Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów WZÓR

Jak napisać zażalenie na zabezpieczenie alimentów? Zabezpieczenie alimentów to sposób na pozyskanie środków finansowych na utrzymanie dziecka lub osoby dorosłej na czas postępowania sądowego, aż do momentu wydania wyroku przez sąd. Postępowanie zabezpieczające ma również chronić roszczenia, które są lub będą dochodzone przed sądem. W takich sprawach podstawą zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

Wstęp

Zazalenie-na-zabezpieczenie-alimentow-wzorNa postanowienie zabezpieczające alimenty osobie zobowiązanej przysługuje zażalenie. Jak je napisać i do kiedy można je złożyć? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zażalenia, który pobierzesz poniżej:

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów wzór

Zazalenie-na-zabezpieczenie-alimentow-wzor

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów wzór

Na czym polega zabezpieczenie alimentów?

Alimenty z zabezpieczeniem to rozwiązanie polegające na zobowiązaniu rodzica lub współmałżonka do zapłaty określonej sumy (jednorazowo lub okresowo) na czas trwania postępowania sądowego.

Postanowienie zabezpieczające alimenty ma gwarantować osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej środki finansowe niezbędne do utrzymania się na czas do wydania orzeczenia przez sąd.

Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów ma szczególny charakter. Stanowi samodzielny tytuł wykonawczy, co oznacza, że sąd nadaje mu z urzędu klauzulę wykonalności.

W przypadku gdyby zobowiązany nie wywiązywał się ze swojego obowiązku alimentacyjnego, osoba uprawniona do otrzymywania alimentów może natychmiast wszcząć egzekucję komorniczą.

Z perspektywy powoda, nie ma znaczenia, czy pozwany wniesie zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu świadczenia alimentacyjnego. Nie zwalnia go to bowiem z obowiązku wykonania postanowienia sądu.

Warunkiem złożenia wniosku o zabezpieczenie alimentów jest uprawdopodobnienie roszczenia. Obowiązek ten leży po stronie powoda. Sąd rozpatruje wniosek o zabezpieczenie alimentów niezwłocznie, czyli maksymalnie w ciągu 7 dni.

Kto może wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie alimentów?

Zgodnie z treścią art. 730 k.p.c. postanowienie zabezpieczające alimenty może wszcząć każda ze stron, tj. i pozwany, i powód, a także uczestnik postępowania, o ile:

 • uprawdopodobni roszczenie,
 • wskaże podstawę istnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia alimentów.

Z wnioskiem o zabezpieczenie alimentów można wystąpić w dowolnym czasie:

 • przed wniesieniem powództwa,
 • w toku sprawy,
 • w pozwie.

Co więcej, jeśli postępowanie sądowe wszczęto z urzędu, to również postanowienie o zabezpieczeniu alimentów może zostać wszczęte z urzędu.

Jaki jest termin na odwołanie od zabezpieczenia alimentów?

Odwołanie od zabezpieczenia alimentacyjnego, czyli zażalenie na zabezpieczenie alimentów, osoba zobowiązana do wypłaty świadczenia może wnieść w ciągu 7 dni, termin wniesienia zażalenia liczymy od dnia, w którym otrzymaliśmy postanowienie z uzasadnieniem w formie pisemnej.

Uzasadnienie to nie jest już jednak sporządzane z urzędu. Pozwany musi złożyć wniosek o wydanie takiego uzasadnienia przez sąd. W przeciwnym razie nie będzie mógł zaskarżyć postanowienia o zabezpieczeniu alimentów.

Wniosek o wydanie uzasadnienia sądowego podlega stałej opłacie w kwocie 100 zł. Opłaty nie ponoszą tylko te osoby, które zostały zwolnione z kosztów sądowych.

Osoba chcąca złożyć zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów, musi pilnować terminów. Również w przypadku wniosku o uzasadnienie postanowienia ma jedynie 7 dni na złożenie zażalenia licząc od momentu, w którym:

 • doręczono jej postanowienie, jeżeli zostało ono wydane na posiedzeniu niejawnym,
 • ogłoszono postanowienie, jeżeli zostało ono wydane na rozprawie.

Na uzasadnienie postanowienia czeka się, co do zasady, 7 dni od dnia wpływu wniosku, ale jest to jedynie termin instrukcyjny, co oznacza, że jego przekroczenie nie powoduje żadnych skutków prawnych.

Jak napisać zażalenie na zabezpieczenie alimentów?

Po otrzymaniu uzasadnienia postanowienia o zabezpieczeniu alimentów, zobowiązany do ich płacenia może sporządzić zażalenie, czyli odwołać się od postanowienia poprzez podważenie ujętych w piśmie argumentów.

Stosowny dokument warto przygotować w oparciu o przygotowany przez nas wzór zażalenia na zabezpieczenie alimentów, który pobierzesz u góry.

Pismo musi:

 • spełniać wymogi pisma procesowego,
 • wskazywać zaskarżone postanowienie o zabezpieczeniu alimentów,
 • zawierać wniosek o zmianę lub uchylenie postanowienia,
 • uwzględniać krótkie uzasadnienie,
 • wskazywać w miarę potrzeby nowe fakty i dowody w sprawie.

Należy pamiętać, że do zażalenia na postanowienie zabezpieczające alimenty dołącza się potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej. Opłata od zażalenia na zabezpieczenie alimentów ma stałą wysokość. Jest to kwota 100 zł. Kosztów tych nie ponosi jedynie osoba zwolniona z kosztów sądowych.

Jak rozpatrywane jest zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów?

Jeszcze do niedawna zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów było rozpoznawane przez sąd II instancji, którym w przypadku postanowienia sądu rejonowego był sąd okręgowy, a w przypadku sądu okręgowego był sąd apelacyjny.

Dzisiaj odpowiedź na zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów uzyskuje się od sądu, który rozpatruje sprawę w pierwszej instancji. Jeżeli nie można ustalić takiego sądu, to właściwy jest sąd, w którego okręgu ma zostać wykonane postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia alimentów.

Wstrzymanie wykonania postanowienia o zabezpieczeniu alimentów

Jak zostało wspomniane, zażalenie postanowienia o zabezpieczeniu alimentów nie wstrzymuje wykonalności tego postanowienia. Pozwany musi uiścić więc ustaloną przez sąd kwotę, nawet jeśli nie pozwalają na to jego zarobki.

Ponieważ postanowieniu o zabezpieczeniu alimentów sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu, jeśli zobowiązany nie wywiąże się z obowiązku zapłaty, musi liczyć się z przymusowym ściągnięciem należności przez komornika w drodze egzekucji.

Co może zrobić więc pozwany? Osoba zobowiązana do zapłaty zabezpieczenia alimentów może – wraz z zażaleniem – wnieść wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia przynajmniej do czasu rozpatrzenia odwołania. Wyrażenie zgody na taką prośbę zależy wyłącznie od dobrej woli sądu.

Warto wiedzieć również, że jeśli powództwo lub wniosek zostanie oddalony, a także gdyby postępowanie umorzono, zobowiązany może dochodzić od uprawnionego roszczenia o naprawienie szkody –  odszkodowania – wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia.

Podsumowanie

Możliwość złożenia zażalenia daje nam:

Art. 730. – Postępowanie zabezpieczające w sprawie cywilnej – Kodeks postępowania cywilnego.

§ 1.W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.

§ 2.Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił.

Jeśli udzielenie przez sąd zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych o konkretnej wartości nie jest dla nas zbyt satysfakcjonujące, bo jest np. za niskie (np. sąd nie wziął pod uwagę zarobkowych jak i majątkowych możliwości zobowiązanego), lub gdy jesteśmy pozwanym i według nas udzielenia zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego nie powinno mieć miejsca – możemy złożyć w tym samym sądzie zażalenie na postanowienie w przedmiocie udzielonego zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego.

Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji złożyć należy w ciągu 7 dni!

Podstawą prawną do złożenia zażalenia jest:

Art. 741. Zażalenie – Kodeks postępowania cywilnego.

§ 1.Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie.

§ 2.Zażalenie rozpoznaje sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów.

§ 3.Sąd może uchylić zaskarżone postanowienie tylko gdy zachodzi nieważność postępowania.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze