Umowa zlecenie dla księgowej – WZÓR

Co powinna zawierać umowa zlecenie z księgową? Taki dokument musi określać prawa i obowiązki stron, okres obowiązywania stosunku prawnego oraz ustaloną kwotę wynagrodzenia. Sporządzając umowę zlecenie z księgową, należy uważać, aby nie nosiła ona znamion umowy o pracę. Jak powinna wyglądać umowa zlecenie dla księgowej?

Wstęp

umowa-zlecenie-dla-ksiegowej-wzor-pdf-docAby sporządzona umowa wywoływała oczekiwane skutki prawne, w jej treści musi znaleźć się szereg niezbędnych elementów i informacji, albowiem umowa zawierająca błędy lub taka, która została sporządzona w sposób lakoniczny – będzie po prostu nieważna. Dlatego, aby ułatwić Ci przygotowanie takiej umowy, stworzyliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Umowa zlecenie dla księgowej wzór

Czy można zawrzeć umowę zlecenie z księgową?

Przepisy nie zabraniają zawierania umów zlecenia z podmiotami świadczącymi usługi księgowe. Zgodnie z prawem księgi rachunkowe spółki czy firmy może prowadzić:

 • księgowa zatrudniona na umowę o pracę,
 • księgowa zatrudniona na podstawie umowy zlecenia,
 • przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (biuro rachunkowe).

Umowa zlecenie pomoc księgowej jest więc dopuszczalna. Zgodnie z zasadą swobody umów strony mogą również w dowolny sposób kształtować taki stosunek prawny – pod warunkiem, że nie sprzeciwia się on:

 • ustawie,
 • zasadom współżycia społecznego,
 • naturze stosunku.

Umowa zlecenie z księgową ani świadczenie w związku z nią usług nie powinny wykazywać przy tym cech przypisywanych działalności gospodarczej. Niezgodne z prawem byłoby również zawarcie z księgową umowy zlecenia, jeśli jej treść miałaby cechy umowy o pracę. 

Umowa zlecenie a umowa o pracę z księgową

Zatrudnienie księgowej na umowę zlecenie jest opłacalne dla przedsiębiorcy bardziej niż zatrudnienie takiego pracownika na podstawie umowy o pracę. W przypadku umowy zlecenia, stron nie obowiązują bowiem przepisy ochronne prawa pracy, dotyczące między innymi:

 • czasu pracy
 • prawa do urlopu, 
 • prawa do przerw w pracy,
 • okresu wypowiedzenia.

Umowa o pracę i umowa zlecenie – są umowami starannego działania. W przypadku pierwszej formy stosunku prawnego pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy w czasie i miejscu wyznaczonym przez pracodawcę oraz pod jego nadzorem.

Natomiast w przypadku umowy zlecenia zleceniobiorca nie wykonuje pracy pod kierownictwem zleceniodawcy i nie jest ograniczony w zakresie miejsca i czasu wykonywania swoich zadań. To główne różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o pracę dla księgowej. 

Warto pamiętać również, że księgowa pracująca na podstawie umowy zlecenie nie jest ograniczona w zakresie:

 • norm czasu pracy,
 • godzin nadliczbowych,
 • liczby dni pracy. 

Wynagrodzenie może otrzymywać w dowolnie ustalonym terminie, nawet dopiero po wykonaniu zleconego zadania. 

 

Umowa zlecenie z księgową a umowa o świadczenie usług

Umowa o świadczenie usług księgowych to kolejna forma stosunku prawnego, którą można „pomylić” z umową zlecenia.

Obie umowy regulowane są przez przepisy dotyczące umowy zlecenia, obie łączy należyta staranność i działanie w oparciu o zaufanie do zleceniobiorcy (praca bez nadzoru zleceniodawcy).

Umowę o świadczenie usług księgowych zawiera się jednak z drugim przedsiębiorstwem – biurem rachunkowym – a umowę zlecenie z księgową jako osobą fizyczną. 

Umowa o świadczenie usług księgowych najczęściej zawiera także specjalny zapis dotyczący możliwości dochodzenia odpowiedzialności w przypadku nienależytego wykonania usługi przez biuro rachunkowe.

Odszkodowanie przysługuje klientowi w przypadku niestarannego lub nieterminowego wykonania usługi.

Jednocześnie w umowie o świadczenie usług może pojawić się wyłączenie tej odpowiedzialności, czyli klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności w przypadku zaistnienia błędów z winy klienta.

Chodzi między innymi o przypadki niedostarczenia dokumentów księgowych lub dostarczenia ich po wymaganym terminie. 

 

Co powinna zawierać umowa zlecenie?

Gotowy do wypełnienia wzór umowy zlecenia dla księgowej został stworzony na bazie podstawowego wzoru umowy zlecenia. Dokument zawiera między innymi następujące elementy:

 • oznaczenie stron umowy, czyli imiona, nazwiska, daty urodzenia, adresy zamieszkania oraz numery dokumentów tożsamości, numery PESEL stron, a w przypadku firmy nazwę, adres i numer NIP, 
 • opis zlecenia i określenie zakresu współpracy, czyli prawa i obowiązki stron oraz wskazanie przedmiotu zlecenia,
 • czas trwania umowy, z uwzględnieniem dnia rozpoczęcia oraz zakończenia stosunku prawnego,
 • kwotę wynagrodzenia, ustaloną przez strony,
 • odpowiedzialność za niedopełnienie warunków umowy, wykonanie jej w sposób nienależyty lub wadliwy (konsekwencją może być na przykład anulowanie zlecenia lub obniżenie wynagrodzenia).

Dodatkowo, w umowie zlecenia można zastrzec także brak możliwości powierzenia zleconych czynności osobie trzeciej. 

Na co zwrócić uwagę, sporządzając umowę zlecenia z księgową?

Co powinna zawierać umowa z księgową? Na podstawie zasady swobody umów strony mają prawo w dowolny sposób określać swoje prawa i obowiązki oraz zasady współpracy. Bardzo ważne jest jednak ujęcie w takim kontrakcie zakresu czynności zleconych księgowej.

Zakres ten może być ogólny – prowadzenie dokumentacji księgowej i podpisywanie dokumentów księgowych – lub szczegółowy, przy czym nie jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie z uwagi na fakt, że na początku współpracy trudno jest określić, jakie czynności i dokumenty mogą okazać się niezbędne. 

Wśród obowiązków księgowej można wymienić między innymi:

 • obsługę programu do księgowania,
 • wypełnianie deklaracji podatkowych,
 • składanie deklaracji do właściwych urzędów,
 • obsługę zwrotów VAT, 
 • przygotowywanie sprawozdań, raportów, wniosków i analiz,
 • doradztwo podatkowe.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,29 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze