Oświadczenie o płaceniu alimentów WZÓR

Jak napisać oświadczenie o płaceniu alimentów? jest to dokument, który powinien spełniać wszystkie formalne wymagania, a może okazać się niezbędnym załącznikiem w procesie ubiegania się o różnego typu pomoc finansową lub materialną. Takie pismo w wielu przypadkach stanowi bowiem potwierdzenie ponoszonych co miesiąc wydatków.

Wstęp

oswiadczenie-o-placeniu-alimentow-wzor-pdf-docOświadczenie o dobrowolnym płaceniu alimentów sporządza się wtedy, kiedy np. alimenty zostały ustalone w drodze umowy ugody alimentacyjnej pomiędzy rodzicami dziecka, a nie ustalone przez sąd. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego oświadczenia, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o płaceniu alimentów wzór

oswiadczenie-o-placeniu-alimentow-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o płaceniu alimentów wzór

Ustalenie alimentów pomiędzy rodzicami

Jeśli rodzice dziecka są w stanie porozumieć się ze sobą, kwestia alimentów może zostać uregulowana na drodze zawartej między nimi umowy w formie ustnej lub pisemnej.

Taka umowa powinna zawierać ustalenia dotyczące sposobu wykonywania obowiązku alimentacyjnego, w tym wysokość miesięcznego świadczenia i termin jego płatności.

Te same informacje musi zawierać też oświadczenie o dobrowolnym płaceniu alimentów.

Czy dobrowolne płacenie alimentów to dobre rozwiązanie?

Z pewnością zawarcie umowy w drodze porozumienia jest korzystniejsze dla relacji pomiędzy rodzicami dziecka. Zamiast rodzić konflikty, łagodzi je.

Warunkiem zastosowania takiego wyjścia z sytuacji jest jednak zgoda między matką a ojcem dziecka. Jedynie w takim przypadku – kiedy strony chcą się dogadać pozasądowo – dobrowolne płacenie alimentów jest możliwe.

Jednocześnie nie oznacza to, że umowa alimentacyjna jest idealnym rozwiązaniem. Ustalenie obowiązku płacenia alimentów na drodze porozumienia sprawdzi się tylko w sytuacji, kiedy osoba zobowiązana do regulowania świadczenia okaże się w tym zakresie rzetelna i godna zaufania.

Jeżeli bowiem rodzic zobligowany do płacenia alimentów nie będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków, druga strona nie będzie miała możliwości egzekucji obowiązku alimentacyjnego, stwierdzonego umową.

Nawet oświadczenie o dobrowolnym płaceniu alimentów nie wystarczy, aby pójść do komornika i przeprowadzić egzekucję roszczeń. Jeśli więc dojdzie do niewykonania umowy, rodzic będzie zmuszony skierować sprawę do sądu, aby uzyskać wyrok sądowy lub ugodę sądową.

Ugoda alimentacyjna z mediatorem

Jeśli strony nie chcą rozstrzygać kwestii alimentów przed sądem, ale jednocześnie nie potrafią uzgodnić między sobą warunków spełniania świadczenia alimentacyjnego, mogą zdecydować się na mediacje.

Mediator – osoba bezstronna – wykorzystuje różne metody zmierzające do rozwiązania sporu, wspierając obie strony w formułowaniu propozycji ugodowych.

W trakcie mediacji rodzice rozmawiają ze sobą, zapoznając się ze swoimi stanowiskami. Pozwala im to wpływać na kształt ugody zawartej przed mediatorem.

Zaletą tego rozwiązania jest zachowanie kontroli nad ostatecznym wynikiem mediacji – w przypadku sporu rozwiązanego przez sąd strony nie mają tak dużego wpływu na orzeczenie w sprawie alimentów.

Notarialna umowa alimentacyjna

Wzór oświadczenia o płaceniu alimentów może okazać się przydatny również wtedy, kiedy rodzice zawrą między sobą umowę alimentacyjną w formie aktu notarialnego. Taka umowa lepiej zabezpiecza interes stron, gdyż zawiera oświadczenie zobowiązanego do alimentów rodzica o poddaniu się egzekucji.

Oświadczenie to obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej, a zawierający je akt notarialny stanowi tytuł egzekucyjny. Składając oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczeń alimentacyjnych, rodzic wyraża zgodę na egzekucję tychże świadczeń w razie braku ich płatności.

Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest brak konieczności przeprowadzania dowodów z dokumentów czy zeznań świadków na wykazanie faktu kosztów utrzymania dziecka, czy zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica.

Jak napisać oświadczenie o dobrowolnym płaceniu alimentów?

Wzór oświadczenia o dobrowolnych alimentach może okazać się przydatny w różnych okolicznościach. Najczęściej służy wykazaniu regularnie ponoszonych kosztów, dlatego znajduje zastosowanie, na przykład, w procesie ubiegania się o pomoc materialną lub finansową. Jak napisać oświadczenie o płaceniu alimentów?

W przygotowaniu stosownego dokumentu pomocny będzie sporządzony przez nas wzór oświadczenia o dobrowolnym płaceniu alimentów, w którym należy zawrzeć m.in. następujące informacje:

  • datę i miejsce złożenia oświadczenia,
  • odpowiedni tytuł,
  • dane rodzica płacącego dobrowolne alimenty,
  • dane dziecka, na które wpłacane są alimenty (poborcy alimentów),
  • przyznanie alimentów – oznaczenie wysokości alimentów (miesięcznie),
  • oznaczenie sposobu i terminu uiszczania świadczenia,
  • złożenie oświadczenia, że jest się świadomym odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
  • podpis zobowiązanego.

Przed procesem sądowym próba ugodowa

Co jeśli strony nie są w stanie porozumieć się ani przed notariuszem, ani przed mediatorem? Rozwiązaniem kwestii świadczeń alimentacyjnych może zająć się już jedynie sąd, jednak zanim rodzice złożą pozew w tej sprawie, mogą zainicjować tak zwane postępowanie pojednawcze, którego celem jest próba zawarcia ugody.

Postępowanie pojednawcze ma charakter fakultatywny – żadna strona nie musi występować z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej, nie ma też obowiązku stawiania się na takiej próbie.

Mimo to warto rozważyć taką możliwość choćby ze względu na fakt, że jeśli postępowanie zakończy się ugodą, to ugoda sądowa tego typu ma walor podobny do wyroku, a jednocześnie pozwala uniknąć procesu sądowego.

Podsumowanie

Jeśli pozew o alimenty nie został złożony, to sąd nie zasądził wysokości alimentów, w takim przypadku, gdy zobowiązany do płacenia alimentów potrzebuje potwierdzenia, że ponosi comiesięczne stałe koszty wynikające z zawartej ugody alimentacyjnej, może sporządzić stosowne oświadczenie, którego wzór zamieszczamy na początku artykułu.

Dodam na marginesie, że strony, czyli opiekun prawny dziecka i osoba zobowiązana do alimentów mogą dobrowolnie wyznaczyć alimenty, dogadując się wspólnie. Co więcej strony mogą zdecydować się także na podwyższenie alimentów lub ich obniżenie.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze