Wzór wniosku do sądu o umieszczenie dziecka w ośrodku wychowawczym

Jak napisać wniosek do sądu o umieszczenie dziecka w ośrodku wychowawczym? Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (dalej: MOW) przeznaczone są dla nieletnich niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy oraz wychowania. Do zadań MOW należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, a także przygotowanie dzieci do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. 

Wstęp

MOW przeznaczone są wyłącznie dla nieletnich, wobec których Wydziały Rodzinne i Nieletnich Sądów Rejonowych zastosowały środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW. Jak napisać wniosek do sądu o umieszczenie nieletniego w ośrodku wychowawczym? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, który pobierzesz poniżej?

Wzór wniosku do sądu o umieszczenie dziecka w ośrodku wychowawczym

wzor-wniosku-do-sadu-o-umieszczenie-dziecka-w-osrodku-wychowawczym

Wzór wniosku do sądu o umieszczenie dziecka w ośrodku wychowawczym

Co to jest MOW (młodzieżowy ośrodek wychowawczy)?

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW) to jednostki, do których sądy rodzinne i nieletnich kierują młodzież wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki, wychowania i resocjalizacji.

Niektórzy mówią, że MOW to poprawczak dla dzieci, jednak nie jest to do końca zgodne z prawdą, ponieważ do zakładu poprawczego trafiają nieletni, którzy popełnili jakieś przestępstwo, ale nie mogą być karani jak dorośli.

Umieszczenie osoby małoletniej w MOW jest środkiem wychowawczym, a jego głównym celem jest przystosowanie podopiecznego do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. W większości przypadków to właśnie zdemoralizowane środowisko jest bowiem głównym źródłem niedostosowania społecznego nieletnich, których kieruje się do takich ośrodków.

Co warto wiedzieć o MOW?

Do MOW nieletni może trafić na podstawie:

 • skierowania dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej,
 • skierowania sądu na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w placówce.

Za pobyt dziecka w placówce opłatę ponoszą – do wysokości wydatków bieżących ponoszonych na jego utrzymanie – rodzice dziecka. Opłata ta nie może być jednak wyższa niż 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka.

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce na terenie innego powiatu powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.

Powiat prowadzący placówkę przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka porozumienie w sprawie umieszczenia nieletniego i wysokości wydatków. 

Kiedy dojdzie do usamodzielnienia wychowanka placówki, osoba pełnoletnia opuszczająca MOW zostaje objęta pomocą, która ma na celu ułatwienie jej usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem przez pracę socjalną oraz za pomocą:

 • pieniężną na usamodzielnienie,
 • pieniężną na kontynuowanie nauki,
 • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
 • w uzyskaniu zatrudnienia,
 • na zagospodarowanie, w formie rzeczowej.

 

Kto kieruje do ośrodka wychowawczego?

Nieletniego, wobec którego sąd rodzinny orzekł o umieszczeniu dziecka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, kieruje do ośrodka wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) starosta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego lub starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu nieletniego, jeśli brak jest wskazanego miejsca zamieszkania.

Właściwy starosta na podstawie zgromadzonej dokumentacji sporządza elektroniczny wniosek o wskazanie odpowiedniego ośrodka i przekazuje wniosek do ORE. Następnie jednostka wskazuje właściwemu staroście właściwy dla nieletniego ośrodek. 

Na podstawie tego zalecenia (ważnego przez miesiąc) starosta wydaje skierowanie dla nieletniego do wskazanego przez ORE ośrodka.

Przekazuje dokument wraz z całą dokumentacją nieletniego do właściwego MOW, a także powiadamia o tym sąd rodzinny i rodziców/opiekunów nieletniego.

Za co można trafić do ośrodka wychowawczego?

Osoby nieletnie do ośrodka wychowawczego trafiają najczęściej w związku z:

 • ucieczkami z domu,
 • agresywnym zachowaniem,
 • wagarowaniem,
 • nadużywaniem alkoholu,
 • zażywaniem środków odurzających,
 • uzależnieniem od leków lub nikotyny,
 • wymuszaniem i kradzieżami,
 • problemami wychowawczymi,
 • przedwczesnym podejmowaniem życia seksualnego,
 • udziałem w sektach.

 

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy – do jakiego wieku

Nieletni, który został skierowany na pobyt w MOW, musi przebywać w placówce:

 • do ukończenia 18 roku życia,
 • do chwili wydania nowego postanowienia (dotyczy pobytu tymczasowego),
 • do zakończenia roku szkolnego po ukończeniu 18 lat,
 • do chwili zakończenia okresu próby.

Jak można oddać dziecko do ośrodka wychowawczego?

Aby umieścić dziecko w MOW, należy skontaktować się z Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich w Sądzie Rejonowym. Po rozmowie z kuratorem ds. nieletnich lub sędzią rodzinnym rodzic, lub opiekun może złożyć wniosek o umieszczenie córki, lub syna w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Wystarczy uzupełnić w tym celu przygotowany przez nas wzór wniosku do sądu o umieszczenie dziecka w ośrodku wychowawczym.

Zanim dziecko zostanie umieszczone w placówce, konieczne będzie przeprowadzenie badań w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów.

Badania określą stopień demoralizacji dziecka i rodzaj placówki, do której powinien być skierowany nieletni. Przeprowadzi je psycholog, pedagog i psychiatra. Badaniom podlegają również rodzice dziecka.

Wypełniony wzór wniosku o umieszczenie nieletniego dziecka w placówce wychowawczej to nie jedyny dokument wymagany w procesie oddawania nieletniego do MON. Niezbędne są również:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • opinia Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów,
 • odpis aktu zgonu, jeśli któryś z rodziców dziecka nie żyje,
 • poświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub wymeldowaniu,
 • książeczka zdrowia, karta uodpornienia (szczepień) oraz inne dokumenty dotyczące zdrowia dziecka,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • inne dokumenty, czyli: opinie ze szkoły, poprzedniej placówki, opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinie psychiatryczne, które ułatwią diagnozę potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych nieletniego.

Jak wyciągnąć dziecko z ośrodka wychowawczego?

Zanim postanowienie sądu w sprawie umieszczenia nieletniego w MOW stanie się prawomocne, rodzice lub opiekunowie prawni mogą wnieść odwołanie od ośrodka wychowawczego i poprosić w nim o zmianę postanowienia, na przykład na przydzielenie kuratora do pełnienia nadzoru nad małoletnim.

Jeśli zaś w trakcie pobytu w MOW sama placówka stwierdzi, że wychowanek zresocjalizował się przed upływem terminu wskazanego przez sąd, dyrektor ośrodka może wystąpić do Sądu o skrócenie pobytu w MOW na wniosek rodzica.

 

Podsumowanie

Jeśli nie radzisz lub nie radzicie sobie z zachowaniem dorastającego dziecka, a więc dziecka, które nie jest jeszcze pełnoletnie, warto zwrócić się z wnioskiem do sądu rodzinnego o umieszczenie dziecka w MOW.

*Możliwe jest także skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, dziecko trafia wtedy do placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy.

Procedura umieszczenia dziecka nie jest tak bardzo skomplikowana, jakby się mogło wydawać. Najważniejsze, aby zacząć od prawidłowo sporządzonego wniosku, którego wzór pobierzesz u góry niniejszego artykułu.

Wniosek o umieszczenie dziecka w MOW musi spełniać formalne wymagania i zawierać musi wszystkie niezbędne informacje.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,86 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze