Jak napisać wniosek o separację – WZÓR + instrukcja

Jak napisać wniosek o separację? aby rozprawa separacyjna mogła się odbyć, należy złożyć pozew do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania obojga małżonków.

Warto jednak mieć na uwadze, że sprawy w sądach potrafią ciągnąć się miesiącami, szczególnie jeśli złożony pozew/wniosek zawiera braki formalne i sąd wzywa do ich uzupełnienia. W takim scenariuszu separacja może odciągnąć się w czasie.

Wstęp

Niekompletny i niepoprawny wniosek może znacznie wydłużyć ogłoszenie przez sąd separacji. Zadbaj więc o to, aby składany wniosek był w 100% sporządzony prawidłowo. Chętnie Ci w tym pomożemy! Gotowy i wielokrotnie sprawdzony wzór wniosku pobierzesz poniżej.

Kto składa pozew o separację?

kto-sklada-pozew-o-separacjePozew (nazywany też zamiennie jako wniosek) złożyć może jeden z małżonków lub oboje małżonkowie jeśli nastąpił rozkład pożycia. Pozew złożyć może więc małżonek uznany za winnego rozpadu pożycia jak i małżonek niewinny tego rozpadu. Może to być również zgodne żądanie obu stron.

W pozwie można także żądać rozstrzygnięcia władzy rodzicielskiej.

Gotowy wzór pozwu o separację załączam poniżej, formularz wystarczy pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie przesłać do sądu lub złożyć go osobiście w biurze podawczym sądu.

Jako pierwszy zamieszczam wzór wniosku o separację bez orzekania winy, znany też jako Wniosek o separację za porozumieniem stron, Wniosek o separację zgodną lub Zgodny wniosek o separację:

Wniosek o separację bez orzekania winy wzór

Wniosek-o-separacje-bez-orzekania-winy-wzor

Wniosek o separację bez orzekania winy wzór

Wniosek o separację z orzeczeniem o winie wzór

Wniosek-o-separacje-z-orzeczeniem-o-winie-wzor

Wniosek o separację z orzeczeniem o winie wzór

Kiedy złożyć pozew o separację?

wniosek-o-separacje-podstawa-prawnaWarunki złożenia pozwu jasno określa art. 61 §1 [Orzeczenie separacji] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i zgodnie z nim:

§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.

§ 2. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków.

Jak łatwo można wywnioskować, wniosek o separację może złożyć każdy z małżonków, bez względu na to kto jest winny rozpadu pożycia.

Warto jednak mieć na uwadze, że orzeczenie separacji nie będzie możliwe, jeśli może ucierpieć na tym dobro dziecka, lub gdy separacja będzie sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Na uwagę zasługuje też paragraf § 3, który mówi, że jeśli małżonkowi nie mają dzieci i zgodnie zażądają separacji, sąd orzeknie o niej w trybie nieprocesowym.

W jakim sądzie składamy wniosek?

do-jakieg-sadu-zlozyc-wniosekWniosek składa się do Sądu Okręgowego, a dokładnie w Wydziale Cywilnym właściwym ze względu na ostatnie, wspólne miejsce zamieszkania małżonków z zastrzeżeniem, że jedno z nich nadal w nim zamieszkuje.

Jeśli natomiast żadne z małżonków nie zamieszkuje w pierwotnym miejscu zamieszkania, to pozew składa się w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego małżonka.

Są też sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie ustalić miejsca zamieszkania pozwanego małżonka, w takim przypadku powód składa pozew do sądu właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Co musi zawierać pozew o separację?

wzor-pismaPozew powinien zawierać elementy stałe, dzięki którym sąd rozpatrzy pismo i sprawdzi je pod kątem ewentualnych braków formalnych. Jeśli pozew nie będzie zawierać żadnych braków formalnych, sąd poinformuje nas pisemnie o złożonym piśmie oraz wyznaczy datę rozprawy separacyjnej.

Jakie dokładnie są elementy niezmienne pozwu? oto one:

 • data i miejscowość sporządzenia pozwu
 • określenie sądu, który rozpatrzy pozew
 • określenie stron postępowania separacyjnego
 • określenie żądania
 • uzasadnienie wniosku o separację
 • wskazanie danych dzieci (jeśli są)
 • określenie stosunku majątkowego małżonków
 • załączniki.

Opiszę teraz pokrótce niektóre z elementów pisma separacyjnego, które mogą sprawić Ci problem:

wwwwOkreślenie stron postępowania separacyjnego – chodzi tu oczywiście o dane osobowe obojga małżonków. Muszą to być: imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania.

wwwwOkreślenie żądań – w tej sekcji wpisujemy wszystkie żądania, które wnosi strona pozywająca. Podstawowym żądaniem będzie zasądzenie separacji bez wskazania lub ze wskazaniem winy pozwanego. Co ciekawe, w sekcji tej można także złożyć wniosek o alimenty! Małżonkowie mogą też wnieść wniosek o przyznanie opieki nad dzieckiem, bądź nawet zawnioskować o zasądzenie zwrotu kosztów procesu od drugiego współmałżonka, a nawet wnieść wniosek o podział majątku. Jest to więc bardzo istotna sekcja.

wwwwWniosek o przesłuchanie świadków – jeśli powód zamierza dołączyć do sprawy dowody w postaci zeznania świadków, musi wnieść razem z wnioskiem o orzeczeniu separacji, wniosek o przesłuchanie świadków.

wwwwUzasadnienie pozwu o separację  – w uzasadnieniu wymienić należy wszystkie powody, które przesądziły o wniesieniu wniosku. Jeśli wnioskujesz o separację z orzeczeniem winy, należy napisać o powodach świadczących o winie małżonka. Jeśli natomiast będzie to separacja bez orzeczenia o winie, wypisujemy dowody świadczące o rozpadzie małżeństwa, pomijając fakt, który z małżonków był temu winny.

wwwwStosunek majątkowy współmałżonków – sekacja ta powinna zawierać informacje o wspólnym majątku małżonków. Jeśli w trakcie małżeństwa lub przed jego zawarciem została spisana intercyza, lub rozdzielność majątkowa – to należy o tym wspomnieć.

Jakie załączniki należy dołączyć?

zalaczniki-do-pismaZałączniki stanowią potwierdzenie zawartych w pozwie informacji, załączniki są więc nieodstępnym elementem wniosku o separację i bez nich, wniosek nie zostanie przez sąd uwzględniony.

Jakie załączniki warto dołączyć do wniosku o separację? powinny to być:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci,
 • zaświadczenia potwierdzające wysokość zarobków,
 • odpisy pozwów (pozew należy dostarczyć do sądu w 3 egzemplarzach – każdy z nich musi być odręcznie podpisany!),
 • jeśli wnioskujemy o alimenty, to należy dołączyć dokumenty, które umożliwią sądowi ustalenie wysokości alimentów np. rachunki, wykaz stałych wydatków, korepetycje itp.

Pozew o separację koszty

Pozew-o-separacje-kosztyIle kosztuje separacja? koszt separacji w przypadku zgodności (bez orzekania o winie) to wydatek rzędu 100 zł, w takim scenariuszu separacja małżeństwa zostanie rozpatrzona w trybie nieprocesowym.

Jeśli natomiast chcemy orzeczenia o winie i dojdzie do rozprawy, to będzie nas to kosztować 600 zł.

Dodatkowym kosztem w trakcie separacji będzie koszt przedstawicielstwa, jeśli wyznaczymy prawnika do reprezentowania nas na rozprawach.

Separacja i jej skutki

Gdy sąd orzeka o separacji, skutkuje to uchyleniem wspólnoty małżeńskiej. Małżonkowie tracą wtedy nie tylko wspólność majątkową, ale i obowiązek wspólnego pożycia. Zmianie ulega także dziedziczenie w przypadku śmierci któregoś z małżonków.

Separacja oznacza więc dziedziczenie ustawowe, przepada tym samym prawo do zachowku.

Zaznaczyć należy, że mimo że separacja małżeństwa zmienia całkiem sporo w życiu małżonków, to niektóre aspekty ich życia nadal pozostają wspólne.

Separacja: jak się z niej wycofać?

Jeśli doszliście do wniosku, że separacja małżeństwa jest nie tym, czego oczekiwaliście, możliwe jest wycofanie się z niej. Niestety ogłoszenie separacji małżeństwa tak jak jej orzeczenie, będzie wymagać sądowego jej zniesienia.

Zniesienie separacji będzie możliwe więc tylko wtedy, gdy do sądu okręgowego trafi zgodne żądanie obojga małżonków w sprawie o zniesieniu separacji.

Podsumowanie

jak-zlozyc-pozew-o-separacje

Twardą przesłanką do orzeczenia separacji jest zupełny rozkład pożycia, z tego względu rola sądu jest kluczowa, by stwierdzić, czy rzeczywiście zachodzą przesłanki do orzeczenia separacji.

Jeśli natomiast chodzi o postępowanie w sprawie o separację na zgodne żądanie małżonków, sąd zasądzi separację, która stanowić będzie dla małżonków okres przejściowy, w którym małżonkowie na nowo będą mogli zbudować więzi małżeńskie.

Warto jednak zaznaczyć, że instytucja orzeczenia separacji nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych, nawet jeśli będzie to zgodne żądanie małżonków bez orzekania o winie.

Pozew o separację należy wnieść do Sądu Okręgowego, w którego okręgu oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce przebywania. Złożenie pozwu o separację kosztuje 600 zł, a opłatę tą reguluje się na konto Sądu Okręgowego, w którym składany jest pozew.

Jeśli natomiast zachodzi konieczność rozstrzygnięcia władzy rodzicielskiej, to sąd ustali, w jaki sposób oboje małżonkowie będą dzielić się opieką nad dzieckiem i kosztami jego utrzymania. Często jednak między małżonkami nie ma sporu co do sprawowania władzy rodzicielskiej. Separacja jak wspomniałam, jest tylko pewnym okresem przejściowym, w którym małżonkowie będą próbować wrócić na tory wspólnego małżeństwa.

Oczywiście w przypadku niepojednania się, od każdej ze stron może wpłynąć żądanie rozwodu. Nawet w przypadku wspólnego zamieszkania w czasie separacji.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze