Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów WZÓR

Jak przygotować odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów? Warto wiedzieć, że otrzymanie odpisu pozwu o podwyższenie alimentów nie oznacza, że sąd automatycznie przychyli się do takiego żądania powoda.

Wysokość, czyli zakres świadczeń alimentacyjnych względem dziecka uzależniona jest od uzasadnionych potrzeb uprawnionego (dziecka), a także od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (pozwanego). Oznacza to, że pozwany może zakwestionować zasadność powództwa.

Wstęp

odpowiedz-na-pozew-o-podwyzszenie-alimentow-wzor-pdf-docSposobem, aby to uczynić, jest sporządzenie pisemnej odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów. Aby pismo zostało uznane przez sąd za skuteczne, musi spełnić wszystkie formalne wymagania, a więc w treści dokumentu powinny znaleźć się niezbędne informacje i elementy wymagane dla pism procesowych. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi, którą pobierzesz poniżej:

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów wzór

odpowiedz-na-pozew-o-podwyzszenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów – wzór

Podstawa żądania pozwu o podwyższenie alimentów

O możliwości żądania podwyższenia alimentów mówią przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (artykuł 138), zgodnie z którymi:

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Aby żądać podwyższenia alimentów, trzeba wskazać więc zmianę stosunków, która może dotyczyć zarówno uprawnionego, jak i zobowiązanego. Zmiana ta musi mieć charakter istotny.

Zmiany istotne są natomiast takimi czynnikami, które wpływają na ocenę przesłanek, którymi kierował się sąd podczas ustalania zakresu obowiązku alimentacyjnego.

W praktyce pozew może zostać uzasadnionym zwiększonymi potrzebami uprawnionego i/lub zwiększonymi możliwościami majątkowymi i zarobkowymi zobowiązanego. Strona powodowa ponosi ciężar udowodnienia, że nastąpiła istotna zmiana stosunków w tym zakresie.

Pozew o podwyższenie alimentów najczęściej wskazuje na rosnące potrzeby małoletniego, związane między innymi z rozpoczęciem edukacji szkolnej czy odpłatnym udziałem w zajęciach pozalekcyjnych.

*Pozew rzadko więc dotyczy zwiększenia się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

 

Jak napisać odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów?

Osoby zastanawiające się, jak napisać odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów, powinny w pierwszej kolejności dowiedzieć się, jakie elementy musi zawierać każde pismo procesowe.

Można sięgnąć w tym celu do przepisów kodeksu postępowania cywilnego (artykuł 126) lub wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów, który zawiera:

 • oznaczenie sądu, do którego pismo jest skierowane,
 • oznaczenie stron, czyli imię i nazwisko lub nazwa stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • żądanie oddalenie powództwa w całości lub w części;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie dołączonych załączników.

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów służy przede wszystkim określeniu, o co pozwany wnosi – czy żąda oddalenia powództwa w części, czy w całości? Jeśli uważa on, że powództwo w całości jest bezzasadne, powinien wskazać, że wnosi o oddalenie powództwa w całości.

Jeżeli natomiast akceptuje część żądań pozwu, może uznać powództwo w określonej części i wnieść o oddalenie powództwa w części.

Odmowa podwyższenia alimentów wymaga wskazania dowodów na poparcie stanowiska pozwanego. W odpowiedzi na pozew należy udowodnić, jakie są faktyczne koszty utrzymania dziecka.

Pozwany zazwyczaj załącza do takiego pisma dowody na okoliczność ponoszenia kosztów utrzymania dziecka ponad kwotę obowiązku alimentacyjnego. Chodzi więc o wymienienie załączników i poparcie przytoczonych okoliczności:

 • rachunki,
 • potwierdzenia przelewów,
 • zdjęcia z wyjazdów z uprawnionym,
 • wskazanie świadków mogących potwierdzić wskazane okoliczności lub zaprzeczyć okolicznościom wskazywanym w pozwie.

Pozwany, który nie wie, jak uniknąć podwyższenia alimentów, musi pamiętać, aby w odpowiedzi na pozew przytoczyć okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie oddalenia powództwa w części lub w całości.

Konieczne jest także odniesienie się do wszystkich twierdzeń strony powodowej i dowodów wskazanych w pozwie przez drugą stronę.

PRZYKŁAD: Jeśli np. rodzic opiekujący się dzieckiem “nawymyślał” różne dodatkowe i niepotrzebne koszty związane z utrzymaniem dziecka (co jest częstą praktyką zawyżania kosztów), warto powołać się wtedy na konieczność pokrywania jedynie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.

 

Termin odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów

Ile jest czasu na odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów? Odpowiedź na pozew pozwany może złożyć aż do terminu pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę, o ile sąd w piśmie nie zobowiąże go do złożenia takiej odpowiedzi w innym terminie.

Termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie – jest to czas na zebranie materiałów dowodowych i przygotowanie stosownego pisma. Data wyznaczona przez sąd jest wiążąca i pozwany nie może uchybić temu terminowi.

Warto pamiętać też, że odpowiedź na pozew składa się w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami – jeden dla sądu i jeden dla strony przeciwnej.

Co mówić w sądzie na sprawie o podwyższenie alimentów?

Pozwany w trakcie rozprawy dotyczącej podwyższenia świadczeń alimentacyjnych powinien w pierwszej kolejności wykazać, że fakty, na które powołuje się powód – nie są prawdziwe lub są nieistotne (np. wyolbrzymianie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego). Jego linią obrony może być również przedstawienie własnych argumentów na zasadność obniżenia alimentów.

W takim celu pozwany powinien wykazać, że jego sytuacja majątkowa lub zarobkowa pogorszyła się:

 • ma problemy zdrowotne (kosztowne leczenie),
 • ma problemy zawodowe (utrata pracy).

Pozwany może powołać się także na urodzenie dziecka z drugiego związku, co również wpływa na zmianę sytuacji po jego stronie – stanowi bowiem dodatkowy wydatek (w końcu kolejne dziecko także potrzebuje środków do życia, a rodzic ma obowiązek mu je dostarczać).

Aby wiedzieć, co mówić w sądzie na sprawie o podwyższenie alimentów, należy przygotować się na argumenty drugiej strony. Powód z reguły odnosi się do:

 • lepszej sytuacji materialnej pozwanego – podwyżka, lepiej płatna praca, spłacenie kredytu hipotecznego, odziedziczenie spadku, wygrana na loterii,
 • zwiększenia kosztów utrzymania dziecka – droższe ubrania, większe koszty wyżywienia, chęć podróżowania, potrzeby społeczne i kulturalne, chęć rozwijania pasji, hobby,
 • przełomowe wydarzenia z życia dziecka związane z dużymi wydatkami – rozpoczęcie edukacji szkolnej, rozpoczęcie studiów, przeprowadzka,
 • spadek siły nabywczej pieniądza (inflacja),
 • trudną sytuację drugiego rodzica – utrata pracy, długotrwała choroba, rehabilitacja, konieczność przeprowadzenia remontu w mieszkaniu, podwyższenie czynszu.

A czy można się odwołać od podwyżki alimentów? Jeśli sąd zdecyduje o podwyższeniu alimentów, pozwany może wystąpić o uzasadnienie wyroku w ciągu 7 dni. Od momentu otrzymania uzasadnienia zobowiązany ma kolejne 14 dni na złożenie apelacji w sprawie.

 

Podsumowanie

*Procedura odwoławcza wygląda więc podobnie, gdy powód składa pozew o alimenty.

Podstawa prawna:

Art. 133. – Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

§1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze