Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do dziecka WZÓR

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się praw do dziecka? i czy rodzic może z własnej woli zrzec się praw do dziecka? W przepisach polskiego prawa nie istnieje instytucja zrzeczenia się praw rodzicielskich ot tak. Jednak Kodeks Rodzinny przewiduje możliwość pozbawienia kogoś przysługujących mu praw rodzicielskich. Postanowienie tego typu może zapaść, jeśli rodzice dziecka złożą stosowne oświadczenie w sądzie oraz wtedy, kiedy zachodzą przesłanki do odebrania władzy rodzicielskiej.

Przykład: ojciec dziecka nie może się zrzec praw rodzicielskich, ale może zostać ich pozbawiony przez sąd na swój własny wniosek (oświadczenie).

Wstęp

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-praw-do-dziecka-wzor-pdf-docJak sporządzić takie oświadczenie? pismo z pewnością powinno zawierać w treści wszystkie niezbędne elementy i informacje, dzięki czemu sąd rozpatrzy sprawę zgodnie z oczekiwaniami rodzica zrzekającego się praw rodzicielskich. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia, które pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do dziecka wzór

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-praw-do-dziecka-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do dziecka wzór

Jak zrzec się praw rodzicielskich?

Jak zrzec się praw do dziecka? Jeśli jedno z rodziców podejmie decyzję o zrzeczeniu się praw rodzicielskich, musi złożyć stosowne oświadczenie w sądzie, który zdecyduje o tym, czy konkretna sytuacja pozwala na odebranie władzy rodzicielskiej.

W polskim prawie nie ma bowiem możliwości samodzielnego zrzeczenia się praw do dziecka. Istnieje jedynie możliwość wnioskowania o ich odebranie.

Na wniosek o dobrowolne zrzeczenie się praw rodzicielskich sąd weźmie pod uwagę stan faktyczny sytuacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Po jej przeanalizowaniu podejmie decyzję o ewentualnym odebraniu rodzicowi praw do dziecka. Zgodnie z zapisami Kodeksu Rodzinnego art. 111.:

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

§ 1a. Sąd może pozbawić rodziców  władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały  przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, a w szczególności, gdy rodzice  trwale nie interesują się dzieckiem.

Kiedy można odebrać rodzicom prawa rodzicielskie?

Przepisy Kodeksu Rodzinnego stanowią, że odebranie praw rodzicielskich lub ograniczenie władzy rodzicielskiej jest możliwe w przypadku, kiedy:

 • władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody,
 • jeżeli władza rodzicielska jest nadużywana,
 • rodzice w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka, przy czym zaniedbania czy niedopełnienia muszą mieć cechy trwałe.

Zawsze najpierw liczy się dobro dziecka, dlatego do pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej i uniemożliwienia rodzicowi wykonywania władzy rodzicielskiej upoważniają sąd zaniedbania względem dziecka, które można określić mianem rażących.

Są to zatem zarówno zaniedbania poważne, jak i zaniedbania o mniejszej wadze, ale nabierające cech uporczywości.

Całkowite pozbawienie praw rodzicielskich to najsurowsza kara, którą stosuje się dopiero wtedy, kiedy inne środki okazują się nieskuteczne. Działania rodziców musi charakteryzować zatem „nasilenie złej woli”.

Naruszeniem obowiązków wobec dziecka jest między innymi:

 • uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych,
 • nadużywanie alkoholu czy narkotyków,
 • popełnianie przestępstw.

Za rażące zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich uchodzi także:

 • zerwanie więzi z dzieckiem,
 • brak zainteresowania losem dziecka,
 • wieloletnie nieutrzymywanie kontaktów z dzieckiem z przyczyn leżących po stronie rodzica.

Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do dziecka znajdzie zastosowanie także w przypadku zaistnienia tak zwanej trwałej przeszkody.

Przez trwałą przeszkodę, uniemożliwiającą wykonywanie władzy rodzicielskiej, rozumie się taki układ stosunków, który wyłącza sprawowanie przez rodziców władzy rodzicielskiej na stałe.

Do trwałych przeszkód orzecznictwo zalicza między innymi skazanie rodzica na karę długoletniego pozbawienia wolności.

Zrzeczenie się praw rodzicielskich przez ojca a alimenty

Zrzeczenie się praw do dziecka przez ojca często utożsamiane jest – mylnie – z szansą na uniknięcie obowiązku płacenia alimentów. Tymczasem nawet dobrowolne zrzeczenie się praw rodzicielskich przez ojca nie uchyla jego obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka.

Jedyną możliwością na uniknięcie konieczności łożenia na dziecko jest zaprzeczenie ojcostwa, czyli wykazanie, że dany mężczyzna nie jest w rzeczywistości ojcem dziecka. Dochodzi wtedy do całkowitego zerwania więzi pokrewieństwa, a tym samym do ustania obowiązku alimentacyjnego.

Należy wiedzieć zatem, że pozbawienie praw rodzicielskich wiąże się  przede wszystkim z kwestią utraty prawa do decydowania o losach dziecka. Nie powoduje jednak uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się praw rodzicielskich?

W celu przygotowania oświadczenia o zrzeczeniu się praw rodzicielskich warto wykorzystać przygotowany przez nas, gotowy do wypełnienia druk – wzór oświadczenia o zrzeczeniu się praw do dziecka. W piśmie tym rodzic zrzekający się praw do dziecka zamieszcza:

 • swoje dane osobowe,
 • dane osobowe dziecka,
 • zgodę na przysposobienie (adopcję) dziecka.

Zrzeczenie się praw do dziecka po porodzie

Oświadczenie o zrzeczeniu się władzy rodzicielskiej może sporządzić matka nowo narodzonego dziecka jeszcze w szpitalu. Świadome zrzeczenie się praw do dziecka, czyli podpisanie tak zwanej zgody blankietowej, to korzystne rozwiązanie w przypadku rodziców, którzy nie planują wychowywać swojego potomka.

Dzięki zrzeczeniu się praw rodzicielskich bez wskazania osoby przysposabiającej możliwe jest maksymalne skrócenie czasu przebywania małego człowieka poza rodziną.

Decyzję o zrzeczeniu matka biologiczna może podjąć przed porodem lub tuż po nim. Przysługują jej jednak 43 dni na zmianę decyzji. Kobieta może zgłosić się do ośrodka adopcyjnego zarówno w trakcie ciąży, jak i po porodzie.

Jeżeli matka biologiczna po porodzie decyduje się zostawić dziecko w szpitalu, powinna złożyć przy tym oświadczenie, a personel medyczny ma obowiązek natychmiast powiadomić o tym najbliższy ośrodek adopcyjny.

Pracownicy ośrodka powinni rozpatrzyć sprawę i pomóc matce znaleźć alternatywne rozwiązanie. Jeśli podtrzyma ona swoja decyzję, ośrodek poprowadzi procedurę zgodnie z przepisami, jednak matka biologiczna zawsze ma 6 tygodni na zmianę swojej decyzji bez żadnych konsekwencji.

Aby zrzeczenie było skuteczne i miało moc prawną – umożliwiało dziecku jak najszybsze umieszczenie go w rodzinie adopcyjnej – matka powinna zgłosić się do sądu i złożyć oświadczenie woli o zrzeczeniu się praw rodzicielskich (oświadczenia złożone w szpitalu nie mają mocy prawnej).

Słowo końcowe

Jeśli któryś z rodziców wyraża chęć dobrowolnego zrzeczenia się praw rodzicielskich, musi złożyć w sądzie stosowne oświadczenie. Następnie sąd rozpatrzy sprawę i wyda orzeczenie co do treści oświadczenia.

Nie ma innej drogi, by zrzec się praw do małoletniego dziecka. Nawet jeśli będzie to odpowiednie oświadczenie poświadczone notarialnie. Zawsze w takich sprawach sąd musi zająć stanowisko i orzec zgodnie z prawem.

Złożenie stosownego oświadczenia w sądzie musi być dogłębnie przemyślaną decyzją, ponieważ czynność taka zawsze wywołuje skutki prawne, których później dany rodzic może żałować.

Podstawa prawna:

Art. 95. – Zakres władzy rodzicielskiej – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

§ 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze