Odpowiedź na pozew rozwodowy WZÓR + wypełniony przykład

Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy? sprawy rozwodowe bywają długie i skomplikowane. Zwaśnieni małżonkowie w sposób zacięty często bronią swoich racji, żądając m.in. wygórowanych alimentów, nierównego podziału majątku dorobkowego, eksmisji współmałżonka itd. Tylko szybka obrona swoich racji może ochronić pozwanego przed niekorzystnym rozstrzygnięciem.

Jeśli więc jesteś stroną pozwaną, przygotuj rzetelną odpowiedź na pozew rozwodowy, być może właśnie w ten sposób ochronisz swoje interesy na czas przedłużającego się postępowania rozwodowego oraz pozwolisz sądowi prawidłowo ocenić faktyczny stan sprawy.

ikonaSprawdź, jak przygotować odpowiedź na pozew rozwodowy oraz jakie wnioski w nim zawrzeć. Dla ułatwienia poniżej zamieszczam wzór odpowiedzi na pozew rozwodowy oraz przykładowy wypełniony wzór, wzór pisma wystarczy pobrać, wydrukować i uzupełnić – nic prostszego! Dowiedz się również czym skutkować może brak odpowiedzi.

Odpowiedź na pozew rozwodowy

Od 7 listopada 2019 roku przygotowanie odpowiedzi na pozew stało się obowiązkiem strony pozwanej. Brak odpowiedzi na pozew rozwodowy może skutkować wydaniem przez sąd rozstrzygnięcia uderzającego w dobro pozwanego.

Argumentami, które sąd będzie brał pod uwagę, wydając rozstrzygnięcie w sprawie, będą bowiem fakty przytoczone przez stronę powodową oraz dowody przez nią wniesione. Broń więc swoich praw i wystosuj odpowiedź na pozew rozwodowy, pobierając poniższy wzór pisma:

Odpowiedź na pozew rozwodowy wzór PDF DOC

Brak odpowiedzi na pozew rozwodowy – skutki

wwwwBezczynność pozwanego może go wiele kosztować, m.in. wydaniem niekorzystnego dla niego rozstrzygnięciem co do winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego lub wyroku zaocznego.

Powyższe wynika z regulacji art. 339 kpc., który stanowi, że:

1. Sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiedzi na pozew.

2. W przypadku, o którym mowa w § 1, przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie lub pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed posiedzeniem, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia praw.

Odpowiedź na pozew rozwody – w jakim terminie należy złożyć?

Zgodnie z regulacją art. 205 (1) kpc.:

1. Przewodniczący zarządza doręczenie pozwu pozwanemu i wzywa go do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa tygodnie. O zarządzeniu doręczenia pozwu zawiadamia się powoda.

2. Przewodniczący zarządza zwrot odpowiedzi na pozew złożonej z uchybieniem terminu.

ffZgodnie z powyższym, sąd powinien wyznaczyć pozwanemu czas na złożenie odpowiedzi na pozew nie krótszy niż dwa tygodnie, licząc od daty odebrania korespondencji sądowej.

Wyznaczonego terminu należy strzec, bowiem jego uchybienie może spowodować zwrot odpowiedzi na pozew, co będzie jednoznaczne z brakiem złożenia odpowiedzi i skutkami powyżej opisanymi.

 

Odpowiedź na pozew rozwodowy – jak przygotować?

wazneOdpowiedź na pozew jest pismem procesowym, dlatego powinna zawierać min.

 • oznaczenie sądu, do którego jest kierowana – będzie to sąd okręgowy, z którego przyszła korespondencja sądowa
 • sygnaturę akt sprawy – ta znajduje się w każdym piśmie sądowym oraz na kopercie
 • imię i nazwisko stron oraz ich pełnomocników procesowych, o ile zostali ustanowieni w sprawie
 • oznaczenie rodzaju pisma – tu odpowiedź na pozew o rozwód
 • osnowa wniosku, oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności (czytaj poniżej)
 • podpis strony lub jej pełnomocnika, jeżeli działa przez pełnomocnika
 • wymienienie załączników.

wazneOdpowiadając na pozew o rozwód, należy złożyć własne wnioski dotyczące winy:

 • wniosek o oddalenie powództwa, kiedy pozwany nie wyraża zgody na rozwód
 • wniosek o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, kiedy pozwany wyraża zgodę na rozwód i nie chce, by sąd zajmował się winą małżonków w rozpadzie pożycia
 • wniosek o orzeczenie rozwodu z winy współmałżonka, kiedy pozwany chce rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka.

wazneW odpowiedzi na pozew należy złożyć wnioski co do zakresu władzy rodzicielskiej, w stosunku do małoletnich dzieci:

 • pozwany może wnosić o powierzenie mu władzy rodzicielskiej w całości, z ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiemu małżonkowi, kiedy chce by dzieci zostały pod jego stałą opieką
 • pozwany może wnosić o utrzymaniu władzy rodzicielskiej obojgu małżonków w całości
 • pozwany może wnosić o pozbawienie władzy drugiego z małżonków.

wazneW odpowiedzi na pozew o rozwód można wnosić również o:

 

Uzasadnienie odpowiedzi na pozew o rozwód

Odpowiedź na pozew powinna zawierać odniesienie się do podniesionych przez stronę powodową twierdzeń. Jeśli pozwany nie zgadza się ze stanowiskiem drugiego małżonka, musi odnieść się do podawanych przez niego faktów i powołać się na własne dowody.

W odpowiedzi na pozew należy opisać każdą okoliczność, która wydaje się być istotna dla rozstrzygnięcia w zakresie winy, władzy rodzicielskiej, wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Odpowiedź na pozew o rozwód, a brak zgody na rozwód

Małżonek, który nie zgadza się na rozwód, powinien przygotować odpowiedź na pozew, a w niej zawrzeć wniosek o oddalenie powództwa, ewentualnie wnieść o orzeczenie zawieszenie postępowania lub orzeczenie separacji, wzór

Odpowiedź na pozew o rozwód brak zgody wzór

odpowiedz-na-pozew-o-rozwod-brak-zgody-wzor-pdf-doc-przyklad

Odpowiedź na pozew o rozwód brak zgody wzór

Jeśli małżonek, który nie chce rozwodu, pozostanie bierny – nie przygotuje odpowiedzi na pozew, pomimo wezwania sądu oraz nie stawi się na rozprawę, musi liczyć się z faktem, że sąd orzeknie rozwód, wydając wyrok zaoczny zgodnie z wnioskami strony przeciwnej.

Małżonek, który nie chce rozwodu, powinien przedstawić sądowi swoje stanowisko oraz poprzeć je odpowiednimi argumentami i dowodami.

Należy jednak pamiętać, że jeśli małżeństwo jest „martwe”, małżonkowie nie mieszkają razem, nie ma pomiędzy nimi pożycia, ani więzi uczuciowej, każdy posiada własny budżet to sąd w braku istnienia przesłanek negatywnych rozwodu, orzeknie o rozwiązaniu małżeństwa, bowiem utrzymywanie fikcyjnego małżeństwa nie leży w interesie małżonków ani nikogo innego.

Natomiast przesłanką do oddalenia powództwa o rozwód, będzie m.in.:

 • dobro małoletnich dzieci
 • rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia, a małżonek niewinny nie wyraża zgody na rozwód
 • sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego
 • brak zupełnego i trwałego rozpadu pożycia.

Na jedną z powyżej wymienionych przesłanek może w odpowiedzi na pozew o rozwód powoływać się małżonek, który nie wyraża zgody na rozwód.

 

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,70 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Odpowiedź na pozew rozwodowy WZÓR + wypełniony przykład”
 1. Witam, 2 dni temu dostałem pozew rozwodowy, a razem z nim pismo wzywające do stawiennictwa na rozprawie w wyznaczonym terminie, sąd też zobowiązuje mnie do złożenia w wyznaczonym terminie odpowiedzi na pozew… trochę mnie to przerasta, bo jest nagle tyle rzeczy do załatwienia… muszę się jakoś przygotować do tej rozprawy, bo inaczej żona zażąda wszystkiego co tylko możliwe…

  Najbardziej wkurzyły mnie przyczyny rozkładu pożycia, według mnie nie są one prawdziwe. Jest też wniosek o podział majątku wspólnego, nie wiem, czy propozycja małżonki jest sprawiedliwa, bo to ja pracowałem, zarabiałem i stawiałem dom, mam się dzielić z nią po połowie? chcę przedstawić swoją propozycję podziału majątku.

  Kwestia władzy rodzicielskiej i opieka nad dzieckiem jest ok, do zaakceptowania. Będę mieć wpływ na miejsce stałego pobytu dziecka, edukację, leczenie i inne życiowe wybory.

  Małżonka żąda też alimentów a na czas rozprawy sądowej zabezpieczenia alimentów. Kwota trochę została przez nią zawyżona, żąda 1500 zł co miesiąc. Tutaj będę walczył o zbicie tej kwoty do 1000 zł/msc.

  No i na koniec zostałem wskazany jako małżonek wyłącznie winny za rozkład małżeństwa, co jest absolutną bzdurą…

 2. Witam, pobrałem Państwa wzór odpowiedzi na pozew rozwodowy, nie zgadzam się z treścią zarzutów jakie żona napisała w pozwie, jest sporo rzeczy do wyjaśnienia, bo na chwilę obecną zostałem potraktowany jako jedyny winny rozpadu małżeństwa, co nie jest prawdą. Żona pewnie chce zwalić winę na mnie, by sąd przy podziale majątku wziął jej stronę , jako osoby poszkodowanej.

Comments are closed.