Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej WZÓR + objaśnienie

Przywrócenie władzy rodzicielskiej jest możliwe – w razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd przywrócił władzę rodzicielską na uzasadniony wniosek rodzica.

Wniosek-o-przywrocenie-wladzy-rodzicielskiej-wzor-pdf-docWzór wniosku o przywrócenie władzy rodzicielskiej znajdziesz w poniższym artykule. Ponadto sprawdź: jak uzasadnić wniosek, gdzie go złożyć i jaką należy uiścić opłatę.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie, a nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem/dziećmi nie jest stanem nieodwracalnym. Władza nad dziećmi może zostać przywrócona przez Sąd Rodzinny na wniosek zainteresowanego rodzica, jeśli minęły przeszkody do jej wykonywania.

Do ograniczenia władzy rodzicielskiej dochodzi najczęściej z dwóch powodów:

 • rodzice dziecka nie żyją razem lub sąd orzekł ich rozwód, ograniczając władzę rodzicielską temu z rodziców, z którym dziecko nie będzie stale zamieszkiwać
 • zagrożone jest dobro małoletniego dziecka (zaprzestanie wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodzica z uwagi na chorobę, wyjazd, odbywanie kary pozbawienia wolności, zachowanie rodzica uderzające w dobro dziecka – narkomania, alkoholizm, stosowanie przemocy domowej, rzadziej ubóstwo itp.).

Jeśli przyczyna, która była powodem ograniczenia władzy rodzicielskiej – odpadnie, należy złożyć wniosek o jej przywrócenie.

Jak przygotować wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej?

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej nie jest prostym pismem, bo powinien spełniać wymogi pisma procesowego.

W jego treści zawrzeć należy wskazać:

 • nazwę sądu, do którego jest kierowany
 • dane wnioskodawcy – imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL,
 • dane małoletniego dziecka, którego wniosek dotyczy – imię, nazwisko, adres, numer PESEL, imiona rodziców
 • sygnaturę akt sprawy oraz nazwę sądu, który orzekał w przedmiocie władzy rodzicielskiej.

Obecnie sądy wymagają również, aby uczestnicy postępowanie podawali swoje numery telefonów i adresy mailowe.

Załącznikiem do wniosku będzie m.in.:

 • akt urodzenia dziecka
 • odpis orzeczenia, w którym sąd orzekał w przedmiocie władzy rodzicielskiej
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku
 • odpis wniosku dla sądu
 • zaświadczenia.

Dla ułatwienia przygotowałam wniosek do sądu o przywrócenie władzy rodzicielskiej wzór, który wystarczy jedynie pobrać, wydrukować i wypełnić:

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej

wniosek-o-przywrocenie-wladzy-rodzicielskiej-wzor-pdf-doc

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej wzór

Jak uzasadnić wniosek?

wzor-pismaUzasadnienie wniosku o przywrócenie władzy rodzicielskiej jest niezmiernie ważne, dlatego wniosek rodzica powinien zawierać rzetelny opis stanu faktycznego. W uzasadnieniu wniosku należy wskazać, że przesłanki, które skutkowały ograniczeniem władzy rodzicielskiej lub jej pozbawienie już nie istnieją.

Ważne jest opisanie sytuacji bytowej oraz podjętych kroków, które miały służyć zmianie sytuacji rodzica pozbawionego władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Dodatkowo należy opisać więzi łączące rodzica z dzieckiem – stałość kontaktów, ich częstotliwość, uczucia, relacje.

Na potwierdzenie wskazanych okoliczności należy przedłożyć stosowne dowody, inaczej uzasadnienie wniosku będzie mało wiarygodne.

Jaki dowody powołać w sprawie?

W sprawie rodzinnej wiarygodnym i godnym polecenia dowodem będzie:

 • opinia RODK (Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny) składającego się z sądowych specjalistów – psychologów, pedagogów i lekarzy
 • zeznanie świadków – nauczycieli i wychowawców dziecka, sąsiadów i członków rodziny mających wiedzę na tematy sytuacji wnioskodawcy i dziecka
 • zaświadczenie o odbytych przez rodzica kursach, szkoleniach, warsztatach, w tym zajęciach dla osób uzależnionych
 • opinia kuratora rodzinnego lub kuratora społecznego
 • zeznanie pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o udzielonej rodzinie pomocy i wsparciu.

Do sprawy należy się rzetelnie przygotować. Sprawy rodzinne wymagają bowiem od sądu dogłębnej analizy – przed wydaniem orzeczenia sąd będzie chciał dokładnie poznać sytuację dziecka i ustalić, czy przyczyny ograniczenia władzy rodzicielskiej na pewno ustały.

Gdzie złożyć wniosek?

Właściwym do rozpoznania wniosku o przywrócenie władzy rodzicielskiej jest Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich miejsca zamieszkania małoletniego.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub przesłać listem poleconym.

Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne załączniki.

Opłata od wniosku

wwwwWysokość opłaty od wniosku o przywrócenie władzy rodzicielskiej wynosi 40 zł. Opłatę tę można uiścić w znakach skarbowych (nakleić znaki na wniosku) lub przelewem na konto bankowe podane na stronie internetowej danego sądu.

Wniosek nieopłacony wstrzymuje nadanie sprawie dalszego biegu – sąd wzywa wnioskodawcę do uiszczenia opłaty sądowej w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku.

Podsumowanie

Jedną z najczęstszych przyczyn pozbawienia władzy rodzicielskiej jest niestety rażące zaniedbywanie dziecka lub dzieci przez rodziców, jasno tym mówi art. Art. 111. Pozbawienie władzy rodzicielskiej:

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

Na szczęście rodzice mogą żądać od sądu przywrócenia władzy rodzicielskiej:

§ 2. W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.

Podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej jest więc art. 111 Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,58 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

2 komentarzy w “Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej WZÓR + objaśnienie”
 1. Andrzej P.

  Witam! nie wiedziałem, że cofnięcie wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej jest możliwe przesz złożenie wniosku w sądzie i dalsze postępowanie przed sądem. Matka dziecka odebrała mi władzę rodzicielską nad dzieckiem, bo w ogóle nie uczestniczyłem w ich życiu i trochę przy tym narozrabiałem. Teraz, po 6 latach chciałbym odzyskać władzę rodzicielską nad synem i córką.

  Dużo zmądrzałem, sporo w głowie poukładałem i zamierzam odzyskać moje dzieci. Pobrałem wniosek, dziękuję, a czy jest możliwość porozmawiania z Panią prawnik przez telefon? miałbym jeszcze kilka pytań, na których odpowiedzi nie mogę znaleźć w internecie, proszę o kontakt mailowy. Andrzej P.

 2. a dlaczego Przywrócenie władzy rodzicielskiej po ograniczeniu miałby nie być możliwe? przecież sąd odbierają prawa rodzicowi, może je równie dobrze z powrotem nadać…

  W ogóle to pojęcie władzy rodzicielskiej oznacza, że rodzic ma prawa jak i obowiązki względem dziecka. Władza rodzicielska pojawia się w momencie urodzin dziecka i ustaje, kiedy dziecko uzyskuje pełnoletność (skończone 18 lat).

  Generalnie władza rodzicielska to 3 filary:

  – reprezentowanie dziecka
  – zarządzanie jego majątkiem
  – i opieka nad dzieckiem.

  Warto też dodać, że władza rodzicielska może zostać ograniczona na skutek:

  – rozstania się rodziców
  – nadużywania władzy przez jednego z rodziców,
  rażącego zaniedbywania swoich obowiązków rodzicielskich
  – gdy następuje zagrożenie dla dziecka.

  Warto wiedzieć jeszcze, że o ograniczeniu władzy rodzicielskiej orzec może tylko sąd, a najważniejszą przesłanką do jej pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej jest dla sądu zawsze dobro dziecka i jego ochrona.

  Procedura przywrócenia władzy rodzicielskiej rodzicowi nie jest skomplikowana, sąd rodzinny może też poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałym nadzorom kuratora sądowego i wtedy kurator różnymi działaniami (w tym wywiad środowiskowy), będzie zbierał „za” i „przeciw” o przywrócenie władzy rodzicielskiej.

  Trzeba pamiętać, że ograniczona władza rodzicielska nie jest nieodwracalna, prawa rodzicielskie sąd może z powrotem nadać rodzicowi (częściowo lub w pełni) po dokładnym zbadaniu sytuacji dziecka.

  Do wniosku rodzic wcześniej pozbawiony praw rodzicielskich musi dołączyć dowody, że przyczyny ograniczenia władzy ustały. Np. zakończenie terapii odwykowej, zakończenie terapii rodzinnej i inne. Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej składa się do sądu rejonowego, wydział rodzinny i nieletnich.

Comments are closed.