Odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów – WZÓR [.doc +.pdf]

W sprawie o obniżenie alimentów stroną pozwaną jest najczęściej małoletnie dziecko. Obowiązek przygotowania odpowiedzi na pozew o obniżenie alimentów spoczywa więc na tym z rodziców, który wykonuje pełnię władzy rodzicielskiej. Zadaniem rodzica będzie odparcie pozwu poprzez powołanie odpowiednich dowodów.

Wstęp

Sprawdź, jak przygotować odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów i dowiedz się, jaką przyjąć obronę, by sąd oddalił pozew, utrzymując w mocy wcześniej ustaloną wysokość alimentów. Dowiedz się również, jak otrzymać wyższe alimenty wytaczając powództwo wzajemne w sprawie o obniżenie alimentów.

ważneAby ułatwić Ci napisanie odpowiedzi, przygotowaliśmy gotowy do wydrukowania i wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów – wzór

odpowiedz-na-pozew-o-obnizenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów – wzór

Jak reagować na pozew o obniżenie alimentów?

Zgodnie z treścią art. 13 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy:

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że zobowiązany do alimentacji na mocy wyroku sądu rodzinnego lub zawartej ugody w razie zmiany w statusie ekonomicznym związanym np. z utratą pracy, zmniejszeniem wynagrodzenia, czy wzrostem wydatków na leczenie lub utrzymanie rodziny, może złożyć pozew o obniżenie alimentów.

Przed wydaniem wyroku w sprawie sąd zobowiązany będzie przeprowadzić postępowanie dowodowe. Punktem odniesienia do oceny zmiany sytuacji ekonomicznej zobowiązanego do alimentacji będzie sytuacja, jaka miała miejsce w chwili wydania orzeczenia nakładającego obowiązek alimentacyjny.

Sąd oceniać będzie zarówno sytuację materialno-bytową powoda w dacie wydawania poprzedniego orzeczenia, jak i obecnie.

Obowiązkiem powoda będzie więc wykazanie, że faktycznie zaszły zmiany zmniejszające jego możliwości zarobkowe i majątkowe. Natomiast strona pozwana zmuszona będzie wykazać, że okoliczności te nie zachodzą, a trudności, na jakie wskazuje zobowiązany do alimentacji – są jedynie przemijające lub nie istnieją.

Jak napisać odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów?

Sporządzając odpowiedź na pozew o zmniejszenie alimentów pozwana może złożyć wniosek o:

  • oddalenie powództwa w całości i utrzymanie aktualnie obowiązującej wysokości świadczeń alimentacyjnych
  • oddalenie powództwa w części i zmniejszenie wysokości alimentów o pewną kwotę np. o 50%
  • uznanie powództwa w całości i zmniejszenie wysokości alimentów o żądaną przez powoda kwotę.

Dodatkowo w treści odpowiedzi na pozew o obniżenie alimentów strona pozwana może złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania dowodowego. Moc powołanych dowodów będzie miała istotne znaczenie, bowiem na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego sąd wyda orzeczenie.

Odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów, a postępowanie dowodowe

Wnosząc o oddalenie pozwu w całości, strona pozwana (czyli Ty) powinna przedłożyć sądowi zestaw dowodów potwierdzających ponoszone koszty.

Załącznikiem do odpowiedzi do pozwu mogą być m.in. rachunki za:

  • szkołę, korepetycje, dodatkowe lekcje, zajęcia, ćwiczenia, treningi
  • leki, rehabilitację, leczenie
  • wycieczki, obozy, kolonie
  • odzież, obuwie
  • książki i przybory szkolne.

Aby czytelnie i zwięźle przedstawić sądowi ponoszone w związku z wychowywaniem dziecka wydatki, zachęcam Cię do pobrania gotowego do wypełnienia zestawienia wydatków:

Zestawienie wydatków alimenty wzór

Dowodem w sprawie mogą być również zestawienia poniesionych wydatków tj. wyżywienie, środki czystości, kosmetyki, pieluchy. Należy również dołączyć zaświadczenia lekarskie, orzeczenia oraz opinie, jeśli dziecko ma problemy zdrowotne lub edukacyjne.

Znaczenie w sprawie będą miały również wydatki ponoszone na dom lub mieszkanie. Dlatego załączyć należy faktury za prąd, wodę, gaz, internet, telewizję, telefon oraz czynsz.

Sąd będzie brał pod uwagę również możliwości zarobkowe drugiego z rodziców, dlatego powinien on dołączyć zaświadczenie o dochodach oraz listę obciążeń tj. kredyty, pożyczki, alimenty, renty.

Pozew wzajemny w sprawie o obniżenie alimentów

W sprawie o obniżenie alimentów strona pozwana może wytoczyć tzw. powództwo wzajemne. Jest to możliwość, z której warto skorzystać jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że sytuacja materialno-bytowa zobowiązanego do alimentacji faktycznie nie uległa zmianie – posiada on środki na realizację świadczeń alimentacyjnych w wyższej kwocie niż dotychczas, jednak ich nie ujawnia (praca na czarno, praca za granicą, kilka źródeł dochodu).

Składając wniosek o podwyższenie alimentów w formie powództwa wzajemnego, należy pamiętać o zapisie art. 204 kpc., zgodnie z którym:

Powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia. Powództwo wzajemne można wytoczyć nie później niż w odpowiedzi na pozew, a jeżeli jej nie złożono – w sprzeciwie od wyroku zaocznego albo przy rozpoczęciu pierwszego posiedzenia, o którym zawiadomiono albo na które wezwano pozwanego (§1).

Zasadnym będzie również powołać dowody, które pozwolą potwierdzić możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentacji. Dowodem w sprawie mogą być zeznania świadków, którzy posiadają wiedzę na temat sytuacji materialno-bytowej stron postępowania.

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania w tym temacie, to zapraszam Cię do wątku na forum: Jak napisać odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów – wzór pdf doc.

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 4,54 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze