WZÓR: Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej

Przepis art. 166 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej obowiązek przygotowania w terminach oznaczonych przez sąd, nie rzadziej niż co roku, sprawozdania dotyczącego osoby pozostającego pod opieką oraz złożenia rachunków z zarządu jej majątkiem.

Wstęp

Mając powyższe na uwadze, powstał pomysł przygotowania artykułu, który ma pomóc osobom zobowiązanym do złożenia niniejszego sprawozdania. Przygotowaliśmy też gotowy do wypełnienia wzór sprawozdania, które pobierzesz poniżej:

Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej – wzór

Sprawozdanie-opiekuna-prawnego-osoby-ubezwlasnowolnionej-wzor-doc-pdf

Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej

wzor-pismaSprawdź, jak przygotować sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej i jakie punkty w nim zawrzeć, by wywiązać się z nałożonego przez sąd obowiązku. Ponadto poniżej możesz pobrać wzór sprawozdania opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

Kiedy należy przygotować sprawozdanie z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną?

Wydając orzeczenie o uznaniu osoby za ubezwłasnowolnioną Sąd Okręgowy, a w drugiej instancji Sąd Apelacyjny przesyła dokumenty sprawy właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubezwłasnowolnionej Sądowi Rodzinnemu, który od tej pory czuwać będzie nad prawidłowością przebiegu opieki.

Dlatego na wezwanie Sądu Rodzinnego, opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej – najczęściej członek rodziny (rodzic, dziecko, brat lub siostra) w wyznaczonym terminie złożyć musi rzetelne sprawozdanie z opieki.

Sąd Rodzinny z mocy ustawy musi przynajmniej raz do roku żądać od opiekuna prawnego złożenia sprawozdania. Może również nałożyć na opiekuna obowiązek składania okresowych sprawozdań np. raz na kwartał lub raz na pół roku.

Zwolnienie z obowiązku składania sprawozdań jest możliwe jedynie w sytuacji przewidzianej w art. 166 § 2 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, w brzmieniu:

Jeżeli dochody z majątku nie przekraczają prawdopodobnych kosztów utrzymania i wychowania pozostającego pod opieką, sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od przedstawiania szczegółowych rachunków z zarządu; w wypadku takim opiekun składa tylko ogólne sprawozdanie o zarządzie majątkiem.

Sprawozdanie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej – jak się przygotować?

wedOtrzymując wezwanie do złożenia sprawozdania z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną przede wszystkim, warto zadbać o dochowanie nałożonego przez sąd terminu. Zazwyczaj będzie to 7,14 lub 30 dni.

Jeśli opiekun osoby ubezwłasnowolnionej nie jest w stanie sporządzić sprawozdania w wyznaczonym terminie, może zwrócić się do sądu z wnioskiem o przedłużenie wyznaczonego terminu, powołując się na uzasadnione okoliczności – choroba, problemy zawodowe, nadmiar obowiązków, wyjazd.

Przygotowując już samo sprawozdanie, należy zebrać odpowiednie dokumenty za czas, który na zostać objęty w sprawozdaniu. Istotne znaczenie będą miały wszelkie faktury i rachunki dotyczące poniesionych kosztów utrzymania i leczenie podopiecznego (zakup leków, opłaty za mieszkanie, opłaty licznikowe, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wynajęcie dodatkowej opieki – pielęgniarki, rehabilitanta, pomocy domowej, zakup odzieży i obuwia).

W tym miejscu zaznaczyć należy, że zakup wyżywienia oraz niezbędnych przedmiotów tj. środki higieny, środki pielęgnacji nie wymaga zbierania faktur, czy rachunków. W przygotowanym sprawozdaniu należy jedynie wskazać wysokość stałych kosztów.

Przed przystąpieniem do przygotowania sprawozdania, należy również przygotować karty leczenia szpitalnego, karty pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym, zaświadczenia lekarskie oraz spis stale przyjmujących leków.

Na podstawie tak przygotowanych dokumentów i notatek można spokojnie wypełnić sprawozdanie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej.

Jak napisać sprawozdanie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej?

wazna-informacjaSprawozdanie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej powinno być czytelnym i jasnym dla sądu pismem. Dlatego należy skupić się jedynie na najważniejszych aspektach i wydatkach, ograniczając się do zaznaczonego przez sąd okresu.

Warto posłużyć się przygotowanym przez nas wzorem sprawozdania albo przygotować własny szablon z wolnymi rubrykami do wypełnienia.

W sprawozdaniu opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej ująć należy:

  • majątek osoby ubezwłasnowolnionej – w pierwszym sprawozdaniu należy wypisać przysługujące podopiecznemu prawa własności, a w kolejnych, jeśli stan majątku nie uległ zmianie wpisywać formułę „bez zmian”. W części dotyczącej majątku podopiecznego należy również ująć przysługujące mu świadczenia (zasiłki, renty, wynagrodzenia za pracę) podając miesięczne kwoty netto
  • stałe wydatki – należy wpisać koszty utrzymania mieszkania, opłaty licznikowe, wydatki na zakup leków, rehabilitację, zakup żywności i innych niezbędnych rzeczy popierając się zebranymi rachunkami i fakturami, których kserokopie powinny stanowić załącznik do pisma
  • stan zdrowia podopiecznego – należy napisać, pod jakich opieką specjalistów podopieczny pozostaje, jakie bierze leki, czy wymaga rehabilitacji – na potwierdzenie należy załączyć dokumentację lekarską
  • stan samodzielności – należy opisać, czy osoba ubezwłasnowolniona wymaga pomocy i przy jakich czynnościach, oraz kto tę pomoc realizuje, czy ubezwłasnowolniony mieszka sam, czy u kogoś.

jak-wyslac-pismoTak przygotowane pismo wraz z załącznikami należy złożyć w sądzie – w biurze podawczym lub przesłać listem poleconym, powołując się na uprzednie zobowiązanie sądu oraz sygnaturę akt sprawy. Drugi egzemplarz sprawozdania, warto zostawić dla siebie, do celów dowodowych.

Warto przeczytać również wątek na forum: Jak napisać sprawozdanie opiekuna prawnego?

Inne podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 4,62 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze