Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka WZÓR

Jak napisać wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka? Choć dla dobra wspólnego dziecka rodzice powinni dążyć do porozumienia w kwestii jego życia i wychowania, to w praktyce dość często dochodzi do sytuacji, w których byli partnerzy nie potrafią wypracować konsensusu.

Wstęp

wniosek-o-rozstrzygniecie-o-istotnych-sprawach-dziecka-wzor-pdf-docW takim przypadku każdy z rodziców (który nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej) może wystąpić z wnioskiem do sądu rodzinnego, by ten rozstrzygnął o istotnych sprawach dziecka. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma spełniającego wszystkie formalne wymogi, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka wzór

wniosek-o-rozstrzygniecie-o-istotnych-sprawach-dziecka-wzor-pdf-doc

Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka wzór

Istotne sprawy dziecka czego dotyczą?

Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka może dotyczyć przede wszystkim:

 • imienia/imion dziecka
 • decyzji, jakie nazwisko będzie nosić dziecko
 • miejsca pobytu małoletniego
 • wyboru szkoły, zawodu, kierunku kształcenia
 • wyjazdu dziecka za granicę
 • zgody na złożenie wniosku o wydanie paszportu
 • obywatelstwa
 • wyboru sposobu spędzania wakacji
 • określenia kierunku wychowania dziecka
 • leczenia dziecka
 • stanu zdrowia dziecka
 • zamiaru interwencji lekarza.

Wyżej wymienione sprawy mają jedynie charakter przykładowy, natomiast życie weryfikuje, jakie sytuacje dotyczące dziecka mogą wymagać interwencji sądu.

 

Kiedy złożyć wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka?

Jak wskazałam na wstępie, najczęstszym powodem wystąpienia do sądu z wniosek o wydanie postanowienia dotyczącego istotnych spraw dziecka jest konflikt pomiędzy rodzicami.

Niemniej sądy zajmują się sprawami dzieci także kiedy nie ma kontaktu z drugim rodzicem, lub jego miejsce zamieszkania nie jest znane.

Część wniosków dotyczy również przypadków odcięcia się od drugiego rodzica, czy wyrażenia zgody na zmianę nazwiska kiedy rodzic ma historię kryminalną lub dziecko doznało krzywdy z jego strony.

Zaznaczyć należy, że wniosek dotyczący najistotniejszych spraw dziecka może zostać złożony w każdym czasie. W praktyce sądowej jednak dąży się do ugodowego sposobu rozwiązywania sporów rodzinnych, dlatego przed wdaniem się spór sądowy, rodzice powinni spróbować uregulować kwestie sporne na drodze mediacji sądowej.

Z wnioskiem mediacyjnym może wystąpić każdy z rodziców. Trzeba jednak wyjaśnić, że w Polsce nie ma przymusu przystąpienia do postępowania mediacyjnego, dlatego jeśli ugoda nie jest możliwa, a sprawa do rozstrzygnięcia jest pilna, należy złożyć odpowiedni wniosek, żądając udzielenia zabezpieczenia lub wydania przez sąd odpowiedniego zarządzenia.

Przedmiotowy wniosek składa się do sądu właściwego ze względu na miejsce pobytu dziecka. Natomiast właściwym rzeczowo sądem jest Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich.

 

Jak napisać wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka?

Wniosek dotyczący istotnych spraw dziecka, tak jak każde inne pismo wszczynające postępowanie sądowe z zakresu prawa rodzinnego powinien zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest kierowany
 • oznaczenie stron postępowania – rodziców lub opiekunów prawnych oraz małoletniego, którego sprawa dotyczy z imienia, nazwiska, adresu, numeru PESEL
 • wnioski m.in. wydanie postanowienia we wskazanych kwestiach, przeprowadzenie sprawy pod nieobecność drugiego rodzica, wydanie zabezpieczenia, przeprowadzenie dowodów ze wskazanych dokumentów lub zeznań świadków
 • uzasadnienie uczestnika postępowania,
 • podpis rodzica wnoszącego wniosek np. wnioskodawczyni.

Przygotowując pismo do sądu, warto pobrać przygotowany przez nas wzór wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka.

Do wniosku należy dołączyć załączniki w postaci składanych dokumentów w tym akty stanu cywilnego, orzeczenia sądowe regulujące władzę rodzicielską, lub opiekę nad dzieckiem, odpis wniosku.

Do wniosku dołączyć trzeba również dowód uiszczenia opłaty sądowej, a opłata sądowa wynosi 100 zł.

 

Jak uzasadnić wniosek o wydanie postanowienia w przedmiocie istotnych spraw dziecka?

W przypadku braku porozumienia rodziców, uzasadnienie wniosku nie musi być obszerne, jednakże rodzic powinien wskazać potrzebę wydania przez sąd rejonowy rozstrzygnięcia, o które wnosi.

W pierwszej kolejności powinien odnieść się do potrzeby uregulowania istotnej dla dziecka kwestii, a następnie wykazać, że drugi rodzic nie chce współpracować lub współpraca nie jest możliwa np. przez brak kontaktu z nim.

Na poparcie podnoszonych okoliczności rodzic powinien powołać odpowiedni materiał dowodowy. Znacznie mogą mieć zarówno dowody w formie dokumentów, jak i zeznania świadków i samego dziecka.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze