Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego – wzór

Ustanowienie opiekuna prawnego to niezbędny krok jeśli dana osoba nie może zadbać samodzielnie o siebie i swoje interesy. Ustanowionego opiekuna prawnego musi mieć m.in. dziecko, nad którym nie sprawuje władzy rodzicielskiej choćby jeden z rodziców, małoletni (np. małoletnia matka dziecka), osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, chora lub nieporadna ze względu na wiek. Aby ustanowić opiekę, należy złożyć wniosek do sądu rodzinnego.

Wstęp

Sprawdź, jak przygotować wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej oraz dowiedz się, kto może złożyć wniosek o zmianę opiekuna prawnego. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o ustanowienie opiekuna prawnego, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego – wzór

wniosek-o-ustanowienie-opiekuna-prawnego-wzor-pdf-doc

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego – wzór

Jak ustanowić opiekę dla małoletniego dziecka?

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla małoletniego dziecka należy złożyć w sytuacji gdy:

 • rodzice dziecka nie żyją
 • rodzice dziecka są nieznani
 • rodzice dziecka zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej
 • sąd wydał postanowienie o zawieszeniu władzy rodzicielskiej rodziców
 • rodzice dziecka są osobami ubezwłasnowolnionymi
 • matka dziecka jest małoletnia, a ojcostwo nie zostało jeszcze potwierdzone lub ojciec dziecka jest również osobą niepełnoletnią.

Wzór wniosku pobierzesz powyżej.

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o ustanowienie opiekuna jest Sąd Rejonowy wydział Rodzinny i Nieletnich właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka.

Co prawda sąd rodzinny z urzędu powinien zająć się sprawą opieki, po tym jak tylko poweźmie informację o fakcie, że dziecko nie ma opiekuna prawnego, niemniej jednak każdy, kto posiada wiedzę o braku opieki, zobowiązany jest poinformować sąd lub właściwe organy np. opiekę społeczną, lub policję.

Jak zmienić opiekuna dla osoby małoletniej?

W myśl regule przewidzianej w art. 148 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy opiekunem dla małoletniego nie może być osoba:

 • która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych
 • która została pozbawiona praw publicznych
 • która została pozbawiona władzy rodzicielskiej
 • skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim
 • wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu
 • osoba, w stosunku do której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna.

Jeśli opiekunem małoletniego została „niewłaściwa osoba” lub opiekun w sposób niewłaściwy wykonuje swe obowiązki, wówczas sąd z urzędu powinien zwolnić tę osobę z funkcji opiekuna. W innych przypadkach może zostać złożony wniosek o zmianę opiekuna prawnego – choć procedura cywilna nie posługuje się takim terminem. Wniosek może złożyć właściwy organ, członek rodziny, a nawet sam małoletni.

Wniosek o zmianę opiekuna prawnego – wzór

wniosek-o-zmiane-opiekuna-prawnego-wzor-pdf-doc

Wniosek o zmianę opiekuna prawnego – wzór

Jak ustanowić opiekę dla osoby dorosłej?

Opieka dla osoby dorosłej może zostać ustanowiona ze względu na ubezwłasnowolnienie, wiek lub chorobę. Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby dorosłej rozpoznaje Sąd Rejonowy wydział Rodzinny i Nieletnich miejsca stałego pobytu tej osoby. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające potrzebę wyznaczenia opiekuna w postaci:

 • zaświadczeń lekarskich
 • orzeczenia o niepełnosprawności
 • orzeczenia o niemożności samodzielnej egzystencji
 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu
 • opinii biegłych.

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby starszej może złożyć członek rodziny, który chce pełnić funkcję opiekuna lub instytucja pod opieką której osoba ta przebywa np. DPS.

Dodać należy, że opiekunem dla osoby starszej, chorej lub ubezwłasnowolnionej pozostają najczęściej najbliżsi członkowie rodziny – rodzice, dzieci, małżonek, rodzeństwo.

Kiedy ustanowić opiekuna prawnego dla osoby chorej?

W przypadku przewlekłej choroby połączonej z niemożnością reprezentowania swoich interesów najlepszym rozwiązaniem jest ustanowienie opieki. Prawny opiekun dla osoby chorej może przede wszystkim podejmować decyzje w przedmiocie leczenia oraz pobierać świadczenie – rentę lub emeryturę przysługującą podopiecznemu, zapewniając mu jednocześnie właściwą opiekę i leczenie.

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby chorej rozpoznaje właściwy sąd rodzinny, nakładając na opiekuna obowiązek składania w wyznaczonych terminach sprawozdań z wykonywanej funkcji. Zgodnie art. 166 KRiO opiekun obowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać temu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem.

Podsumowanie

 • Wniosek do sądu o ustanowienie opieki prawnej koniecznie należy złożyć w formie pisemnej.
 • Treść pisma powinna zaczynać się od akapitu: Wnoszę o ustanowienie mnie opiekunem prawnym dla ……………………………, w dalszej części wniosku dokładniej można sprecyzować swoje żądania, pisząc: Chcę zostać opiekunem prawnym do załatwiania spraw dotyczących np. leczenia bądź edukacji.
 • Ze względu na to, że opiekun prawny (przedstawiciel ustawowy) będzie reprezentować dziecko bądź osobę dorosłą w bardzo ważnych sprawach wychowawczych, zdrowotnych jak i majątkowych, sąd bardzo skrupulatnie sprawdzi, czy opiekun prawny nadaje się na opiekuna.
 • Procedura ustanowienia opieki prawnej przebiegnie sprawnie i bez komplikacji, jeśli sąd nie dopatrzy się nieścisłości wynikających z sytuacji osoby ubiegającej się o opiekę.
 • Właściwym do ustanowienia opiekuna prawnego zawsze będzie sąd rejonowy miejsca zamieszkania, lub pobytu osoby, dla której opieka prawna ma zostać ustanowiona.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4,56 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze