Wzór wniosku o umieszczenie dziecka w placówce wychowawczej

Jak napisać wniosek rodzica o umieszczenie dziecka w placówce wychowawczej? placówki wychowawcze, a dokładniej Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (w skrócie MOW) to instytucje stworzone z myślą o nieletnich niedostosowanych społecznie. Przyjmowane są tam osoby małoletnie wymagające specjalnych metod wychowania i pracy, a także specjalnej organizacji nauki.

MOW ma eliminować zarówno przejawy niedostosowania społecznego, jak i ich przyczyny. Jednocześnie placówka powinna przygotowywać osoby małoletnie do życia w społeczeństwie zgodnie z normami prawnymi i społecznymi.

Wstęp

wzor-wniosku-o-umieszczenie-dziecka-w-placowce-wychowawczej-pdf-docJak napisać wniosek do sądu o umieszczenie dziecka w MOW? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego prawidłowego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który spełnia wszystkie formalne wymogi i który pobierzesz poniżej:

Wzór wniosku o umieszczenie dziecka w placówce wychowawczej

wzor-wniosku-o-umieszczenie-dziecka-w-placowce-wychowawczej-pdf-doc

Wzór wniosku o umieszczenie dziecka w placówce wychowawczej

Czym jest ośrodek wychowawczy (MOW)?

Zanim odpowiemy na pytanie, jak oddać dziecko do ośrodka wychowawczego, warto przybliżyć nieco specyfikę tego typu placówek. MOW, czyli Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, to jednostka, do której dzieci kierowane są przez sądy rodzinne i nieletnich.

Resocjalizacja w MOW dotyczy młodzieży, która wymaga specjalnej organizacji nauki i wychowania. Chodzi więc o osoby nieletnie, które nie są dostosowane do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Myśląc o umieszczeniu dziecka w takiej instytucji – należy mieć na uwadze, że MOW to nie poprawczak, ponieważ do takich zakładów nie trafiają małoletni, którzy popełnili przestępstwo, lecz osoby niedostosowane społecznie. One również najczęściej pochodzą jednak ze zdemoralizowanego środowiska, w którym nie znalazły dobrego przykładu do naśladowania.

Do MOW małoletni może zostać skierowany przez sąd w następujących sytuacjach:

 • w przypadku całkowitego lub częściowego pozbawienia opieki rodzicielskiej,
 • na pisemny wniosek rodzica/rodziców lub opiekunów prawnych.

Co istotne, za pobyt dziecka w placówce MOW opłatę ponoszą rodzice, ale do wysokości wydatków bieżących, ponoszonych na utrzymanie małoletniego. Przy czym, opłata ta nie może być wyższa niż 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka.

Jeśli nieletni zostaje przyjęty do placówki na terenie innego powiatu, to powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w kwocie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka.

Wcześniej jednak władze obu powiatów zawierają porozumienie w sprawie umieszczenia nieletniego w placówce i wysokości wydatków.

Co się dzieje z dzieckiem po wyjściu z MOW?

Jak zostało wspomniane, MOW to nie poprawczak. Podopieczni opuszczają taki ośrodek, kiedy stają się pełnoletni i samodzielni. Placówka nadal obejmuje ich jednak pomocą, która ma ułatwić im integrację ze środowiskiem i samodzielne funkcjonowanie.

Po wyjściu z MOW podopieczny może liczyć na:

 • pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
 • pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
 • pomoc na zagospodarowanie, w formie rzeczowej.

 

Do kogo wystąpić z wnioskiem o umieszczenie dziecka w MOW?

Aby oddać nieletniego do MOW, należy wypełnić wzór wniosku o umieszczenie dziecka w ośrodku wychowawczym i złożyć go w odpowiednim sądzie rodzinnym. Dziecko kieruje do placówki wskazanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji odpowiednio:

 • starosta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego,
 • starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu nieletniego, jeśli brak jest wskazanego miejsca zamieszkania.

To zadaniem starosty jest bowiem sporządzić elektroniczny wniosek o wskazanie właściwego ośrodka na podstawie zgromadzonej dokumentacji. Pismo w tej sprawie starosta kieruje do ORE, a zalecenie wydane przez ośrodek jest ważne przez miesiąc, dlatego w tym czasie należy skierować małoletniego do odpowiedniego MOW.

Jak oddać dziecko do MOW?

Procedura umieszczenia dziecka w MOW nie jest wcale skomplikowana. Wniosek do sądu o umieszczenie nieletniego dziecka w ośrodku wychowawczym składają rodzice lub opiekunowie prawni po podjęciu kontaktu z Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich w Sądzie Rejonowym.

Z reguły złożenie wniosku poprzedza rozmowa z kuratorem lub sędzią rodzinnym. Zanim sąd wyda orzeczenie o konieczności umieszczenia nieletniego w placówce, dziecko zostanie przebadane w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów. Badania te mają na celu określenie stopnia demoralizacji małoletniego.

Na tej podstawie dopasowana zostanie placówka, której zadaniem będzie przeprowadzenie resocjalizacji. Badania wykonywane są przez psychiatrę, pedagoga i psychologa.

W ramach procedury, rodzice lub opiekunowie muszą przygotować nie tylko wypełniony wzór wniosku o umieszczeniu dziecka w MOW, ale również takie dokumenty, jak:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • wynik badań (opinię) Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów
 • poświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub wymeldowaniu,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • książeczka zdrowia, kartę szczepień i inne dokumenty dotyczące zdrowia dziecka,
 • odpis aktu zgonu, jeśli któryś z rodziców dziecka nie żyje.

Pomocne mogą okazać się także inne dokumenty, w tym:

 • opinie ze szkoły,
 • opinie z poprzedniego MOW,
 • opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • opinie psychiatryczne.

Jakie zachowania kwalifikują do pobytu w MOW?

Zanim rodzic lub opiekun wypełni i złoży wzór wniosku do sądu o umieszczenie dziecka w ośrodku wychowawczym, powinien upewnić się, że dziecko otrzyma w takim miejscu odpowiednią pomoc.

Należy wiedzieć, że w MOW najczęściej przebywają osoby małoletnie z takimi problemami jak:

 • agresja,
 • wagarowanie,
 • ucieczki z domu,
 • nadużywanie alkoholu,
 • zażywanie środków odurzających,
 • uzależnienia,
 • wymuszenia, kradzieże,
 • przedwczesne podejmowanie współżycia,
 • udział w sektach,
 • inne poważne problemy wychowawcze.

Krótko mówiąc, do MOW oddawane są te dzieci, z których wychowaniem rodzice po prostu nie są w stanie sobie poradzić. Osoba, która trafia do ośrodka, pozostaje w nim do momentu ukończenia 18. roku życia lub do chwili zakończenia ustalonego okresu próby.

Dziecko może opuścić MOW wcześniej, jeśli dyrektor placówki uzna, że małoletni przeszedł pozytywnie etap resocjalizacji. Wtedy rodzice lub opiekunowie prawni muszą złożyć stosowny wniosek do sądu za pośrednictwem kierującego MOW.

Istnieje też możliwość uniknięcia umieszczenia nieletniego w MOW, jeśli rodzice lub opiekunowie odwołają się od postanowienia sądu, nim stanie się ono prawomocne. Mogą wtedy poprosić o zmianę postanowienia, na przykład na przydzielenie kuratora.

 

Podsumowanie

Wniosek rodziców o umieszczeniu dziecka w ośrodku wychowawczym składa się w przypadku gdy rodzice mają problem z zachowaniem dorastającego dziecka i nie są w stanie poradzić sobie z tą sytuacją, wyczerpując dostępne środki oddziaływań wychowawczych.

Jeśli dziecko dostanie skierowanie na pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (MOW), rodzice dziecka, a w zasadzie cała rodzina – będzie mieć szansę na powrót do normalności i nakierowanie dziecka poprzez pomoc instytucjonalną na właściwe tory.

Trzeba jednak pamiętać, że aby dziecko dostało się do placówki opiekuńczo wychowawczej poprzez postanowienie sądu rodzinnego – należy złożyć wniosek, który spełni wszystkie formalne wymagania, aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz na początku artykułu.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

5 komentarzy w “Wzór wniosku o umieszczenie dziecka w placówce wychowawczej”
 1. Jako matka samotnie wychowująca dziecko nie radzę sobie z synem, ojciec dziecka niestety oprócz tego, że płaci alimenty na dziecko, nie interesuje się nim w ogóle. Syn wpadł w towarzystwo w którym piją dużo alkoholu, wciągając syna w taki sam nałóg. Jak mam sobie z tym poradzić? syn ma 15 lat i w ogóle mnie nie słucha, robi to, co podpowiedzą mu koledzy a nie to o co ja jego proszę. Próbowałam zatrzymać go w domu, żeby nie widywał się z tą młodzieżą. Znajoma podpowiedziała że można umieścić dziecko w ośrodku wychowawczym dopóki dziecko nie skończy 18 lat i tak właśnie natrafiłam na Państwa artykuł i wzór wniosku. Nie wiem czy mam inne wyjście jak oddanie dziecka do MOW, myślę że to rozwiązałoby sporo z naszych problemów. Przy okazji chciałabym zapytać, czy jeśli dziecko np. po roku poprawi swoje zachowanie, to czy można wtedy na wniosek rodzica wyciągnąć dziecko z MOW? nie wiem jak syn by zareagował na taki pobyt w ośrodku wychowawczym, syn dużo się buntuje i przez to że nie ma ojca i twardej ręki nad nim, zawsze sam chce decydować o swoim losie nie zważając co ja jako matka mam do powiedzenia.

 2. Jak załatwić ośrodek szkolno wychowawczy dla syna który nie chce chodzić do szkoły i nadużywa alkoholu?

  1. Grzegorz Szwaciński

   Przyjęcie dziecka do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wiąże się jedynie z opłatami za jego wyżywienie i najczęściej jest to około 12 zł za dzień. MOW wystawia rachunek rodzicowi za każdy miesiąc i rachunek należy opłacić do końca miesiąca (najczęściej).

   UWAGA: jeśli rodzic/rodzice/opiekunowi prawni są w ciężkiej sytuacji materialnej, mogą napisać wniosek o zwolnienie z całości lub części ponoszenia opłat za wyżywienie dziecka.

   Całkowite zwolnienie rodziców lub opiekunów z odpłatności za posiłki w stołówce ośrodka następuje w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku Nr 64 poz. 593 z późń. zm).

   Ustala się następujące warunki częściowego zwolnienia z odpłatności za posiłki w stołówce, jeżeli dochód na osobę ustalony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) nie przekracza:

   150% dochodu – odpłatność 20% ustalonej opłaty za wyżywienie,

   200% dochodu – odpłatność 50% ustalonej opłaty za wyżywienie,

   250% dochodu – odpłatność 80% ustalonej opłaty za wyżywienie.

   W przypadku, gdy osoby zobowiązane są do odpłatności za więcej niż jedno dziecko przebywające w placówce, ponoszą odpłatność: za pierwsze dziecko zgodnie z powyższym przelicznikiem, za kolejne dziecko w wysokości 50% ustalonej odpłatności.

   Dochody rodziców lub osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności winny zostać udokumentowane stosownymi zaświadczeniami z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Comments are closed.