Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej – WZÓR

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom w takim samym zakresie. Jednakże w przypadku zaistnienia wymaganych przesłanek, sąd może orzec o ograniczeniu władzy rodzicielskiej lub jej pozbawieniu.

Jeśli natomiast przemawiać będą za tym okoliczność sprawy, władzę można przywrócić, składając wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej (wzór pisma na końcu artykułu).

Wstęp

Ograniczenie praw rodzicielskich może nastąpić z różnych przyczyn, m.in. kiedy dobro małoletniego dziecka jest zagrożone.

Do ograniczenia władzy rodzicielskiej dochodzi jednak najczęściej z innych powodów – rodzice dziecka żyją w rozłące i nie potrafią porozumieć się, co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej lub rodzic, który dziecka nie wychowuje, nie interesuje się również jego losem.

Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzica, którego miejsce zamieszkania nie jest znane lub kiedy nie przejmuje się on dobrem dziecka, może pomóc w regulowaniu takich spraw jak kształcenie lub leczenie dziecka.

Sprawdź, jak przygotować pozew o ograniczenie władzy rodzicielskiej i jakich argumentów użyć, by sprawa sądowa zakończyła się szybko i bez dodatkowych formalności.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Pozew o ograniczenie władzy rodzicielskiej składa się do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej powinien spełniać wymogi pisma procesowego, a w jego treści zawrzeć należy m.in.:

 • oznaczenie sądu, do którego jest kierowany
 • oznaczenie stron (rodzice małoletniego dziecka) poprzez podanie imion, nazwisk, adresów, numerów PESEL
 • nazwę wniosku – wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • wnioski kierowane do sądu – wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej ewentualnie wniosek o odebranie władzy rodzicielskiej, wniosek o przeprowadzenie dowód z zeznań świadków, załączonych dokumentów, wniosek o zwrot kosztów postępowania, wniosek o rozpoznanie sprawy pod nieobecność uczestnika itd.
 • uzasadnienie wniosku – tu należy wskazać okoliczności, których wystąpienie skutkować może ograniczeniem władzy rodzicielskiej
 • podpis
 • lista załączników.

Opłata od wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej wynosi 40 zł, jeśli wniosek kieruje jeden z rodziców.

Nie jest to łatwe w sporządzeniu pismo, dlatego postanowiliśmy przygotować gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej – wzór

wniosek-o-ograniczenie-wladzy-rodzicielskiej-wzor-pdf-doc

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej – WZÓR

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej – przesłanki

Zgodnie z art. 107 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy:

1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

2. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Zatem główną przesłanką ograniczenia władzy rodzicielskiej ojcu lub matce jest sytuacja, kiedy rodzice nie żyją razem i nie potrafią dojść do porozumienia w kwestii opieki i wychowania dziecka.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – powody i przesłanki

Inne główne powody ograniczenia władzy rodzicielskiej to:

 • nieutrzymywanie z dzieckiem kontaktu lub utrzymywanie kontaktów sporadycznych, nieregularnych
 • nierealizowanie obowiązku alimentacji (brak alimentacji, opóźnienia w regulowaniu kolejnych świadczeń, zadłużenie alimentacyjne)
 • zaniedbywanie dziecka przez nadużywanie alkoholu, narkotyków
 • złe wzorce wychowawcze
 • awantury i agresywne zachowanie w stosunku do dziecka lub drugiego z rodziców
 • znęcanie się nad dzieckiem, jego matką, rodzeństwem
 • odbywanie kary pozbawienia wolności
 • długotrwały wyjazd do innego kraju.

Dowody w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jakie dowody trzeba przedstawić na ograniczenie praw rodzicielskich?

Dowody mają istotne znaczenia w sprawach o dobro dziecko, dlatego przygotowując wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej, należy zadbać o rzetelny materiał dowodowy.

Z pewnością będzie nim przesłuchanie stron oraz dziecka i zgłoszonych świadków, którzy posiadając wiedzę na tematy istotne w sprawie.

Dodatkowym dowodem może być wywiad środowiskowy i wywiad szkolny, dokumentacja zdrowotna dziecka i rodziców, opinia RODK (Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny) dotycząca dziecka i rodziców, informacje z Policji o interwencjach domowych, akta innych spraw sądowych (sprawa o rozwód, alimenty, uregulowanie kontaktów).

Sprawy ograniczające się jedynie do przesłuchania stron i małej ilości świadków mogą skończyć się dość szybko – po dwóch, trzech posiedzeniach. Natomiast sprawy, w których zlecono dowód z opinii specjalistów z RODK, mogą znacznie przeciągnąć się w czasie i trwać dłużej niż rok.

Dlatego tak ważne jest profesjonalne przygotowanie się do sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej, zarówno pod kątem istnienia przesłanek do ograniczenia władzy rodzicielskiej drugiemu rodzicowi, jak również dowodów, które można użyć, by przyśpieszyć rozstrzygnięcie sprawy.

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej – wzór

wniosek-o-przywrocenie-wladzy-rodzicielskiej-wzor

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej – wzór

Podstawa prawna:

Art. 109. – Zagrożone dobro dziecka – zarządzenia sądu – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

§ 1. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia.

§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności:

1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;

2) określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;

3) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;

4) skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;

5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo zarządzić umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze