiastowym, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia. Strony mogą jednak ustalić między sobą (w treści umowy) warunki wypowiedzenia oraz termin zakończenia współpracy.

Zgodnie z przepisami, wypowiedzenie umowy zlecenia może złożyć zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i z efektem natychmiastowym.

 

Okres wypowiedzenia umowy zlecenie

Wypowiedzenie umowy zlecenie może – choć nie musi – wiązać się zachowaniem okresu wypowiedzenia. Strony mają bowiem prawo przewidzieć takie rozwiązanie w treści zawartego kontraktu lub w aneksie do umowy. Jeśli umowa zlecenie zawiera zapisy o okresie wypowiedzenia, warto dotrzymać go przy jej rozwiązaniu.

Co ważne, chociaż przepisy nie narzucają konkretnej długości ewentualnego okresu wypowiedzenia przy umowie zlecenie, to należy pilnować zasady jego proporcjonalności.

Zleceniodawca i zleceniobiorca mają możliwość dogadania się w tym zakresie, ale czas trwania okresu wypowiedzenia powinien być proporcjonalny do czasu, na jaki zawarto umowę zlecenia.

Jeśli w umowie zlecenie zawarto informację o okresie wypowiedzenia, należy liczyć go od następnego dnia od złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia podaje się najczęściej w tygodniach lub miesiącach.

Jak napisać wypowiedzenie umowy zlecenia w trybie natychmiastowym?

Umowę zlecenia można rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia, wypełniając przygotowany przez nas wzór wypowiedzenia umowy zlecenia w trybie natychmiastowym, o ile zapisy umowy zlecenia nie przewidują zachowania okresu wypowiedzenia.

W takim przypadku dokument powinien zawierać:

 • datę i miejscowość,
 • dane zleceniobiorcy (pracownika),
 • dane zleceniodawcy
 • odpowiedni nagłówek,
 • treść wypowiedzenia,
 • podpis zleceniobiorcy lub zleceniodawcy.

Wypełniając wzór wypowiedzenia umowy zlecenie, należy określić też wypowiadaną umowę poprzez podanie daty i miejsca jej zawarcia. Ponadto przy wypowiedzeniu umowy zlecenia strona wypowiadająca umowę może podać także uzasadnienie rozwiązania umowy – nie ma jednak takiego obowiązku.

 

Skutki wypowiedzenia umowy zlecenie w trybie natychmiastowym

Wypowiadając umowę zlecenie ani zleceniodawca, ani zleceniobiorca nie mają obowiązku wskazywania przyczyny swojej decyzji. Jeśli jednak nie powołają się na tak zwane ważne przyczyny rozwiązania zawartej umowy przed terminem, muszą liczyć się z pewnymi konsekwencjami, opisanymi w Kodeksie cywilnym.

Zgodnie z jego treścią, jeżeli dający zlecenie wypowie umowę:

 • powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia;
 • jeśli zlecenie jest odpłatne, to również uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia, odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom,

Co więcej, jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, dający zlecenie powinien także naprawić szkodę po stronie przyjmującego zlecenie.

Z kolei jeśli to przyjmujący zlecenie wypowie umowę przed terminem, to – gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu – ma on obowiązek naprawienia szkody po stronie dającego zlecenie.

Krótko mówiąc, rozwiązanie umowy zlecenia w trybie natychmiastowym bez ważnego powodu wiąże się z możliwymi konsekwencjami finansowymi. Jeśli zaś strona wskaże „ważne powody” i uzasadni nimi swoje wypowiedzenie, może liczyć na zwolnienie z tych konsekwencji.

Wśród ważnych powodów wypowiedzenia umowy zlecenia wymienia się między innymi:

 • zmiany prawne,
 • zmianę miejsca zamieszkania,
 • problemy zdrowotne,
 • problemy rodzinne,
 • utratę zaufania do drugiej strony,
 • niedotrzymanie ustalonych w umowie warunków, na przykład wysokości wynagrodzenia.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze