Zażalenie na zabezpieczenie alimentów [WZÓR]

Postanowienie sądu o zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych, co do zasady zabezpiecza powództwo w sprawie, która ma się dopiero odbyć lub co do której istnieją przewidywania, że przeciągnie się w czasie (sprawa o rozwód bądź sprawa o alimenty).

Postanowienie sądu z wniosku o zabezpieczenie może zapaść na posiedzeniu niejawnym, zaraz po wpłynięciu pozwu do sądu, dlatego pozwany zostaje jakby „zablokowany” w prawie do obrony – postanowienie o zabezpieczeniu wraz z klauzulą wykonalności, tworzy tytuł wykonawczy, na podstawie którego może zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Jednakże na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów służy zażalenie – jedyna obrona pozwanego na czas toczącej się sprawy.

Jeśli sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu alimentów, orzekając zbyt dużą kwotę, możesz złożyć odwołanie.

Sprawdź,  jak przygotować zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie zabezpieczenia alimentacyjnego, w jakim terminie złożyć je w sądzie i jak argumentować.

Postępowanie w sprawie o zabezpieczenie alimentów

Zgodnie z § 1 art. 753 kpc.  w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia może zostać wydane na wniosek strony, jeżeli ta uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia – tak art. 730 kpc.

Powyższe przekłada się na to, że Sąd Rodzinny każdorazowo zobligowany jest wydać postanowienie o zabezpieczeniu alimentów, jeżeli wnosi o to strona, wykazując jedynie istnienie obowiązku alimentacyjnego. Spornym może zostać tylko wysokość świadczenia.

Zazwyczaj sądy wydają zabezpieczenie alimentacyjne, biorąc pod uwagę średnią wysokość świadczeń alimentacyjnych w danym rejonie.

Dokładniejsza analiza sprawy, ocena sytuacji majątkowej stron oraz potrzeb uprawnionego do alimentacji sąd bada na rozprawie, po przeprowadzeniu której wydaje orzeczenie.

W wyroku końcowym sąd może utrzymać lub zmienić wysokość świadczeń alimentacyjnych określonych postanowieniem o zabezpieczeniu roszczenia.

Pozwany w sprawie, nie godząc się na wysokość alimentów z zabezpieczenia, może złożyć zażalenie, nie czekając na dalszy bieg sprawy.

Termin do wniesienia zażalenia

Zgodnie z art. 743 kpc. na postanowienie o zabezpieczeniu, sąd z urzędu nadaje klauzulę wykonalności. Powyższe przekłada się na to, że uprawniony do alimentacji po uzyskaniu zabezpieczenia, może domagać się zapłaty świadczenia przy zaangażowaniu komornika.

Jeśli pozwany nie zgadza się z zasadnością lub wysokością alimentów, o których sąd orzekł postanowieniem o zabezpieczeniu, powinien bez zbędnej zwłoki, złożyć zażalenie do sądu, który zajmuje się sprawą.

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu należy złożyć w terminie tygodniowym. Termin na złożenie zażalenie biegnie od dnia odebrania postanowienia jeśli zapadło na posiedzeniu niejawnym lub od dnia jego ogłoszenia, kiedy sąd orzekał o zabezpieczeniu na rozprawie z udziałem stron, które nie żądały jego doręczenia.

Należy pamiętać, że ogłoszenie na rozprawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia w sprawach o alimenty, powoduje rozpoczęcie biegu tygodniowego terminu do zaskarżenia orzeczenia.

Jak napisać zażalenie na postanowienie sądu o zabezpieczeniu alimentacyjnym? nie jest to łatwe pismo, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie wzór zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów, który możesz pobrać poniżej:

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów wzór

Zazalenie-na-zabezpieczenie-alimentow-wzor

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów wzór

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów – uzasadnienie

Na postanowienie odnośnie zabezpieczenia alimentów służy zażalenie, dlatego strona, która nie zgadza się z orzeczeniem sądu, ma prawo złożyć odwołanie lub wcześniej wystąpić do sądu o sporządzenie uzasadnienia wydanego postanowienia.

Wniosek o uzasadnienie, co prawda przedłuży postępowanie, jednak pozwoli poznać argumenty, którymi kierował się sąd, orzekając o wysokości zabezpieczenia.

Niemniej jednak, skoro do uzyskania zabezpieczenia wystarczy jedynie uprawdopodobnić istnienie roszczenia, to trudno oczekiwać, że sąd uzasadni swoje stanowisk, dokonując wszechstronnej oceny dowodów złożonych przez powoda.

Powyższe pozwala przyjąć, że zażalenie złożone bez wcześniejszego wniosku o przygotowanie i doręczenie uzasadnienia postanowienie nie będzie błędnym posunięciem.

Składając zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów, warto opisać sytuację materialno-bytową zobowiązanego. A dodatkowo załączyć spis stałych wydatków, kredytów, zobowiązań.

Zazalenie-na-postanowienie-o-zabezpieczeniu-wzorNajlepiej jeśli w załącznikach do zażalenia znajdą się rachunki, faktury, zaświadczenia o dochodach, umowy kredytowe i inne dokumenty obrazujące sytuację majątkową pozwanego.

Jeżeli zobowiązany do alimentacji ma problemy zdrowotne, należy przedłożyć dokumentację lekarską – zaświadczenia lekarskie, historię choroby, orzeczenie o niepełnosprawności.

Staranność w przygotowaniu zażalenia może mieć wpływ na przebieg sprawy głównej – sąd wydając orzeczenie końcowe, brał będzie pod uwagę stan faktyczny, który udało się ustalić właśnie dzięki aktywności stron w całym toku postępowania.

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów – opłata

Jaka jest opłata od zażalenia na zabezpieczenie alimentów? Zgodnie z nowelizacją  kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw, w tym ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obowiązującą od 21 sierpnia 2019 r. zażalenie na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia alimentacyjnego, podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł. Wcześniej było to 30 zł.

Takiej samej opłacie (100 zł) podlega wniosek o przygotowanie i doręczenie uzasadnienia postanowienia o zabezpieczeniu.

W przypadku wniesienia zażalenia, opłata uiszczona za przygotowanie uzasadnienia, zostaje zaliczona na poczet środka zaskarżenia. Zatem pozwany nie uiszcza opłaty drugi raz.

Koszt zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów wynosi każdorazowo 100 zł, bez względu na to, czy zobowiązany złożył wcześniej wniosek o przygotowanie uzasadnienia, czy od razu złożył zażalenie na postanowienie o zabezpieczenie alimentów.

Podsumowanie

Termin do wniesienia zażalenia to 7 dni, a bieg zażalenia rozpoczyna się w dniu doręczenia postanowienia z uzasadnieniem na piśmie. Sądy nie sporządzają już uzasadnienia z automatu, dlatego trzeba o nie wnioskować, składając stosowny wniosek.

Składając zażalenie, należy dołączyć także odpis dla strony przeciwnej, co więcej, strona przeciwna w terminie tygodnia od dnia doręczenia zażalenia ma prawo wnieść odpowiedź na zażalenie.

Jakiś czas temu zażalenie było rozpoznawane przez sąd II instancji, którym w przypadku postanowienia sądu rejonowego był sąd okręgowy, a w przypadku sądu okręgowego był sąd apelacyjny.

W obecnym stanie prawnym, jeśli to Sąd Okręgowy wydał postanowienie o zabezpieczeniu, to także ten sąd będzie rozpatrywać zażalenie.

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (18 votes, average: 4,72 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze