Pozew / wniosek o zniesienie alimentów WZÓR i objaśnienie

Jak przygotować pozew/wniosek o zniesienie alimentów? z pewnością nie jest to pismo łatwe w przygotowaniu, dlatego wyręczyliśmy Cię z tego obowiązku i przygotowaliśmy wzór pisma, który należy jedynie pobrać, wydrukować i uzupełnić.

Wiele osób uważa, że obowiązek alimentacyjny automatycznie wygasa, kiedy dziecko uzyskuje pełnoletność – niestety nie jest to prawdą. Ukończenie przez dziecko 18. roku życia daje Ci jedynie możliwość uchylenia się od świadczenia alimentacyjnego, a więc prawo, by złożyć w sądzie wniosek o uchylenie alimentów.

Zasadą jest, iż rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Zgodnie z regulacją art. 133 § 3 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy:

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Uchylenie się od obowiązku alimentacji jest więc możliwe – alimentów na dziecko pełnoletnie nie musi płacić rodzic, który sam ma problemy finansowe lub kiedy dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

Sprawdź, jak przygotować pozew o uchylenie alimentów, lub pobierz gotowy wzór wniosku, sprawdź jakich użyć argumentów i dowodów w sprawie, by przestać płacić alimenty na pełnoletnie dziecko.

Przesłanki uchylenia obowiązku alimentacyjnego

Główne przesłanki uchylenia obowiązku alimentacyjnego zostały powyżej wskazane. Jest to usamodzielnienie się uprawnionego do alimentacji i trudności natury materialno-bytowej zobowiązanego.

Jednakże powodów, które mogą prowadzić do zdjęcia przez sąd obowiązku alimentacji, może być znacznie więcej.

Z żądaniem uchylenia przez sąd alimentów może wystąpić zobowiązany do alimentacji jeśli:

 • zmniejszyły się jego możliwości zarobkowe i majątkowe – utrata pracy, choroba
 • uzyskał on prawomocny wyroku sądu zaprzeczający jego ojcostwu
 • dorosłe, uczące się dziecko rażąco zaniedbuje swoje obowiązki szkolne
 • dorosłe dziecko w sposób niewłaściwy gospodaruje pieniędzmi z alimentów – przeznacza je na używki, alkohol, hazard
 • dorosłe dziecko pomimo kontynuowania nauki, podjęło pracę, z której czerpie dochody w wysokości przekraczającej możliwości finansowe zobowiązanego do alimentacji
 • uprawnione do alimentacji dorosłe dziecko w sposób naganny zachowuje się w stosunku do zobowiązanego – odmawia mu pomocy, nie utrzymuje z nim kontaktów, dokucza mu.

Przyczyny wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego mogą być bardzo różne i uzależnione od sytuacji danej rodziny.

Sądowe uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Pozew o ustalenie wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego składa się do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich zgodnie z miejscem zamieszkania uprawnionego do alimentacji dziecka. Aby złożyć pozew, pobierz poniższy wzór pisma:

Pozew o uchylenie alimentów

pozew-o-uchylenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Pozew o uchylenie alimentów – wzór

Żądaniem pozwu jest zniesienie obowiązku alimentacji. Wniosek może obejmować okres wcześniejszy. Powód może żądać uchylenie obowiązku alimentacji od daty wcześniejszej np. dnia, w którym dziecko ukończyło naukę, podjęło zatrudnienie.

W pozwie wskazać należy wartość przedmiotu sporu, czyli sumę świadczeń za okres jednego roku. Od wartości przedmiotu sporu zależeć będzie wysokość opłaty sądowej od pozwu. Opłata w sprawie o wygaśnięcie obowiązku alimentacji wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.

Jak przygotować pozew?

W treści pozwu o uchylenie alimentów zawrzeć należy:

 • oznaczenie sądu, do którego pozew jest kierowany
 • dane osobowe stron (imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL)
 • nazwę pisma – pozew o uchylenie obowiązku alimentacji
 • wniosek główny – wniosek o uchylenie obowiązku alimentacji z podaniem daty, w której zdaniem powoda alimenty powinny zostać uchylone
 • inne wnioski – przesłuchanie świadków, przeprowadzenie dowodu z dokumentów (umowa o pracę, zaświadczenia, historia choroby, decyzja organu rentowego)
 • uzasadnienie wniosku – zwięzłe ale rzetelne przedstawienie stanu faktycznego z podaniem przyczyn, które powód uważa za te skutkujące wygaśnięciem jego obowiązku alimentacji
 • podpis
 • wykaz załączników.

Dowody i przesłanki w sprawie

Kiedy powód żąda wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego z przyczyn leżących po stronie uprawnionego do alimentacji dziecka, dowodem w sprawie mogą być zeznania świadków, którzy posiadają wiedzę na temat sytuacji materialno-bytowej dorosłego pozwanego, m.in. drugiego z rodziców, rodzeństwa, sąsiadów, współlokatorów.

Ważnym dowodem w sprawie mogą być dokumenty tj. zaświadczenie ze szkoły na okoliczność tego czy uprawniony do alimentacji kontynuuje naukę, zaświadczenie o zarobkach lub PIT za ubiegły rok na potwierdzenie jego możliwości zarobkowych.

Przyczyny wygaśnięcia obowiązku alimentacji mogą leżeć również po stronie zobowiązanego do alimentów. Wówczas, to on powinien zadbać o rzetelny materiał dowodowy, przekładając sądowi dokumenty potwierdzające jego sytuację materialną, zawodową, zdrowotną.

Najważniejsze informacje

 1. Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego powinien zawierać przytoczenie uzasadniających go okoliczności faktycznych, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy oraz wskazywać dowody na poparcie zgłoszonego żądania.
 2. Jeżeli głównym powodem żądania uchylenia alimentów jest pogorszenie się sytuacji zarobkowej i majątkowej zobowiązanego, wówczas sąd zwraca uwagę na to, czy nie nastąpiło ono z jego winy, np. utrata prawa jazdy przez zawodowego kierowcę na skutek jazdy pod wpływem alkoholu nie wpłynie na jego obowiązek alimentacji.
 3. Jeśli dziecko po ukończeniu nauki na poziomie szkoły średniej lub zawodowej podejmuje decyzję o dalszej nauce na uczelni wyższej, bądź dodatkowych kursach niezbędnych do uzyskania zawodu, rodzic powinien nadal pokrywać alimenty na rzecz dziecka.
 4. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 marca 2000 roku w sprawie sygn.akt I CKN 1538/99 stwierdził, że: „dziecko, które osiągnęło nie tylko pełnoletność, ale zdobyło także wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy zawodowej, pozwalającej na samodzielne utrzymanie, nie traci uprawnień do alimentów, jeżeli np. chce kontynuować naukę i zamiar ten znajduje uzasadnienie w dotychczas osiąganych wynikach”.
 5. Uchylenie się od alimentacji może nie być możliwe w stosunku do pełnoletniego dziecka niepełnosprawnego, które nie jest w stanie podjąć zatrudnienia z powodu problemów zdrowotnych.

Podsumowując: wiesz już jak i gdzie złożyć wniosek o zniesienie alimentów (należy go złożyć do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich), znasz przesłanki i możliwości, jakie możesz wykorzystać w pozwie. Nie jest natomiast możliwe pozwanie dziecka niepełnoletniego, ponieważ w takim przypadku powództwo zostanie oddalone ze względu na brak legitymacji procesowej biernej.

Składając wniosek o zniesienie alimentów, należy przede wszystkim wskazać wartość przedmiotu sporu, czyli sumę świadczeń za okres jednego roku, a także przesłanki uchylenia się od płacenia alimentów. Sąd rozstrzygnie, czy są podstawy, aby obowiązek alimentacyjny uchylić, bądź nakaże zobowiązanemu dalej kontynuować finansowe wspieranie potomka. Warto też dodać, że sąd może rozstrzygać o zniesieniu obowiązku alimentacyjnego, który został nałożony wyrokiem, jak również w drodze ugody alimentacyjnej.

Inne przydatne wzory pism:

Poniżej zamieszczam dodatkowo odpowiedź na pozew w sprawie uchylenia alimentów:

Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów wzór

odpowiedz-na-pozew-o-uchylenie-alimentow-wzor

Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów wzór

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 votes, average: 4,76 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze