Odpowiedź na wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej WZÓR

Jak napisać odpowiedź na wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej? Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej to skutek zagrożenia dobra dziecka. Dobro dziecka jest natomiast zagrożone, kiedy rodzic niewłaściwie sprawuje nad nim władzę rodzicielską. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej może zostać złożony z urzędu przez różne instytucje, jednak zdarza się również, że z takim pozwem występują osoby najbliższe.

Wstęp

odpowiedz-na-wniosek-o-pozbawienie-wladzy-rodzicielskiej-wzor-pdf-docCo może zrobić rodzic, któremu grozi utrata praw rodzicielskich? W pierwszej kolejności powinien skrupulatnie i rzeczowo odpowiedzieć na wniosek o pozbawienie go władzy rodzicielskiej. Aby ułatwić Ci sporządzenie odpowiedzi spełniającej wszystkie formalne wymagania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi, który pobierzesz poniżej:

Odpowiedź na wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej wzór

odpowiedz-na-wniosek-o-pozbawienie-wladzy-rodzicielskiej-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej WZÓR

Kiedy sąd może odebrać rodzicowi prawa rodzicielskie?

Wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich miewa różne podłoże. Wszystko sprowadza się jednak do zagrożenia dobra dziecka z powodu niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej.

Może polegać ono na:

 • zaniedbywaniu potrzeb dziecka, 
 • niewłaściwym dbaniu o zdrowie dziecka, 
 • zaniechaniu realizacji obowiązku szkolnego, 
 • pozostawianiu dziecka bez właściwej opieki, 
 • doprowadzaniu do sytuacji powstania zagrożenia zdrowia lub nawet życia dziecka. 

Sądy odbierają rodzicom prawa rodzicielskie między innymi w przypadku:

 • porzucenia dziecka,
 • wykorzystywania seksualnego dziecka,
 • przekraczania granic karcenia dziecka,
 • zmuszania dziecka do nieodpowiedniej, nadmiernej pracy,
 • nakłaniania dziecka do zachowań niemoralnych, jak na przykład kradzieże, 
 • rozpijania dziecka, 
 • nadużyć zarządzania majątkiem dziecka, 
 • wychowywania dziecka w nienawiści do drugiego rodzica,
 • pozbawienia dziecka możliwości wychowywania się wspólnie z rodzeństwem (np. wyjazd za granicę),
 • pozbawienie dziecka naturalnego środowiska rodzinnego (opieki matki),
 • agresywnego zachowania wobec dziecka i jego matki.

 

Kto może wnioskować o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Najczęściej sprawa o odebranie lub ograniczenie praw rodzicielskich wszczynana jest z urzędu, tj. na podstawie zawiadomienia organów takich jak szkoła, kurator, policja czy ośrodek pomocy społecznej. Z wnioskiem o ograniczenie lub odebranie władzy rodzicielskiej może wystąpić jednak również dowolna osoba z kręgu dziecka, która widzi zagrożenie dla jego dobra. 

Zdarza się, że wniosek o odebranie rodzicowi władzy rodzicielskiej składa członek najbliższej rodziny małoletniego – dziadkowie, kuzynowie.

Czasami autorem pisma są nawet sąsiedzi, będący świadkami zaniedbywania obowiązków wobec dziecka i takich zachowań jak nadużywanie alkoholu, przemoc, brak zainteresowania dzieckiem i sprawowania nad nim opieki. 

Czym jest odpowiedź na wniosek o pozbawienie/ograniczenie praw rodzicielskich?

Odebranie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu, lub obojgu rodzicom odbywa się na wniosek i po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w sprawie. Zagrożony rodzic ma więc prawo sporządzić odpowiedź na wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej, stanowiący pierwszą linię obrony. 

Ideą udzielenia odpowiedzi na wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej jest wniesienie o oddalenie tego wniosku i odwołanie się do określonych dowodów, które wskazują na fakt, iż druga strona przedstawiła nieprawdziwe podstawy do ograniczenia czy odebrania władzy rodzicielskiej.

Chodzi zatem o to, aby odpowiedź na wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej wykazywała – za pomocą dokumentów, nagrań z zeznań świadków – że wskazane w pozwie okoliczności nie miały miejsca. 

Sporządzając odpowiedź na wniosek o ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej, należy odnieść się do każdego zarzutu strony przeciwnej. Poprzez podważanie argumentów powoda, pozwany ma szansę udowodnić swoją niewinność. Zawsze musi pamiętać jednak o poparciu swoich tez dowodami w postaci: zeznań, nagrań, zdjęć, zaświadczeń czy opinii. 

Taki dokument należy przygotować w dwóch egzemplarzach, po jednym dla sądu i dla strony powodowej, o ile postępowanie nie zostało wszczęte z urzędu. Od pisma nie pobiera się żadnej opłaty.

Dokument musi zawierać jednak wszystkie wymagane elementy pisma procesowego, dlatego warto sporządzić go w oparciu o wzór odpowiedzi na wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich.

 

Jak uzasadnić odpowiedź na wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich?

Odpowiedz na wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich to szansa na uniknięcie utracenia władzy rodzicielskiej, którą później niezwykle trudno jest odzyskać, a niekiedy jest to wręcz niemożliwe.

Warto więc naprawdę starannie przygotować się do udzielenia odpowiedzi na taki wniosek, dążąc przy tym do odparcia wszelkich zarzutów pozwu. Niezbędne będzie jednak powołanie się na ważne dowody.

Istotne będą między innymi zeznania świadków, którzy mogą mieć realną wiedzę na temat sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. O pisemne zeznanie należy poprosić więc członków rodziny, sąsiadów lub pracowników szkoły czy opieki społecznej. 

Cennym dowodem w takiej sprawie jest także opinia Rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, o którą można wnioskować jeszcze przed postępowaniem sądowym. Dobrym rozwiązaniem będzie również złożenie wniosku o przesłuchanie samego małoletniego, który najlepiej zna swoją sytuację rodzinną. 

Jak przebiega postępowanie na wniosek o ograniczenie/pozbawienie praw rodzicielskich?

Aby sąd mógł podjąć decyzję o ograniczeniu lub odebraniu rodzicowi praw rodzicielskich, musi zebrać dowody, które potwierdzają, że dobro dziecka jest zagrożone, a rodzic niewłaściwie sprawuje nad nim opiekę rodzicielską. 

Standardową czynnością w takim postępowaniu jest skierowanie rodziny do Rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, celem uzyskania obiektywnej opinii biegłych. O opinię sąd może poprosić także kuratora rodzinnego, który przeprowadzi wywiad środowiskowy, weryfikując sytuację rodzinną małoletniego. 

Zdarza się również, że organ decyduje się na przesłuchanie samego dziecka.

Jeśli jest to możliwe, małoletni może udzielić sądowi najistotniejszych odpowiedzi na pytania dotyczące sprawy – w końcu wiele rodzinnych dramatów rozgrywa się jedynie w czterech ścianach, a sąsiedzi i nawet najbliższa rodzina bywają nieświadomi przemocy czy innych form niewłaściwego sprawowania opieki nad dzieckiem. 

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze