Pozew o unieważnienie małżeństwa – WZÓR + Instrukcja!

Jak napisać pozew o unieważnienie małżeństwa? jak wiadomo, nie tylko rozwód może wywołać skutek w postaci ustania małżeństwa. Polski ustawodawca przewidział bowiem instytucję unieważnienia małżeństwa. O unieważnienie małżeństwa może starać się każdy z małżonków. Jednakże, aby sąd orzekł o nieważności małżeństwa, należy złożyć pozew, odpowiednio go uargumentować i powołać właściwe dowody.

Wstęp

wzor-pismaSprawdź jak przygotować pozew o unieważnienie małżeństwa oraz poznaj przyczyny unieważnienia małżeństwa przewidziane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pozwu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pozwu, który wystarczy pobrać, wydrukować i uzupełnić. Wzór pozwu pobierzesz poniżej:

Pozew o unieważnienie małżeństwa – wzór

pozew-o-uniewaznienie-malzenstwa-wzor-pdf-doc

Pozew o unieważnienie małżeństwa – wzór

Jak unieważnić małżeństwo?

Zgodnie z założeniami ustawodawcy nieważność małżeństwa może zostać potwierdzona przez sąd na wniosek każdego z małżonków. Pozew o unieważnienie małżeństwa złożyć może również prokurator oraz każda osoba, która ma w tym interes prawny.

W treści pozwu należy złożyć wnioski oraz wskazać dowody na potwierdzenie podnoszonych okoliczności dających podstawę do unieważnienia małżeństwa.

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku jest Sąd Okręgowy właściwy ze względu na wspólne miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich tam nadal przebywa. W braku takiego miejsca właściwym jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego, a w braku takiej podstawy, miejsca zamieszkania strony powodowej.

Składając pozew o unieważnienie przez sąd małżeństwa, należy uiścić opłatę stałą w kwocie 200 zł. Wzór pozwu o unieważnienie małżeństwa pobierzesz powyżej.

Jak uzasadnić wniosek o unieważnienie małżeństwa?

Stwierdzenie nieważności małżeństwa może mieć miejsce jedynie na podstawie okoliczności wskazanych przez ustawodawcę w przepisach ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Przyczyny unieważnienia małżeństwa zostały podzielone na:

1) przeszkody małżeńskie tj.:

  • wiek – wymagany wiek dla mężczyzny i kobiety wynosi 18 lat. Ustawa dopuścił jednak wyjątek – kobieta może za zezwoleniem sądu zawrzeć związek małżeński po ukończeniu 16 roku życia, jeżeli z okoliczności wynika, że zamierzone małżeństwo będzie zgodne z dobrem zakładanej przez nią rodziny. Zawarcie małżeństwa bez zachowania granicy wiekowej jest niedopuszczalne;
  • ubezwłasnowolnienie – osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może zawrzeć małżeństwa do czasu prawomocnego uchylenia ubezwłasnowolnienia przez sąd;
  • choroba psychiczna – osoba chora psychicznie lub niedorozwinięta umysłowo powinna wystąpić o zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa;
  • bigamia – zasadą jest pozostawanie tylko w jednym związku małżeńskim;
  • pokrewieństwo – zakaz zawierania małżeństw między krewnymi w linii prostej oraz między rodzeństwem rodzonym i przyrodnim;
  • powinowactwo – zakaz zawierania małżeństw między powinowatymi w linii prostej. Przeszkoda ta może zostać jednak usunięta w drodze dyspensy, czyli zezwolenia sądu;
  • przysposobienie – zakaz ten może zostać anulowany jeśli stosunek przysposobienia ustał wskutek rozwiązania przysposobienia.

2) wady oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński:

  • brak świadomości wyrażenia woli;
  • błąd co do tożsamości drugiej strony;
  • groźby bezprawnej

 

3) przeszkód dotyczących pełnomocnictwa – unieważnienie małżeństwa może nastąpić jeżeli małżeństwo zostało zawarte pomimo braku zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz w razie nieważności pełnomocnictwa albo jego skutecznego odwołania. Nie można jednak żądać unieważnienia małżeństwa, jeżeli małżonkowie podjęli wspólne pożycie.

W treści uzasadnienia pozwu o unieważnienie małżeństwa należy więc wskazać wszystkie okoliczności zawarcia małżeństwa oraz dowody na to, że w momencie zawierania małżeństwa między stronami istniała jedna z wyżej wymienionych przeszkód lub strona złożyła wadliwe oświadczenie woli.

Jak przebiega sprawa sądowa o unieważnienia małżeństwa?

Wniosek o unieważnienie małżeństwa podlega wnikliwej analizie sądu. W toku sprawy przewodniczący zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie dowodowe celem ustalenia, czy faktycznie zachodzą przesłanki do unieważnienia związku.

I o ile istnienie niektórych z przesłanek jest łatwe do wykazania, tak innych np. choroby psychicznej czy wady oświadczenia woli może okazać się niezwykle trudne. Z uwagi na powyższe składając pozew, należy zabezpieczyć materiał dowodowy w postaci dokumentów, zdjęć, oświadczeń.

Warto zadbać również o odpowiednich świadków – osoby, które posiadają wiedzę na temat życia prywatnego małżonków. Należy również przygotować się na okoliczność, że sąd wyda postanowienie o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych z zakresu psychiatrii, neurologii lub innych specjalizacji – w zależności od potrzeb.

Podsumowanie

Pozew o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest pismem procesowym, które wnoszone jest przez powoda (jednego z małżonków), przeciwko pozwanemu – a więc przeciwko drugiemu małżonkowi. Gdzie złożyć pozew o stwierdzenie nieważności małżeństwa? pozwy w przedmiocie orzeczenia nieważności małżeństwa wnosi się do sądu okręgowego. Pozew podlega opłacie stałej w wysokości 200 zł.

 

Zbiór aktów prawnych oraz regulacje dotyczące spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa znajdują się w kodeksie prawa kanonicznego, natomiast kwestie związane z rozwodem, zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego i kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Ciekawostka: nie można unieważnić małżeństwa po jego ustaniu np. w przypadku śmierci jednego z małżonków.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze