Pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny WZÓR

pozew-o-zaspokojenie-potrzeb-rodziny-wzorJak napisać pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny? zgodnie z przyjętymi normami, wejście w związek małżeński wywołuje skutek w postaci obowiązku współdziałania przez małżonków dla dobra założonej przez nich rodziny.

Wprowadzenie

Na treść powstałego stosunku cywilnoprawnego składają się prawa i obowiązki, o czym stanowi art. 27 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy w brzmieniu:

Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jeśli jedno z małżonków nie spełnia tego obowiązku, lub spełnia go nienależycie, to drugi małżonek może dochodzić na drodze sądowej świadczeń, mających na celu zaspokojenie potrzeb rodziny, aby tego dokonać, “pokrzywdzony” małżonek musi złożyć w sądzie pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny, wzór pozwu pobierzesz poniżej:

Pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny wzór

pozew-o-zaspokojenie-potrzeb-rodziny-wzor-pdf-doc

Pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny wzór

Czym jest obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny?

Nałożony przez ustawodawcę na obojga małżonków obowiązek z wyżej cytowanego przepisu, przekłada się na zaspokojenie potrzeb całej rodzinny – zarówno drugiego małżonka, jak i wspólnych dzieci – własną pracą i wkładem materialnym.

Obowiązek ten ma na celu zrównać stopę życiową wszystkich członków rodziny. Niemniej zakres obowiązku przyczynienia się do zaspokajania potrzeb rodziny uzależniony jest od:

  • możliwości wypełnienia obowiązku wynikających ze stanu fizycznego i psychicznego każdego z małżonków
  • możliwości zarobkowych małżonków
  • możliwości majątkowych każdego z małżonków.

Obowiązek zaspokojenia potrzeb rodziny może polegać także na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Zatem małżonek, który zrezygnował z pracy zawodowej, by zajmować się domem i dziećmi posiada roszczenia o zaspokojenie kosztów rodziny względem małżonka, który uzyskuje dochody z własnej pracy lub posiadanego majątku.

Kiedy złożyć pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny?

Obowiązek przyczynienia się do zaspokojenia potrzeb rodziny trwa do czasu ustania małżeństwa. Takie stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie sygn. akt III CZP 39/11 wskazując, że

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód obowiązek małżonków przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny w rozumieniu art. 27 k.r.o. wygasa.”

Roszczenie wygasa:

  • na skutek śmierci jednego z małżonków
  • uprawomocnienia się orzeczenia o separacji lub rozwodzie
  • uprawomocnienia się wyroku unieważniającego małżeństwo.

Dlatego pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny, należy złożyć jeszcze w trakcie trwania małżeństwa.

Wniosek kieruje się do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich właściwy ze względu na miejsce zamieszkania małżonków i jest on wolny od opłat sądowych.

Jak uzasadnić pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny?

Przyjmuje się, że obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania i wychowania w formie świadczeń pieniężnych lub „w naturze”.  Przy czym wyjaśnić należy, że przez określenie „w naturze” rozumie się osobiste starania małżonka związane z wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu.

Określając więc wysokość dochodzonego roszczenia, pod uwagę należy wziąć zarówno możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego, jak i osobiste starania małżonka składającego pozew, jeśli materialnie nie przyczynia się on do utrzymania rodziny lub jego dochody są znacznie niższe niż dochody małżonka pozwanego.

Indywidualne potrzeby członków rodziny

Kolejną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę przygotowując pozew o zaspokojenie potrzeb rodziny są indywidualne potrzeby członków rodziny w oparciu o wiek, stan zdrowia i zainteresowania.

Dla przykładu można podać, że inne potrzeby będzie miało dziecko w wieku szkolnym, a inne jego starsze studiujące rodzeństwo lub rodzic.

Odnośnie dzieci wskazać można na koszty związane z ich utrzymaniem, nauką, leczeniem, rozwojem pasji i realizacją hobby – zakup ubrań, obuwia, opłaty za zajęcia dodatkowe, koszty wyjścia do kina, na łyżwy, basen, do kawiarni lub pizzerii itp.

Natomiast małżonek może wskazać indywidualne potrzeby związane ze swoim rozwojem psychicznym lub kulturalnym – opłaty za kursy, szkolenia, treningi.

W dalszej kolejności należy odnieść się do potrzeb całego gospodarstwa domowego – koszty utrzymania mieszkania, opłaty, zakup żywności.

W treści uzasadnienia pozwu należy starać się wykazać, że przez zaniedbania jednego z małżonków w realizacji jego ustawowych obowiązków doszło do sytuacji, w której została złamana zasada równej stropy życiowej.

Alternatywą dla pozwu o zaspokojenie potrzeb rodziny jest:

  • pozew o alimenty na małżonka i dzieci w oparciu o regulacje art. 128 kodeksu rodzinnego (alimenty na małżonka) i art. 144 ustawy (alimenty na dzieci).
  • wniosek o nakazanie wypłacania jednemu z małżonków wynagrodzenia za pracę drugiego z małżonków w oparciu o art. 28 ustawy.

Zaznaczyć trzeba, że po ustaniu małżeństwa byłemu małżonkowi pozostaje wyłącznie roszczenie alimentacyjne.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze