Wezwanie do wydania dokumentów księgowych wzór

Jak napisać wezwanie do wydania dokumentów księgowych? Biuro rachunkowe ma obowiązek wydania dokumentów bez względu na stan rozliczeń z klientem. Bezprawne przetrzymywanie i odmowa wydania dokumentów księgowych stanowi bowiem przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Wstęp

wezwanie-do-wydania-dokumentow-ksiegowych-wzor-pdf-docJak odzyskać dokumenty z biura rachunkowego? jeśli z jakichś przyczyn księgowość nie zwróciła przedsiębiorcy wszystkich wcześniej przekazanych dokumentów, przedsiębiorca powinien w pierwszej kolejności wystosować oficjalne wezwanie, w którym powołując się na konkretną podstawę prawną, zażąda wydania należących do niego dokumentów. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wezwania, które pobierzesz poniżej:

Wezwanie do wydania dokumentów księgowych wzór

wezwanie-do-wydania-dokumentow-ksiegowych-wzor-pdf-doc

Wezwanie do wydania dokumentów księgowych wzór

Bezprawne przetrzymywanie dokumentów

Na jakie przepisy powołać się w wezwaniu do wydania dokumentacji księgowej? Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego bezprawne przetrzymywanie i odmowa wydania dokumentów to przestępstwo. Określa je artykuł 276 KK w brzmieniu:

Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Biuro rachunkowe nie może zatem przetrzymywać dokumentów i odmawiać ich zwrotu, uzależniając dokonanie takiej czynności, na przykład, od uregulowania zaległych zobowiązań wobec firmy za prowadzone wcześniej usługi księgowe.

Jednocześnie, biuro nie powinno przekazywać dokumentów przypadkowym osobom ani w nieformalny sposób, co oznacza, że przy ich przekazaniu należy sporządzić protokół wydania dokumentów księgowych, którego wzór pobierzesz poniżej:

Protokół wydania dokumentów księgowych wzór

protokol-wydania-dokumentow-ksiegowych-wzor-pdf-doc

Protokół wydania dokumentów księgowych wzór

Biuro rachunkowe nie chce wydać dokumentów

Przedsiębiorcy często podejmują decyzję o zmianie biura rachunkowego. W takich okolicznościach muszą nie tylko wypowiedzieć poprzedniej firmie umowę, ale również odzyskać dokumentację, którą ta prowadziła. Zdarza się jednak, że biuro odmawia wydania dokumentów księgowych. Czy przedsiębiorca nie może przeciwstawić się takiej decyzji?

Otóż po zerwaniu umowy z biurem rachunkowym firma ta nie ma żadnych podstaw do tego, aby zatrzymać księgi rachunkowe swojego klienta. Nawet jeśli takie „prawo” wynikałoby z zawartej z przedsiębiorcą umowy, to jej zapisy będą niezgodne z przepisami.

Biuro rachunkowe przy świadczeniu usług księgowych może bowiem przechowywać dokumentację tylko wtedy, gdy istnieje ważna umowa na prowadzenie ksiąg. Jeśli umowa traci swoją ważność – zostaje wypowiedziana – to zgodnie z prawem następuje natychmiastowy obowiązek zwrotu dokumentów.

Jeśli biuro rachunkowe odmawia wydania dokumentów, może zostać powołane do odpowiedzialności karnej. Za bezprawne przetrzymywanie dokumentacji grozi grzywna, a nawet kara ograniczenia czy też pozbawienia wolności do dwóch lat.

Warto podkreślić, że zatrzymanie dokumentacji nie może stanowić wymierzonej przez biuro sankcji za brak zapłaty. Ewentualne spory o zapłatę powinny być rozstrzygane na drodze sądowej.

W przypadku zaległości w opłatach biuro rachunkowe może skierować sprawę do sądu, uprzednio wzywając zleceniodawcę do zapłaty należności za pośrednictwem odpowiedniego pisma.

Jeżeli przedsiębiorca nie ureguluje zaległości i sprawa trafi do sądu, uzyskany nakaz zapłaty lub wyrok po uprawomocnieniu będzie stanowić tytuł wykonawczy. Jest to jedyny legalny sposób na odzyskanie należnych środków.

Odzyskanie dokumentów księgowych z biura

Czy biuro rachunkowe ma prawo zatrzymać dokumenty firmy? Wydanie dokumentów przez biuro rachunkowe powinno nastąpić w momencie rozwiązania umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych lub po wezwaniu firmy do przekazania dokumentacji.

Biuro rachunkowe nie ma prawa zatrzymać takich dokumentów nawet w sytuacji, kiedy klient nie reguluje należności względem firmy. Dokumenty księgowe prowadzonego przedsiębiorstwa są bowiem wyłączną własnością przedsiębiorcy.

Czytamy o tym w Kodeksie cywilnym – zgodnie z art. 55 KC:

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej i obejmuje w szczególności:

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Co więcej, zgodnie z art. 222 Kodeksu cywilnego:

Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana.

Na podstawie tego przepisu przedsiębiorca ma prawo wystosować do biura rachunkowego wezwanie do wydania dokumentów księgowych, a jeśli to nie przyniesie rezultatu, złożyć zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 2.

Jak wezwać biuro rachunkowe do wydania dokumentów księgowych?

Po rozwiązaniu umowy z biurem rachunkowym o świadczenie usług księgowych przedsiębiorca powinien odebrać w biurze swoją dokumentację księgową. Jeśli natomiast biuro odmawia współpracy przy wydaniu dokumentacji, należy sporządzić stosowne pismo o wydanie dokumentów księgowych.

Odpowiednio sformułowane wezwanie można przygotować w oparciu o przygotowany przez nas i gotowy do wypełnienia wzór wezwania do wydania dokumentów księgowych, który określa między innymi:

 • przedmiot umowy,
 • dane przedsiębiorstwa wzywającego do zwrotu dokumentów,
 • dane biura rachunkowego,
 • termin wydania dokumentacji,
 • rodzaj dokumentów, które powinny zostać zwrócone,
 • podstawę prawną wezwania,
 • ostrzeżenie o konsekwencjach braku zwrotu (zgłoszenie sprawy do prokuratury).

Jak wygląda wydanie dokumentów księgowych?

Wydanie dokumentów księgowych musi zostać potwierdzone odpowiednim protokołem, czyli pismem, które stanowi potwierdzenie przekazania dokumentów ze wskazaniem, o jakie dokumenty księgowe chodzi i komu są one wydawane.

Protokół przekazania dokumentów księgowych zawiera z reguły:

 • dane biura rachunkowego,
 • dane osoby odbierającej dokumenty księgowe,
 • datę odbioru dokumentów,
 • listę przekazywanych dokumentów,
 • podpisy obu stron.

Protokół może zawierać także wzmiankę o konieczności zbadania kompletności zwróconych dokumentów w ciągu 2 tygodni od dnia ich odebrania.

Odbiorca powinien sprawdzić w tym czasie ewentualną zgodność z dokumentami źródłowymi, a uwagi co do ilości wydanych dokumentów czy formy dokonanego księgowania zgłaszać w formie pisemnej.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze