Zgoda na wyjazd dziecka za granicę WZÓR + Instrukcja

Wyjazdy wakacyjne dzieci bez rodziców powinny zostać odpowiednio przygotowane również pod kątem formalno-prawnym. Powierzając bowiem dziecko innej osobie – nawet najbliższemu członkowi rodziny, należy przygotować właściwe upoważnienie, którym opiekun wakacyjny będzie mógł legitymować się przed służbą graniczną, policją i innymi instytucjami, z którymi można mieć do czynienia poza granicami Polski.

Zgoda rodzica na wyjazd dziecka za granicę i inne upoważnienia powinny dla swej ważności zostać udzielone na piśmie, a dla skuteczności prawnej potwierdzone przez notariusza.

Sprawdź, jak przygotować oświadczenie o powierzeniu opieki nad dzieckiem osobie trzeciej oraz pobierz gotowy wzór, który w łatwy sposób można zmodyfikować i dostosować do sytuacji. Wzór zgody na wyjazd dziecka za granicę pobierzesz w dalszej części artykułu (do wyboru masz kilka wersji pism).

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę – kiedy jest potrzebna?

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę jest wymagana, w każdej sytuacji gdy:

  • małoletni wyjeżdża z kraju z innymi osobami niż rodzice
  • dziecko opuszcza kraj tylko z jednym z rodziców, a drugiemu przysługuje władza rodzicielska lub prawo decydowania o miejscu zamieszkania dziecka.

Z uwagi na powyższe powierzając dziecko dziadkom, cioci lub innemu członkowi rodziny, należy przekazać tej osobie pisemne upoważnienie na wyjazd dziecka za granicę. Natomiast jeżeli opiekę nad dzieckiem sprawują opiekunowie prawni, to oni przygotowują stosowną zgodę.

Przedmiotowy dokument może okazać się niezbędny w przypadku kontroli dokumentów, która w zależności od wybranego środka transportu może mieć miejsce na lotnisku lub granicy. Do kontroli dokumentów może dojść również w czasie pobytu w wybranym państwie przez uprawnione służby np. Policję.

Zgodę na wyjazd dziecka należy przygotować również wtedy, gdy wakacje mają odbyć się w jednym z krajów Unii Europejskiej lub strefy Schengen. Znając kraj wyjazdu, warto sprawdzić, jakie dodatkowe dokumenty należy zabrać oraz w jakim języku je przygotować. Poniżej pobierzesz potrzebny wzór zgody na wyjazd dziecka:

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór ogólny

zgoda-na-wyjazd-dziecka-za-granice-wzor-ogolny

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę – wzór ogólny

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę z jednym z rodziców wzór

zgoda-na-wyjazd-dziecka-za-granice-z-jednym-z-rodzicow-wzor-pdf-doc

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę z jednym z rodziców – wzór

Wzór zgody na wyjazd dziecka za granicę z ciocią

wzor-zgody-na-wyjazd-dziecka-za-granice-z-ciocia-pdf-doc

Wzór zgody na wyjazd dziecka za granicę z ciocią

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę z osobą trzecią wzór

zgoda-na-wyjazd-dziecka-za-granice-z-osoba-trzecia-wzor-pdf-doc

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę z osobą trzecią – wzór

Kiedy potrzebna jest zgoda na wyjazd dziecka za granicę z jednym z rodziców?

W sytuacji, gdy oboje rodziców posiadają pełnię władzy rodzicielskiej, a wyjazd za granicę organizuje jedno z nich, należy przygotować odpowiednią zgodę. Zgoda drugiego rodzica powinna zostać złożona na piśmie z podpisem potwierdzonym przez notariusza.

W sytuacji, gdy rodzic nie wyraża zgody na wyjazd dziecka, można złożyć do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wniosek o zmianę miejsca zamieszkania dziecka – jeśli wyjazd wiąże się właśnie ze zmianą miejsca zamieszkania.

Niemniej jednak podobny wniosek może zostać złożony również w związku z wyjazdem wakacyjnym. Wówczas zgoda ojca na wyjazd dziecka za granicę na wakacje (jeśli matka sprawuje opiekę nad dzieckiem) zostanie zastąpiona orzeczeniem sądu, które należy przetłumaczyć i zabrać ze sobą na wakacje.

Jak przygotować zgodę na wyjazd małoletniego dziecka za granicę?

Jak już wspomniałam, zgoda na wyjazd dziecka do innego kraju na wakacje lub w innym celu, powinna zostać potwierdzona na piśmie. Rodzic, rodzice lub opiekunowie prawni powinni złożyć oświadczenie woli, w którym wyrażą zgodę na wyjazd dziecka do wskazane kraju w określonych granicach czasu.

W treści oświadczenia znaleźć powinny się również dane dziecka z wyszczególnieniem imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL. Dodatkowo należy wskazać numer dokumentu ze zdjęciem, które dziecko posiada. Może być to dowód osobisty lub paszport, czyli dokument na podstawie którego w razie kontroli będzie można potwierdzić tożsamość dziecka.

Zgodę należy własnoręcznie podpisać. Jednakże z uwagi na okoliczność, że pismo to ma przybrać formę dokumentu, podpisy powinny zostać notarialnie potwierdzone. Zatem składający oświadczenie rodzic lub opiekun prawny może samodzielnie przygotować zgodę, jednak podpis należy złożyć dopiero w obecności wybranego notariusza.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyjazd nieletniego za granicę bez rodziców może zostać zgłoszony w urzędzie konsularnym lub ambasadzie.

Warto zaznaczyć, iż wymaga się, aby zgoda została przygotowana w dwóch językach – polskim oraz języku kraju wyjazdu, ewentualnie w języku angielskim.

Jak przygotować zgodę na wyjazd dziecka na granicę z członkiem rodziny?

Także powierzenie opieki nad dzieckiem w czasie wakacji innemu członkowi rodziny – babci, dziadkowi, cioci wymaga potwierdzenia na piśmie. Jeśli mają to być wakacje zagraniczne, należy zachować formę pisemną z podpisami notarialnie potwierdzonymi. Zgodę podpisują oboje rodziców, chyba że nie posiadają oni władzy rodzicielskiej.

Na dokumencie notariusz zamieszcza klauzulę potwierdzającą autentyczność złożonych podpisów. Natomiast załącznikiem do zgody, który należy mieć zawsze podczas wyjazdu, jest skrócony akt urodzenia dziecka.

Jeśli nie wiesz, jak przygotować niniejszą zgodę, pomocnym może okazać się przygotowanym przez prawnika wzór zgody na wyjazd dziecka za granicę z ciocią.

Dokument ten można swobodnie modyfikować, umieszczając właściwe dane opiekuna wyjazdu. Przygotowany wzór może okazać się przydatny podczas wyjazdu dziecka za granicę z dziadkami, a nawet sąsiadami, czy znajomymi.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,45 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze