Jak napisać wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka? WZÓR

Jak napisać wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka? Obowiązek alimentacyjny może trwać pomimo osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. O kontynuację obowiązku alimentacyjnego może starać się dorosłe dziecko, składając pozew o alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka, jeśli pomimo wejścia w pełnoletność nie osiągnęło samodzielności finansowej z uwagi na kontynuację nauki.

Wstęp

Powodem utrzymania obowiązku alimentacyjnego na dorosłe dziecko może być jednak nie tylko dalsza nauka w szkole średniej lub wyższej, ale również przewlekłe, poważne problemy zdrowotne w tym niedorozwój umysłowy i kalectwo.

wniosek-o-alimenty-dla-pelnoletniego-dziecka-wzorBez względu jednak na przyczynę /powód utrzymania obowiązku alimentacyjnego, pismo o alimenty dla dziecka pełnoletniego musi spełnić szereg formalnych wymogów. Aby ułatwić Ci sporządzenie pozwu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka wzór

wniosek-o-alimenty-dla-pelnoletniego-dziecka-wzor

Wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka wzór

Alimenty na dorosłe dziecko, kiedy się należą?

W myśl regule przewidzianej w art. 133 § 1 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zatem pozew o alimenty może złożyć osoba pełnoletnia, która nie osiągnęła samodzielności finansowej ze względu na brak odpowiednich kwalifikacji lub z uwagi na problemy ze zdrowiem.

Pozew o alimenty po ukończeniu 18 lat może zostać złożony również w późniejszym czasie, nawet po wcześniejszym osiągnięciu niezależności finansowej, jeżeli na skutek wypadku lub choroby, uprawniony utracił możliwość samodzielnego utrzymania się i znalazł się w niedostatku.

O alimenty może starać się również pełnoletnie dziecko, które weszło w związek małżeńskie, w sprawie sądowej będzie musiało ono jednak wykazać stan niedostatku, przez który rozumie się sytuację, w której nie może w pełni własnymi siłami, z własnych środków, zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb.

 

Alimenty na pełnoletnie dziecko, w jakiej kwocie?

Zgodnie z art. 135 §1 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy wysokość alimentów względem dziecka uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentacji oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że przez usprawiedliwione potrzeby można podzielić na potrzeby:

 • materialne tj. wyżywienie, ubranie, obuwie, mieszkanie, ogrzewanie, oświetlenie, leczenie w razie choroby
 • niematerialne tj. duchowe, religijne, kulturalne
 • w zakresie wychowania, które mają wpływ na rozwój fizyczny i umysłowy.

Alimenty dla dorosłego dziecka powinny być więc tak uregulowane, by orzeczona kwota pozwoliła zapewnić uprawnionemu bieżące potrzeby, jednakże z uwzględnieniem równej stopy życiowej, co oznacza, że rodzice powinni zapewnić dziecku przynajmniej taki poziomu życia, na jakim pozostają oni sami.

Zaznaczyć jednak należy, że przy dziecku pełnoletnim alimenty mogą zostać obniżone lub całkowicie zniesione jeśli:

 • spełnianie świadczeń alimentacyjnych jest połączone z nadmiernym dla rodzica uszczerbkiem, co często ma miejsce na skutek zmiany okoliczności m.in. gdy rodzic przechodzi na rentę, emeryturę, ma problemy ze zdrowiem lub sytuacja majątkowa dziecka ulega poprawie na skutek podjęcia pracy zarobkowej pomimo kontynuacji nauki, uzyskania stypendium lub nabycia majątku (spadkobranie, darowizna, wygrana)
 • uprawniony do alimentów nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się, np. zaniedbuje naukę, po raz kolejny powtarza ten sam semestr, prowadzi rozrzutny tryb życia, ma problemy z prawem, nałogi.

 

Pozew o alimenty dziecka pełnoletniego – jak przygotować?

Wejście w pełnoletność nie oznacza utraty świadczeń alimentacyjnych, jeżeli w sprawie nie zaistniały inne okoliczności. Dlatego co do zasady po ukończeniu 18 roku życia uprawniony do alimentów nie musi występować z pozwem do sądu przeciwko rodzicowi, który do tej pory świadczył alimenty.

Jednakże jeśli zobowiązany do alimentacji rodzic uchyla się od płatności lub pełnoletnie dziecko chce podwyższenia rat alimentacyjnych, musi złożyć do sądu wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka.

Przedmiotowy pozew o alimenty powinien zawierać wszelkie niezbędne elementy pisma procesowego:

 • miejscowość i datę złożenia
 • oznaczenie sądu rejonowego – sądem właściwym jest Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich miejsca zamieszkania zobowiązanego
 • dane stron (powoda np. miejsca zamieszkania powoda i pozwanego (np. ojciec dziecka))
 • wysokość żądanej kwoty alimentów, czyli tzw. wartość przedmiotu sporu
 • dodatkowe żądania np. zasądzenie odsetek i kosztów procesu
 • uzasadnienie.

Przygotowanie pozwu może przynieść znaczne trudności osobom nieobytym w procedurze prawniczej, dlatego pomocnym może okazać się przygotowany przez prawnika wzór pozwu o alimenty dla pełnoletniego dziecka.

Jak przygotować się do sprawy o podwyższenie alimentów na dorosłe dziecko?

Dla uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia strona powodowa musi starać się wykazać zarówno już w samej treści pozwu (uzasadnieniu), jak i w toku sprawy, że:

 • pozwany ma możliwości zarobkowe i majątkowe, by sprostać dalszej alimentacji
 • jego sytuacja materialna nie pozwala na pokrycie potrzeb materialnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.

Wyżej wymienione okoliczności należy poprzeć odpowiednim materiałem dowodowym w postaci dokumentów (rachunki, faktury, zaświadczenia, umowy). Znaczenie mogą mieć również zeznania świadków.

 

Podsumowanie

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka zaczyna się w chwili urodzenia się dziecka, natomiast obowiązek alimentacyjny także wygasa, kiedy dziecko pełnoletnie usamodzielniło się dostatecznie i jest w stanie same się utrzymać.

Zaznaczyć tu wyraźnie należy, że uzyskanie przez dziecko pełnoletności nie kończy obowiązku płacenia alimentów, jeśli dziecko nadal uczy się lub z jakichś przyczyn nie jest w stanie samo utrzymać się. Jedną z takich przyczyn może być bezrobocie pełnoletniego dziecka, w takim przypadku obowiązek alimentacyjny nadal trwa.

I jeszcze ważniejsza rzecz: obowiązek alimentacyjny nie wygaśnie nigdy jeśli dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie np. z powodu choroby psychicznej bądź kalectwa. Dziecko będąc w takim stanie – nadal ma prawo żyć na takim samym poziomie jak jego rodzic / rodzice.

W takich i podobnych sytuacjach pozew o zasądzenie alimentów dla pełnoletniego dziecka jest jak najbardziej wskazany, ponieważ utrzymanie dziecka nieradzącego sobie w życiu jest fundamentalnym obowiązkiem rodziców.

Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas pozew pełnoletniego dziecka o alimenty od rodzica będzie na tyle skuteczny, że sprawa sądowa nie będzie trwać zbyt długo i zakończy się na korzyść dziecka, które otrzyma świadczenie alimentacyjne zgodne ze swoimi oczekiwaniami.

Jeśli natomiast ojciec dziecka uchyla się od alimentów lub chce przestać płacić alimenty ze względu na uzyskanie przez dziecko pełnoletności, koniecznie może okazać się zaangażowanie w sprawę komornika, który będzie egzekwował zaległe alimenty.

Podstawa prawna:

Art. 133 Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRiO)

§ 1.Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2.Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3.Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze