Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk współmałżonka – WZÓR

W małżeństwie czasem dochodzi do sytuacji, że jeden z małżonków uchyla się od obowiązku utrzymania rodziny, nie przeznaczając na nią pieniędzy pochodzących z jego wynagrodzenia za pracę.

Natomiast zgodnie z art. 27 KRiO każdy z małżonków ma obowiązek utrzymywać swoją rodzinę adekwatnie do swoich sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych.

Jeśli natomiast jeden z małżonków nie pracuje, obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny może spełnić, wychowując dzieci oraz przez wkład pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Co jeśli małżonek nie pomaga w utrzymaniu rodziny?

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka można złożyć, jeśli spełnione zostaną 3 warunki, które jasno określa art. 28 KRiO:

  1. Pozostanie w związku małżeńskim.
  2. Istnienie wspólnego pożycia małżonków.
  3. Nieprzyczynianie się jednego z małżonków do zaspokajania finansowych potrzeb rodzinnych.

Podstawa prawna:

Art. 28. Niespełnianie obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

§ 1. Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

§ 2. Nakaz, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym, zachowuje moc mimo ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków. Sąd może jednak na wniosek każdego z małżonków nakaz ten zmienić albo uchylić.

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk współmałżonka można złożyć w czasie trwania związku małżeńskiego, jeśli natomiast małżeństwo jest po rozwodzie, lub gdy znajduje się w orzeczonej separacji, to wniosku takiego współmałżonek złożyć nie może.

Pozostawanie przez małżonków we wspólnym pożyciu, to kolejny z warunków, jakie należy spełnić, aby wysłanie wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk współmałżonka było możliwe.

Wspólne pożycie oznacza tutaj, pozostanie z małżonkiem w więzi uczuciowej, intymnej oraz gospodarczej (np. wspólne zamieszkiwanie).

To, co warto zaznaczyć, to fakt, że jeśli po orzeczeniu nakazu wpłaty wynagrodzenia drugiemu małżonkowi więzi te ustaną, orzeczenie nie wygasa i nie traci mocy. Jednak ustanie wspólnego pożycia stanowi przesłankę zmiany lub uchylenia nakazu.

Przykład:

Sąd nakazał wypłatę wynagrodzenia do rąk współmałżonka, po kilku miesiącach jeden z małżonków wyprowadził się. Bez względu na tę okoliczność, nakaz wypłaty wynagrodzenia do rąk współmałżonka zachowuje moc i nadal jest ważny.

*Sąd na wniosek jednego z małżonków, może ten nakaz zmienić lub całkowicie uchylić.

Jak przebiega postępowanie?

  1. Małżonek, prokurator lub organizacja społeczne składa w sądzie wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk współmałżonka.
  2. Sąd wzywa na rozprawę oboje małżonków, celem umożliwienia małżonkowi, przeciwko któremu nakaz ma zostać wydany, złożenie wyjaśnień.
  3. Kolejno sąd wydaje orzeczenie, w którym to nakazuje wypłatę wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka.
  4. Nakaz wysyłany jest przez sąd do pracodawcy, dla którego pracuje małżonek, wobec którego wydano nakaz.
  5. Na podstawie otrzymanego orzeczenia, zakład pracy musi wypłacić całość lub część wynagrodzenia małżonkowi, który wystąpił z wnioskiem o wypłatę wynagrodzenia na rzecz współmałżonka.

Zachęcam do pobrania wzoru wniosku, który wystarczy tylko uzupełnić:

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk współmałżonka wzór

Wniosek-o-wyplate-wynagrodzenia-do-rak-wspolmałzonka-wzor

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk współmałżonka wzór

Podsumowanie

Przelew wynagrodzenia na konto małżonka pełni funkcję alimentacyjną. Nakaz ma służyć zaspokojeniu potrzeb rodziny bez angażowania w sprawę komornika.

Co ważne: wszczęcie postępowania o wydanie nakazu wypłaty wynagrodzenia do rąk współmałżonka nie wyłącza możliwości wystąpienia o alimenty!

Ponadto nakaz wypłaty wynagrodzenia na rzecz współmałżonka może obejmować wynagrodzenie za pracę, a także dochody z innej prowadzonej przez małżonka działalności zarobkowej.

Warto przeczytać: Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk współmałżonka – WZÓR

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze