Zgoda na pracę nieletniego dziecka WZÓR doc pdf

Jak napisać zgodę rodzica na pracę nieletniego dziecka? Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, nie może podjąć pracy bez zgody rodziców. Jest to uwarunkowane przepisami prawa, które mają na celu ochronę zdrowia młodego człowieka oraz zapewnienie mu możliwości kształcenia się. Za zgodą rodziców małoletni może jednak zostać pracownikiem zarówno w przypadku zawierania umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej.

Wstęp

zgoda-na-prace-nieletniego-dziecka-wzor-doc-pdfAby sporządzona zgoda spełniała wszystkie formalne wymagania, musi zawierać niezbędne elementy. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pełnoprawnego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór zgody na pracę nieletniego dziecka, którą pobierzesz poniżej:

Zgoda na pracę nieletniego dziecka wzór

zgoda-na-prace-nieletniego-dziecka-wzor-doc-pdf

Zgoda na pracę nieletniego dziecka wzór doc pdf

Kiedy potrzebna jest zgoda na pracę nieletniego?

Na początek warto wyjaśnić, kim w prawie pracy jest osoba młodociana (nieletnia). Według Kodeksu pracy pracownikiem może być tylko osoba, która ukończyła 18 rok życia lub osoba młodociana, jednak na szczególnych warunkach. Kodeks określa osobę młodocianą jako nastolatka, który ukończył 15 rok życia, ale nie ukończył jeszcze 18 roku życia. Od reguły tej istnieją również wyjątki.

Pracę za zgodą rodziców może podjąć nawet młodsza osoba, która:

  • ukończyła 8-letnią szkołę podstawową i kończy 15 lat w trwającym roku kalendarzowym lub podejmuje pracę w celu przygotowania zawodowego,
  • nie ukończyła 15 lat ani 8-letniej szkoły podstawowej, ale podejmuje pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do określonego zawodu.

Dlaczego zgoda na pracę nieletniego dziecka jest wymagana?

Zgoda rodziców na pracę małoletniego to warunek zatrudnienia osoby nieletniej, który ma na celu chronić jej zdrowie i umożliwiać dalsze kształcenie. Poza tym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia i nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, jest objęta władzą rodzicielską rodziców lub pieczą opiekunów prawnych.

Z tych powodów osoby młodociane można zatrudniać wyłącznie na podstawie przepisów szczególnych.

Jeśli dziecko nie ukończyło 15. roku życia, ale chce zatrudnić się w ramach umowy o pracę, musi posiadać na to zgodę swoich przedstawicieli ustawowych. W przypadku, kiedy młodociany nie ukończył jeszcze 8-letniej szkoły podstawowej, potrzebna będzie nie tylko zgoda na pracę nieletniego dziecka, ale również zezwolenie dyrektora placówki, do której uczęszcza.

Kto powinien wyrazić zgodę na pracę nieletniego?

Zgodę na pracę nieletniego dziecka muszą wyrazić osoby do tego uprawnione. Jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to powinni oni wyrazić ją wspólnie w formie odpowiedniego oświadczenia. Tak samo będzie w przypadku posiadania opiekunów prawnych – jeśli dziecko ma ich dwoje, oboje muszą wyrazić taką zgodę w formie pisemnej.

W przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami lub opiekunami sprawę wydania zgody rozstrzygnie sąd opiekuńczy.

Gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej lub gdy została ona względem niego ograniczona, wystarczająca będzie zgoda na pracę nieletniego dziecka wydana przez drugiego rodzica, któremu przysługuje pełna władza rodzicielska.

Warto wiedzieć również, że zgoda rodzica na wykonywanie pracy przez dziecko może nie być jedyną zgodą wymaganą w celu zatrudnienia młodocianego zgodnie z prawem. Kodeks pracy stanowi bowiem, że osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą pracować wyłącznie na rzecz podmiotu, który prowadzi działalność sportową, kulturalną, artystyczną, bądź reklamową.

Podjęcie takich zajęć zarobkowych wymaga uzyskania zarówno zgody opiekuna lub przedstawiciela ustawowego, jak i zezwolenia inspektora pracy. Ten wydaje zezwolenie na wniosek jednego z wymienionych podmiotów, o ile praca nie będzie wiązała się z zagrożeniem wypełniania przez nieletnie dziecko obowiązku szkolnego i nie będzie stanowiła zagrożenia dla jego zdrowia i rozwoju psychofizycznego.

Co musi zawierać zgoda na pracę nieletniego dziecka?

Zgoda na pracę nieletniego musi mieć formę pisemną. Dokument mogą sporządzić przedstawiciele ustawowi dziecka. W piśmie należy zawrzeć między innymi:

  • dane małoletniego, w tym imię, nazwisko, adres i numer PESEL,
  • dane rodziców lub opiekunów wraz z numerem kontaktowym,
  • formułę wyrażenia zgody na pracę,
  • dane podmiotu, który chce zatrudnić młodocianego,
  • podpis/y osoby lub osób uprawnionych.

Czy umowa zlecenie z młodocianym również wymaga zgody rodziców?

umowa-zlecenie-z-mlodocianym-wzor-pdf-docZgoda rodzica na zawarcie umowy zlecenia, jak również umowy o dzieło, jest wymagana tak samo, jak w przypadku zawierania umowy o pracę. Według przepisów małoletni może podjąć pracę w ramach umowy cywilnoprawnej, jeśli jego rodzice lub opiekunowie prawni wiedzą o takim zatrudnieniu, a co za tym idzie, wyrażają na nie pisemną zgodę. Wzór umowy zlecenia z młodocianym pobierzesz poniżej:

Umowa zlecenie z młodocianym wzór

Różnica pomiędzy zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę a umowy cywilnoprawnej polega na tym, że w przypadku umowy zlecenia czy umowy o dzieło zgodę można wyrazić w formie ustnej. Umowę cywilnoprawną ma możliwość zawrzeć również nawet osoba, która ukończyła tylko 13 lat.

Poza tym, przepisy nie regulują liczby godzin pracy wykonywanych przez nieletnich na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło – inaczej jest w przypadku umowy o pracę, która nakazuje traktować młodocianych według szczególnych postanowień Kodeksu Pracy.

Brak zgody na pracę małoletniego

Bez zgody rodzica na wykonywanie pracy przez dziecko – pracodawca nie powinien nawet podjąć takiej współpracy. A jeśli nieletnie dziecko podejmie pracę bez zgody rodziców, zrobi to nielegalnie – a umowa o pracę nie wywoła żadnych skutków prawnych. Warto wiedzieć, że nie każdy nieletni potrzebuje zgody rodziców do rozpoczęcia pracy, ponieważ od 13 roku życia ma już ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Jeśli jednak praca sprzeciwia się dobru młodocianego, rodzic lub opiekun mogą rozwiązać stosunek pracy za zezwoleniem sądu opiekuńczego.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze