Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji – WZÓR + omówienie

Uchylanie się od obowiązku alimentacji stanowi przestępstwo z art. 209 kodeksu karnego.

Kara za brak alimentacji jest surowa – sprawca może zostać skazany nawet na 2 lata bezwzględnej kary pozbawienia wolności, w przypadku, gdy swym działaniem naraził osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Odpowiedzialności karnej nie obawia się jednak część zobowiązanych do alimentacji. Lub myśli, że odpowiedzialności karnej może uniknąć.

wwZawiadomienie o przestępstwie niealimentacji przez poszkodowanego może przynieść skutek, w postaci uregulowania przez zobowiązanego powstałego zadłużenia z tytułu niepłaconych alimentów.

Jeśli jesteś rodzicem, który nie może wyegzekwować alimentów na swoje dziecko, sprawdź, jak złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji. Dowiedz się też, jak przygotować wniosek o ściganie za alimenty i gdzie go złożyć.

Kto może złożyć zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji?

Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem, albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku

– tak § 1 art. 209 kodeksu karnego.

wwPowyższe przekłada się na to, że brak zapłaty trzech rat alimentacyjnych, uregulowanych przez Sąd Rodzinny wyrokiem lub ugodą, a także ugodą zawartą przed notariuszem lub zwykłą ugodą pisemną (ugoda alimentacyjna), stanowi przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego.

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji może zostać złożone w każdym czasie. Wymagany okres zaległości w płatnościach rat alimentacyjnych, to trzy miesiące (nie muszą to być kolejne trzy miesiące po sobie).

Natomiast typ kwalifikowany przestępstwa niealimentacji przewidziany w § 1a niniejszego przepisu, w postaci narażenia przez sprawcę czynu osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega ściganiu na wniosek o ściganie za alimenty złożony przez pokrzywdzonego, organy pomocy społecznej lub organy podejmujące działania wobec dłużnika alimentacyjnego. 

Wniosek o ściganie za alimenty, gdzie złożyć?

Jak wspomniałam, ściganie zobowiązanego do alimentacji następuje na wniosek pokrzywdzonego. Małoletniego uprawnionego do alimentacji reprezentuje rodzic lub opiekun prawny.

Wniosek o ściganie za alimenty może zostać złożony ustnie do protokołu na Komisariacie Policji lub w Prokuraturze.

wzor-pismaZawiadomienie  o popełnieniu przestępstwa niealimentacji może zostać złożone w formie pisemnej we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego jednostce Policji lub Prokuraturze, a także przesłane listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Złożenie wniosku obliguje organy ścigania do wszczęcia postępowania. Prowadzone są przesłuchania stron, a następnie Prokurator wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeśli występują ku temu przesłanki – (jedna z nich, to uiszczenie w całości zaległych alimentów przez dłużnika alimentacyjnego) lub Prokurator składa do sądu akt oskarżenia przeciwko uchylającemu się od obowiązku alimentacji.

Jak przygotować wniosek do prokuratury o ściganie dłużnika alimentacyjnego?

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji może zostać złożone ustnie do protokołu. Wówczas, to przesłuchujący poszkodowanego Policjant lub Prokurator, zadając pytania, opisuje stan prawny i faktyczny sprawy.

Natomiast pisemny wniosek do prokuratury o ściganie dłużnika alimentacyjnego powinien zachować standardy pisma urzędowego.

W zawiadomieniu znaleźć powinny się dane stron, z aktualnymi adresami, informacja o powstałym zadłużeniu, jego okresie i wysokości oraz krótko opisany stan faktyczny.

wwZałącznikiem wniosku do prokuratury o niepłacenie alimentów będzie wyrok alimentacyjny lub ugoda oraz inne dokumenty potwierdzające wysokość zadłużenia m.in. zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji, lub wysokości zadłużenia.

Na okoliczność niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych przez uprawnionego może zostać złożona decyzja o prawie do zasiłku rodzinnego lub innych świadczeń z Opieki Społecznej.

Przygotowanie wniosku do prokuratury o ściganie dłużnika alimentacyjnego może być nie lada problemem, ponieważ nie jest to łatwe pismo do sporządzenia.

Dlatego, zachęcam do pobrania naszego sprawdzonego już wzoru pisma:

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji wzór

Zawiadomienie-o-przestepstwie-niealimentacji-wzor

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji – wzór

Pamiętaj jednak, że stan faktyczny każdej sprawy jest inny, dlatego samodzielnie musisz opisać swoją sytuację, odnosząc się do nastawienia zobowiązanego do jego obowiązku alimentacyjnego.

Jeśli brak alimentacji wynika jedynie z jego złej woli, to tę okoliczność należy uwzględnić w zawiadomieniu o przestępstwie niealimentacji.

Jeżeli zobowiązany pracuje na czarno i ukrywa dochody, to jest to okoliczność, której również nie można pominąć.

Odpowiedzialność za brak alimentacji

wwOdpowiedzialność karna za brak alimentacji, którą może ponieść dłużnik alimentacyjny na skutek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa niealimentacji, to jedno.

Bowiem brak alimentacji może pociągnąć za nim dodatkowe konsekwencje. Osoba, która uchyla się od regulowania alimentów może:

  • zostać wpisana do rejestru dłużników – KRS
  • stracić prawo jazdy
  • zostać zmuszona przez PUP do podjęcia zatrudnienia
  • mieć problemy z komornikiem.

Podobnie, jak zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji, tak samo wniosek do KRS, wniosek do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy oraz wniosek egzekucyjny do komornika składa pokrzywdzony.

Podobne wyszukania:

  • zawiadomienie o niealimentacji
  • zawiadomienie do prokuratury o niealimentacji
  • wzór pisma do prokuratury o niepłacenie alimentów
  • wniosek do prokuratury o niepłacenie alimentów wzór
  • jak napisać wniosek do prokuratury o niepłacenie alimentów

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze