Wniosek o podwyższenie alimentów [WZÓR] + instrukcja

Zmiana orzeczenia lub umowy o obowiązku alimentacyjnym może nastąpić w drodze powództwa z art. 138 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, który stanowi, że:

„W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”

Przesłanką do domagania się podwyższenia alimentów na dziecko będzie więc m.in. zapisanie dziecka do żłobka, przedszkola, rozpoczęcie przez dziecko nauki, pojawienie się problemów zdrowotnych wymagających nakładów finansowych na leczenie lub rehabilitację i innych nowych okoliczności.

Jeśli więc od daty uregulowania świadczeń alimentacyjnych minął znaczny okres i zmieniła się sytuacja dziecka i Twoja, masz prawo złożyć wniosek o podwyższenie alimentów.

Sprawdź, jak przygotować wniosek o podwyższenie alimentów i jakich argumentów użyć, by sąd podniósł ich wysokość. Możesz też wybrać łatwiejsze rozwiązanie i pobrać gotowy wzór pozwu o podwyższenie alimentów.

Co warto wiedzieć o podwyższeniu alimentów?

Domagając się zmiany wysokość alimentów, należy złożyć poniższy wniosek do sądu rodzinnego, który ostatnio zajmował się sprawą alimentów lub sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego do alimentacji.

Wniosek o podwyższenie alimentów wzór

Wniosek-o-podwyzszenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Wniosek o podwyższenie alimentów – wzór

Wniosek składa ten z rodziców, który wykonuje władzę rodzicielską nad dzieckiem, jako jego przedstawiciel ustawowy. Stroną pozwaną jest natomiast drugi rodzic, jako zobowiązany do alimentacji.

Wniosek nie podlega opłacie sądowej, jednak w jego treści ująć należy wartość przedmiotu sporu.

Wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń spornych za okres nie dłuższy niż rok. Dlatego, jeśli strona powodowa we wniosku o podwyższenie alimentów domaga się podwyższenia świadczenia o 500 zł, wartość przedmiotu sporu wynosić będzie 6 000 zł, jako suma żądanego świadczenia za 12 miesięcy.

Jak przygotować pozew o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów powinien zawierać:

 • oznaczenie sądu i wydziału, do którego jest kierowany (Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich)
 • oznaczenie stron – imię, nazwisko, PESEL oraz adres, przy czym należy pamiętać, że powodem w sprawie jest dziecko
 • nazwę pisma – pozew o podwyższenie alimentów
 • wartość przedmiotu sporu
 • wnioski – min. wniosek o podwyższenie alimentów, rozpoznanie sprawy pod nieobecność strony pozwanej, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności, zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania, przeprowadzenie dowodów z przesłuchań świadków, dokumentów, umów, zaświadczeń
 • uzasadnienie wniosku o podwyższenie alimentów – krótkie ale rzetelne przedstawienie okoliczności mających wpływ na zwiększenie się kosztów utrzymania uprawnionego do alimentów oraz wskazanie dowodów na ich poparcie
 • podpis przedstawiciela ustawowego małoletniego dziecka lub profesjonalnego pełnomocnika jeżeli został zaangażowany do sprawy
 • lista załączników.

Podwyższenie alimentów – argumenty

Zmiana orzeczenia lub ugody alimentacyjnej w zakresie wysokości świadczeń alimentacyjnych jest dopuszczalna tylko w razie zmiany stosunków powstałych po jego wydaniu.

Aby doszło do zmiany wysokość alimentów, sąd musi ustalić, że zmiana stosunków ma charakter trwały. Natomiast wysokość świadczeń alimentacyjnych może ulec podwyższeniu przez porównanie stosunków obecnych z warunkami i okolicznościami uprzednio istniejącymi.

Przy czym sąd ustalając wysokość obowiązku alimentacyjnego, bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego (dziecka) oraz okoliczność, na jakiej stopie życiowej żyją uprawnieni i zobowiązani do alimentacji.

 Argumentem uzasadniającym podwyższenie alimentów będzie:

 • poprawa sytuacji materialno-bytowej zobowiązanego do alimentacji m.in. uzyskanie przez niego podwyżki w pracy, zmiana pracy na lepiej płatną, odziedziczenie spadku, wygranie dużej nagrody finansowej, rozkręcenie dużego biznesu, wyjazd do pracy za granicę i uzyskanie dobrych dochodów
 • zobowiązany do alimentacji rodzic uwolnił się od innych zobowiązań, m.in. wygasł jego obowiązek alimentacyjny wobec innych osób, spłacił obciążający go kredyt (tu należy pamiętać, że zobowiązania względem dzieci są na pierwszym miejscu, dlatego obciążenia w postaci pożyczek, czy kredytów nawet hipotecznych nie zwalniają rodziców z obowiązku alimentacji)
 • wzrosły wydatki związane z utrzymaniem dziecka m.in. dziecko rozpoczęło naukę, zaczęło uczestniczyć w dodatkowych, odpłatnych zajęciach, podjęło kształcenie poza miejscem zamieszkania, co wiąże się z wydatkami w postaci kosztów dojazdów lub zakwaterowania, dziecko wymaga długotrwałego, kosztownego leczenia lub rehabilitacji
 • pogorszyła się sytuacja materialna rodzica, z którym dziecko zamieszkuje m.in. utrata zatrudnienia, problemy zdrowotne.

Każdą z okoliczności trzeba należycie uwiarygodnić, przekładając sądowi wyliczenia wydatków, rachunki, paragony, umowy.

To, czego nie należy robić, to zawyżanie kosztów utrzymania dziecka, które są powszechnie znane. Wiedzę na temat tego, ile kosztują korepetycje, ubranka dla dzieci, książki, obuwie ma również sąd, dlatego, aby pozostać wiarygodnym dla sądu, a tym samym uzyskać korzystne rozstrzygnięcie należy używać argumentów prawdziwych.

Podsumowanie

Mam głęboką nadzieję, że załączony przeze mnie gotowy wzór o podwyższenie alimentów z pewnością ułatwi Ci zadanie. Pamiętaj, że podwyższenie alimentów jest możliwe w przypadku, kiedy warunki i okoliczności, na podstawie których sąd wcześniej zasądził daną wysokość alimentów – zmieniły się.

Co się musi zmienić, aby żądanie podwyższenia alimentów było uzasadnione? Głównie rozchodzi się tutaj o:

 • zmianę możliwości majątkowych lub zarobkowych zobowiązanego do alimentów.
 • lub zmieniły się uzasadnione potrzeby dziecka.

… jak to wygląda w praktyce?

Jeśli zobowiązany do płacenia alimentów dostał podwyżkę, zmienił pracę na lepszą, lub gdy znacznie zmalały koszty jego utrzymania (spłata kredytu hipotecznego, wzięcie rozwodu, odziedziczenie spadku, kupno domu i brak konieczności płacenia czynszu za mieszkanie, wygrana na loterii, itd.). Są to dobre argumenty, aby wniosek o podwyższenie alimentów przeszedł akceptację sądu.

Jeśli natomiast chodzi o uzasadnione potrzeby dziecka, to przeważnie wystarczy powołać się na to, że im dziecko starsze, tym jego uzasadnione potrzeby są wyższe (nowe pasje, hobby, potrzeba podróżowania, dodatkowe zajęcia, potrzeby społeczne i kulturalne). To bardzo dobry i uzasadniony powód, aby sąd podwyższył alimenty na dziecko.

Innym uzasadnieniem wniosku o podwyższenie alimentów może być długotrwała choroba, zmiana diety połączonej ze zwiększonymi wydatkami na jedzenie albo czasochłonna rehabilitacja po wypadku. Sąd nie wykluczy też zmiany sytuacji finansowej drugiego rodzica na gorsze, chodzi tu głównie o utratę pracy, podwyższenie czynszu mieszkania, konieczne przeprowadzenie remontu itd.

… i co ważne:

Jeśli pozwany nie mieszka w kraju, to wniosek o podwyższenie alimentów trzeba złożyć do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby sąd w Polsce rozpatrzył sprawę pozwanego, mieszkającego za granicą!

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze