Dobrowolne zrzeczenie się alimentów przez dorosłe dziecko WZÓR oświadczenia i ugody

Jak zakończyć płacenie alimentów? czy wystarczy złożyć np. oświadczenie o rezygnacji z alimentów? TAK! dorosłe dziecko może dobrowolnie zrzec się alimentów, rezygnując ze świadczeń na przyszłość, jeżeli jego sytuacja materialno-bytowa pozwala mu samodzielnie się utrzymać lub jeśli przemawia za tym sytuacja materialno-bytowa zobowiązanego do alimentacji rodzica.

Co ważne: rezygnacja z alimentów za pomocą oświadczenia lub ugody może trafić do sądu, ale można też ugodowe ustanie alimentów przeprowadzić bez ingerencji sądu.

Najczęściej do dobrowolnej rezygnacji z alimentów przez dorosłe dziecko dochodzi na gruncie porozumienia z rodzicem. Jednakże ustne porozumienie o zaprzestaniu dalszej alimentacji może nie wywołać wystarczających skutków prawnych, jeśli obowiązek alimentacji został nałożony na rodzica wyrokiem lub zatwierdzoną przez sąd umową.

W takiej sytuacji warto zadbać o to, by ustanie obowiązku alimentacji, zostało potwierdzone oświadczeniem na piśmie lub w ugodzie alimentacyjnej. Wzór oświadczenia o rezygnacji z alimentów i wzór ugody alimentacyjnej znajdziesz poniżej.

Zrzeczenie się alimentów przez dorosłe dziecko

Jak wskazuje art. 133 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy:

1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Zgodnie z powyższym, jeśli przemawiają za tym okoliczności sprawy, może dojść do ustania obowiązku alimentacji.

Ustanie obowiązku alimentacji, może zostać potwierdzone na dwa sposoby:

  1. przez sąd w wydanym orzeczeniu lub ugodzie
  2. w zatwierdzonej przez sąd ugodzie zawartej przez strony w formie pisemnej, przed notariuszem lub mediatorem.

Sądowe zrzeczenie się alimentów przez dorosłe dziecko

Jeżeli została spełniona choć jedna z przesłanek z art. 133 krio, zobowiązany do alimentacji rodzic ma prawo złożyć do sądu rodzinnego pozew o ustalenie ustania obowiązku alimentacji.

W pozwie należy powołać się na regulację art. 138 krio, który stanowi, że:

“W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków należy rozumieć zarówno istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, jak też istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zmniejszenie albo zwiększenie wysokości świadczeń alimentacyjnych”.

oraz wskazać okoliczności przemawiającą za tym, że dziecko usamodzielniło się lub, że zobowiązany do alimentacji ma poważne trudności finansowe i dalsza alimentacja będzie prowadzić go do nadmiernego wysiłku i zubożenia.

Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

pozew-o-wygasniecie-obowiazku-alimentacyjnego

Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Odpowiadając na pozew o ustalenie przez sąd wygaśnięcia obowiązku alimentacji, dorosłe dziecko, które chce zrezygnować z alimentów, powinno:

  • przygotować odpowiedź na pozew i w treści pisma złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się dalszych alimentów podając, że jest w stanie samodzielnie się utrzymać
  • stawić się na wyznaczony przez sąd termin sprawy i złożyć do protokołu oświadczenie, że rezygnuje z dalszych alimentów.

Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór

oswiadczenie-o-rezygnacji-z-alimentow-wzor-doc-pdf

Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór

Takie stanowisko dorosłego dziecko powinno szybko zakończyć sprawę sądową. Zgodnie bowiem z procedurą sądową, uznanie powództwa skutkować może pominięciem przez sąd przeprowadzania postępowania dowodowego (chyba że uznanie byłoby sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzało do obejścia prawa).

Biorąc pod uwagę oświadczenie dorosłego dziecka o rezygnacji z alimentów, sąd już po pierwszej rozprawie może wydać wyrok ustalający wygaśnięcie obowiązku alimentacji, a dodatkowo na wniosek stron może orzec o odstąpieniu od obciążania ich kosztami postępowania.

Ugoda o rezygnacji z alimentów przez dorosłe dziecko

Pełnoletnie dziecko, które zrzeka się prawa do alimentów, może złożyć takie oświadczenie w ugodzie alimentacyjnej zawartej ze zobowiązanym do alimentacji.

Umowa alimentacyjna powinna zostać zawarta na piśmie z datą pewną i zawierać oświadczenia i podpisy obu stron. Dla potwierdzenia ważności umowy o ustaniu obowiązku alimentacji warto złożyć do sądu wniosek o jej zatwierdzenie, w przeciwnym razie nie będzie ona stanowiła pełnowartościowego dokumentu prawnego.

Zatwierdzeniu przez sąd podlega również ugoda zawarta przed mediatorem i notariuszem. Postanowienie o zatwierdzeniu ugody, sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron.

Wzór ugody alimentacyjnej pobierzesz poniżej:

Ugoda alimentacyjna – wzór

Podsumowując

Formalna rezygnacja z alimentów przez dorosłe dziecko nie jest złożoną ani kosztowną procedurą, warto ją jednak przeprowadzić, by uniknąć w przyszłości ewentualnych roszczeń i sporów.

Zrzeczenie się alimentów przez dorosłe dziecko może nastąpić zarówno w sprawie sądowej wynikłej na skutek złożonego przez zobowiązanego do alimentacji pozwu, jak i również w ugodzie.

Ugoda o rezygnacji z alimentów przez dorosłe dziecko może zostać zawarta przed sądem, u notariusza, przed mediatorem lub wyłącznie na piśmie. Dla wywołania skutków prawnych ugoda zawarta w innych okolicznościach niż sprawa sądowa powinna zostać zatwierdzona przez sąd.

Wniosek o zatwierdzenie umowy o zrzeczenie się alimentów przez dorosłe dziecko może złożyć każda ze stron.

Powiązane frazy:

  • oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór
  • rezygnacja z alimentów przez dorosłe dziecko wzór
  • rezygnacja z alimentów wniosek
  • rezygnacja z alimentów wzór pisma
  • dobrowolna rezygnacja z alimentów

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,43 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze