Pozew o alimenty – WZÓR + instrukcja [Krok po Kroku]

Pozew o alimenty należy wnieść do sądu, gdy opiekun dziecka ma niewystarczające środki do jego utrzymania. W pozwie o alimenty żądamy zasądzenia przez sąd alimentów od byłego męża, byłego partnera, czy innej osoby, która powinna łożyć na dziecko.

Wprowadzenie

Jeśli natomiast obowiązek alimentacyjny został już zasądzony wyrokiem sądowym, a mimo to osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie płaci ich przez co najmniej 3 miesiące (3 raty), to można złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji, składając pisemny wniosek:

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji – wzór

Zawiadomienie-o-przestepstwie-niealimentacji-wzor

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji – wzór

A czym są alimenty? alimenty to świadczenia pieniężne, które należą się osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem. Świadczenie alimentacyjne wynika z więzi pokrewieństwa, małżeństwa bądź powinowactwa.

Jeśli oboje rodziców nie potrafi dojść do porozumienia odnośnie wysokości alimentów (ugoda alimentacyjna), to zazwyczaj sąd wydaje wyrok, w którym określa wysokość alimentów wraz z terminem ich płatności.

Czy można wnieść pozew o alimenty wobec małżonka, z którym nie mam jeszcze rozwodu? – niestety nie. Jeśli nadal pozostajesz w małżeństwie, to podanie o alimenty zostanie przez sąd odrzucone.

Będąc jednak w sytuacji, w której małżonek nie pomaga w utrzymaniu dziecka, możesz także złożyć wniosek o nakazanie wypłaty wynagrodzenia do rąk współmałżonka. Poniżej znajduje się wzór wniosku do pobrania:

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk współmałżonka wzór

Wniosek-o-wyplate-wynagrodzenia-do-rak-wspolmałzonka-wzor

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk współmałżonka wzór

Wniosek o nakazanie wypłaty wynagrodzenia lub innych należności do rąk współmałżonka jest instytucją, która pozwala jednemu z małżonków w czasie trwania małżeństwa, żądać części lub całości wynagrodzenia drugiego małżonka, który nie uczestniczy w łożeniu na życie rodzinne i związane z nim wydatki (w tym na utrzymanie dziecka).

Wniosek o alimenty

Jeżeli ubiegasz się o alimenty na dziecko, to złożenie pozwu o alimenty w sądzie będzie koniecznością. Oprócz samego sporządzenia pozwu należy dołączyć do niego załączniki.

Niemniej ważne od załączników jest uzasadnienie pozwu o alimenty, bowiem sąd rozpatrując wniosek o alimenty, uzasadnieniu poświęci sporą ilość czasu.

Uzasadnienie ma na celu nakreślenie sądowi sytuacji życiowej i finansowej uprawnionego oraz informacji o jego potrzebach. Uzasadnienie pozwu o alimenty to także szansa dla uprawnionego na opisanie możliwości materialnych pozwanego.

Aby znacznie ułatwić Ci napisanie pozwu o alimenty, załączamy wzór pisma, który należy jedynie pobrać i wydrukować, a następnie uzupełnić danymi. Wzór pozwu o alimenty pobierzesz poniżej:

Pozew o alimenty – wzór

Pozew o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

Pozew-o-alimenty-z-wnioskiem-o-udzielenie-zabezpieczenia-wzor

Pozew o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu? Do pozwu powinno się dołączyć dokumenty potwierdzające dane dziecka, status związku między rodzicami, a także dokumenty uwierzytelniające Twoją ciężką sytuację życiową i finansową.

Spis dokumentów:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
 • oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo,
 • Twoje zaświadczenie o zarobkach,
 • zaświadczenie o zasiłku dla bezrobotnych,
 • rachunki potwierdzające stałe wydatki na dziecko,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • odpis wyroku rozwodowego lub orzeczenia o separacji,
 • odpis pozwu i załączników.

Jak złożyć wniosek o alimenty? przede wszystkim zadbaj o to, aby pismo było w dwóch egzemplarzach (jeden dla sądu, a drugi dla pozwanego). Pismo i załączniki możesz złożyć osobiście w biurze podawczym sądu.

Wniosek o alimenty na dziecko możesz równie dobrze wysłać pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

W przypadku pozwu o alimenty, który zamierzasz dostarczyć osobiście do sądu, zrób jego kopię (trzecią) i poproś biuro podawcze o pieczątkę i potwierdzenie daty złożenia pozwu. Kopię tego pozwu zabierasz do domu.

Wysokość alimentów

Jak wiadomo, wysokość alimentów zależna jest od możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej, jak również od uzasadnionych potrzeb dziecka.

Jak wyliczyć wysokość alimentów? kwota alimentów wynika z comiesięcznych wydatków na dziecko, wydatków mieszkaniowych, a także z wydatków jednorazowych. Wydatki te dzielą się jak niżej:

Wydatki comiesięczne, to:

 • wyżywienie dziecka,
 • ubrania,
 • czynsz mieszkania,
 • opłaty na szkołę,
 • opłaty na żłobek lub przedszkole,
 • środki higieny,
 • korepetycje i fakultety,
 • wydatki na transport,
 • hobby dziecka.

Wydatki mieszkaniowe:

 • czynsz za mieszkanie,
 • opłaty za prąd, wodę, gaz, wywóz śmieci,
 • opłaty za media (TV, internet).

Wydatki jednorazowe:

 • wakacyjne wycieczki,
 • wizyty lekarskie,
 • nieprzewidziane wydatki,
 • itd.

Wszystkie wydatki na dziecko podajemy w skali miesięcznej, aby sąd mógł z łatwością wyliczyć wysokość alimentów.

Ile kosztuje sprawa o alimenty?

Jeśli natomiast zastanawiasz się, ile kosztuje sprawa o alimenty, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość, bo pozew jest wolny od opłat. Jako strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych, nie masz obowiązku ponoszenia jakichkolwiek kosztów sądowych.

Jasno mówi o tym art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W takim razie kto pokrywa koszty sądowe w sprawie o alimenty? koszty pokrywa pozwany jeśli sprawę przegra. Sąd obciąży pozwanego kosztami procesu, czyli wszystkimi opłatami od pozwu, a także innymi wydatkami związanymi z prowadzonym postępowaniem alimentacyjnym.

Kto płaci za adwokata w sprawie o alimenty? sąd w orzeczeniu końcowym w punkcie pierwszym wyda rozstrzygnięcie główne, które dotyczyć będzie samych alimentów oraz ich wysokości.

A jeśli chodzi o zwrot kosztów adwokata w sprawie o alimenty, to w dalszej części orzeczenia sąd orzeknie o kosztach procesu, a także kosztach zastępstwa procesowego.

Przechodząc do meritum, to strona przegrywająca proces pokrywa koszty sądowe i zobowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystkie koszty zastępstwa procesowego, jeśli osoba ta była reprezentowana przez radcę prawnego bądź adwokata.

Ile kosztuje pozew o alimenty u adwokata? wysokość wynagrodzenia adwokata w sprawie o alimenty zależy od wartości przedmiotu sporu. Przedmiot sporu w kontekście sprawy o alimenty, to wysokość miesięcznych alimentów.

A więc to od kwoty miesięcznych alimentów adwokat na podstawie aktualnego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawach cywilnych wyliczy koszt usługi adwokackiej.

Dla ułatwienia zobrazowania sobie kosztów adwokata przy alimentach załączamy tabelkę:

Ile-kosztuje-pozew-o-alimenty-u-adwokata

Czy warto brać adwokata na sprawę o alimenty? odpowiedz sobie na to pytanie po przeczytaniu tych 5 punktów:

 1. Biorąc adwokata, znacznie przyspieszysz zakończenie sprawy, natomiast prowadząc sprawę o alimenty we własnym zakresie, sąd może często wzywać Cię do uzupełnienia braków formalnych, co znacznie wydłuży cały proces.
 2. Nie musisz pojawiać się w sądzie na każdej rozprawie, z wyjątkiem jednej sprawy, kiedy sąd będzie przesłuchiwał Cię jako jedną ze stron.
 3. Jeśli wygrasz sprawę o alimenty, stronie wygranej przysługuje zwrot kosztów, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W związku z tym koszty, jakie poniesiesz na prawnika, zostaną Ci zwrócone.
 4. Adwokat ponadto sprawnie wykorzysta wszystkie dostępne instrumenty procesowe, które w mniej korzystnym świetle przedstawią pozwanego, co pozwoli Ci uzyskać większą kwotę świadczenia alimentacyjnego od byłego partnera.
 5. Jeśli z pomocą adwokata złożysz uzasadniony wniosek o zabezpieczenie alimentów, to pozwany będzie musiał łożyć na dziecko już zaraz po rozpoczęciu procesu.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów

Co zrobić, żeby uzyskać zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w czasie trwania procesu o alimenty? niestety z różnych przyczyn, postępowanie alimentacyjne może trwać bardzo długo, dlatego warto postarać się o zabezpieczenie alimentów na czas procesu!

Na czym w ogóle polega zabezpieczenie alimentów? Jest to decyzja sądu, w której sąd nakazuje pozwanemu łożyć na dziecko/dzieci okresowo oznaczonej kwoty pieniężnej. Czasem jest to płatność comiesięczna (do 10-go każdego miesiąca), a czasem jest to kwota jednorazowa.

Co ważne: w przypadku gdy pozwany będzie uchylać się od płacenia oznaczonej w postanowieniu o zabezpieczeniu kwoty alimentów, powód będzie mógł natychmiast skierować sprawę do komornika. Sądowe postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest od razu tytułem wykonawczym, który uprawnia Cię do wszczęcia egzekucji z alimentów.

Kiedy można złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów? Wniosek o zabezpieczenie alimentów można złożyć razem z pozwem o alimenty, jako jedno z Twoich żądań.

Ale wniosek o zabezpieczenie alimentów możesz też złożyć jeszcze przed złożeniem pozwu o alimenty. W takiej sytuacji sąd wyznaczy maksymalny termin, w jakim powód będzie musiał złożyć pozew, inaczej sąd oddali wniosek o zabezpieczenie.

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie alimentów? nie jest to pismo proste do sporządzenia, dlatego przygotowaliśmy wzór pisma, który wystarczy jedynie uzupełnić danymi.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór

wniosek-o-zabezpieczenie-alimentow-wzor

Wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór

Innym sposobem na złożenie wniosku o zabezpieczenie alimentów, jest droga ustna podczas rozprawy sądowej.

Podsumowanie

Jak napisać wniosek o alimenty? ten problem rozwiązaliśmy za Ciebie, załączając w górnej części artykułu wzór pozwu o alimenty. W pozwie oprócz szczegółowych danych pozwanego i powoda znaleźć się muszą klauzule, które umożliwią rozpoczęcie procesu.

Oprócz powyższych danych, w pozwie należy określić swoje oczekiwania względem wysokości alimentów oraz terminu, w jakim alimenty mają być wpłacane.

Pozew na tym etapie może zawierać również inne wnioski, takie jak np.:

 • wniosek o wezwanie świadków,
 • wniosek o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu,
 • wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi.

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze