Alimenty od dziadków – WZÓR pozwu + INSTRUKCJA

Możliwość obciążenia dziadków obowiązkiem alimentacyjnym i przyczynia się do kosztów utrzymania wnuków, wynika wprost z ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Przepis art. 132 stanowi, że:

obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe, lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Jednakże to czy dziadkowie będą obciążeni alimentami na wnuka, wynikać będzie z okoliczności danej sprawy.

Postaram się przybliżyć sytuacje, w których żądanie alimentów od dziadków będzie zasadnym oraz podam przesłanki, które należy spełnić, by sąd uznał obowiązek dziadków.

Czy dziadkowie muszą płacić alimenty za syna?

Żądanie alimentów od dziadków będzie możliwe, jeśli uprawniony do alimentacji wnuk lub jego przedstawiciel ustawowy wykaże przed sądem, że jego roszczenie jest zasadnym.

Główną przesłanką, której istnienie badać będzie sąd, to okoliczność, że wyegzekwowanie alimentów od rodzica jest niemożliwe.

Dziadkowie mogą zostać zobowiązani płacić alimenty za syna jeśli:

 1. Zobowiązany do alimentacji nie żyje.
 2. Zobowiązany do alimentacji nie jest w stanie sprostać swoim obowiązkom, z uwagi na swoje trudności materialno-bytowe (ubóstwo, choroba, kalectwo)
 3. Uzyskanie alimentów od zobowiązanego rodzica nie jest w danym czasie możliwe lub jest związane z nadmiernymi trudności (przemijająca choroba, bezrobocie, bezskuteczność egzekucji, niemożność ustalenia jego miejsca pobytu).

Ustalając zasadność pozwu, Sąd Rodzinny badać będzie również spełnienie drugiej przesłanki  – stan niedostatku dziecka uprawnionego do alimentów.

Żądanie alimentów od dziadków może zostać uznane przez sąd jedynie w sytuacji, kiedy uda się wykazać, że usprawniony do alimentów znajduje się w stanie niedostatku.

Jeśli rodzic, który sprawuje codzienną opiekę nad dzieckiem, jest w stanie samodzielnie zrealizować wszystkie niezbędne potrzeby dziecka, to roszczenie alimentacyjne wobec dziadków nie będzie zasadnym, a sąd oddali pozew.

Aby postarać się o alimenty na dziecko od rodziców zobowiązanego, należy złożyć w sądzie pozew o alimenty:

Pozew o alimenty od dziadków wzór

Zaległe alimenty od dziadków

Roszczenie zapłaty alimentów powstaje wraz z uprawomocnieniem się wyroku alimentacyjnego. Dlatego żądanie rodzica, który samodzielnie wychowuje dziecko, skierowane do dziadków, by Ci uiścili zaległości alimentacyjne drugiego rodzica, nie znajduje podstawy prawnej.

Alimenty od dziadków mogą być egzekwowane, jedynie w oparciu o prawomocny tytuł wykonawczy – wyrok sąd lub ugodę alimentacyjną.

Alimenty od dziadków, gdy ojciec nie żyje

Śmierć rodzica zobowiązanego do alimentacji, może być powodem do złożenia pozwu alimentacyjnego przeciwko dziadkom. Jednakże i w tym przypadku spełniona musi zostać przesłanka niemożności samodzielnego utrzymania dziecka przez rodzica je wychowującego.

Jeżeli samotny rodzic jest w stanie we własnym zakresie i własnymi siłami utrzymać dziecko, to roszczenie alimentacyjne przeciwko dziadkom nie będzie zasadne.

Przy czym należy zwrócić uwagę na okoliczność, że świadczenie alimentacyjne od dziadków, ma służyć jedynie zaspokojeniu podstawowych potrzeb dziecka tj.:

 • nauka,
 • mieszkanie,
 • wyżywienie,
 • leczenie,
 • rehabilitacja.

Celem alimentów od dziadków nie będzie więc dążenie do zrównania standardów życia dziadków i wnuków. Zatem nawet jeśli dziadkowie żyją zasobnie, a ich wnuk wychowuje się w dość skromnych warunkach, ale nie ubogo, to pozew alimentacyjny może zostać przez sąd oddalony.

Alimenty od dziadków jak się bronić?

Podstawą oddalenia pozwu o alimenty od dziadków będzie ustalenie przez sąd, że dziecko nie jest dotknięte ubóstwem, a rodzic jest w stanie samodzielnie zadbać o zaspokojenie jego podstawowych potrzeb.

Broniąc się przed alimentami na wnuka, dziadkowie muszą wykazać, że rodzic dziecka posiada wystarczające możliwości finansowe, by dziecko samodzielnie wychować.

Kluczowe dla sądu mogą być:

 • możliwości zarobkowe rodzica,
 • wykształcenie rodzica,
 • dotychczasowy staż pracy rodzica oraz fakt posiadania własnego mieszkania.

Ocenie sądu podlegać będzie również sytuacja materialno-bytowa dziadków. Dlatego jeśli roszczenie alimentacyjne od dziadków jest co do zasady słuszne, wysokość świadczenia zależeć będzie od możliwości finansowych dziadków i potrzeb wnuka.

Pozwani dziadkowie powinni przedstawić źródła swoich dochodów, złożyć wykaz zobowiązań oraz podnieść okoliczność istotne w sprawie tj. problemy zdrowotne, mieszkaniowe, czy problemy natury materialnej.

Odpowiedź na pozew o alimenty od dziadków

Odpowiedź na pozew o alimenty należy złożyć w wersji papierowej w wyznaczonym przez sąd terminie.

W odpowiedzi na pozew powinien znaleźć się wniosek o:

 • oddalenie powództwa w całości – jeśli dziadkowie przeczą istnieniu roszczenia
 • oddalenie powództwa w części – jeśli dziadkowie zgadzają się z roszczeniem jedynie w pewnym zakresie (do podanej kwoty).

Argumentem na oddalenie pozwu będzie m.in. dobra kondycja materialna rodzica, który sprawuje pieczę nad dzieckiem uprawnionym do alimentacji. Na tę okoliczność dziadkowie mogą wnosić o zobowiązanie rodzica do przedłożenia zaświadczenia o dochodach, wynagrodzeniu, zeznania podatkowego za poprzednie lata.

W odpowiedzi na pozew o alimenty dziadkowie powinni podnieść swoje trudności, jeśli z takowymi się zmagają.

Należy pamiętać, że sąd nie nałoży na dziadków obowiązku alimentacyjnego, jeśli zmagają się oni z trudnościami natury finansowej. Niskie dochody dziadków i wysokie koszty utrzymania związane m.in. z zakupem leków, pokryciem kosztów mieszkania będą przemawiać za oddaleniem przez sąd pozwu w oparciu o tzw. zasady współżycia społecznego.

Podsumowanie

Analizując zasadność dochodzenia alimentów od dziadków, wziąć pod uwagę należy, zarówno możliwości finansowe rodzica, jak również wysokość dochodów uzyskiwanych przez dziadków.

To, co istotne, to okoliczność, że alimenty od dziadków, mogą zostać zasądzone dopiero wówczas, gdy oboje rodziców nie są w stanie zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb dziecka – istnieje tzw. stan niedostatku.

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze