Pozew o rozwód bez orzekania o winie WZÓR z dziećmi

Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie? w odróżnieniu od pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie – takie postępowanie sądowe jest najlepszą drogą do szybkiego zakończenia spraw między małżonkami. Żądanie rozwodu bez orzekania o winie pozwala bowiem w krótkim czasie, nawet po pierwszej rozprawie zakończyć wszystkie procedury związane z rozwodem.

Wstęp

Co więcej, taki pozew rozwodowy nie wyłącza uregulowania przez sąd innych ważnych kwestii, tj. alimenty, czy opieka na dziećmi. Sprawdź, jak przygotować pozew rozwodowy bez orzekania o winie lub pobierz gotowy wzór pozwu oraz dowiedz się, o czym należy pamiętać, by uzyskać tani i szybki rozwód. Gotowy do wypełnienia wzór pozwu pobierzesz poniżej:

Pozew o rozwód bez orzekania o winie wzór z dziećmi

Pozew-o-rozwod-bez-orzekania-o-winie-wzor-z-dziecmi-doc-pdf

Pozew o rozwód bez orzekania o winie WZÓR z dziećmi

*Na końcu artykułu znajdziesz wzór pozwu, przydający się w sytuacji, gdy dzieci nie mieliście.

Przesłanki do żądania rozwodu

Przepis art. 56 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Orzeczenie rozwodu będzie możliwe jeśli pomiędzy małżonkami nastąpił rozpad wszystkich z trzech podstawowych więzi małżeńskich:

 1. więź emocjonalna – wygasły uczucia, miłość i przywiązanie
 2. więź fizyczna – pomiędzy małżonkami nie ma pożycia seksualnego
 3. więź gospodarcza – małżonkowie mają oddzielne budżety i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego.

Są to pozytywne przesłanki rozwodu.

Ustawodawca przewidział również przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu:

 1. zagrożone jest dobro wspólnych małoletnich dzieci – rozwód nie będzie możliwy, jeżeli na skutek jego orzeczenia miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci
 2. zasady współżycia społecznego – rozwód nie będzie możliwy, jeśli jego orzeczenie będzie uderzać w ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego, np. jeden z małżonków chce rozwodu, kiedy drugi jest ciężko chory lub niedołężny
 3. rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa, a małżonek niewinny nie wyraża zgody na rozwód – sąd nie uzna takiego roszczenia, chyba, że małżonek niewinny rozpadu pożycia wyrazi zgodę na rozwód lub kiedy jego odmowa wyrażenia zgody będzie sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Jeśli w danej sprawie występują jedynie przesłanki pozytywne rozwodu oraz nie występują przesłanki negatywne rozwodu, strony mogą żądać orzeczenia rozwodu bez winy.

Sprawa o rozwód bez winy może zakończyć na pierwszym posiedzeniu na zgodny wniosek stron. Natomiast, gdy rozwodzący się małżonkowie żądają rozwodu bez orzekania o winie dla szybkiego zakończenia sprawy sądowej, powinni złożyć wniosek do przesłuchanie na pierwszej rozprawie świadka, który będzie mógł zeznać, że orzeczenie rozwodu nie uderza w dobro małoletnich dzieci stron.

Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Pozew o rozwód bez orzekania o winie powinien zawierać:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest kierowany – sprawy rozwodowe orzekają Sądy Okręgowe (Wydziały Cywilne) właściwe ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.
 2. oznaczenie stron – dane powoda i pozwanego ze wskazaniem imion, nazwisk, numerów PESEL oraz aktualnych adresów zamieszkania i ewentualnie adresów do korespondencji
 3. nazwę pisma procesowego – tu pozew o rozwód bez orzekania o winie
 4. wnioski, m.in.:
 • wniosek o orzeczenie rozwodu bez ustalania winy
 • wniosek o uregulowanie obowiązku alimentacji na małoletnie dzieci
 • wniosek o uregulowanie kontaktów z dziećmi
 • wniosek o przesłuchanie świadka na okoliczność wystąpienia trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego oraz że dobro małoletnich dzieci nie będzie zagrożone na skutek rozwodu rodziców
 1. uzasadnienie pozwu – zwięzłe opisanie stanu faktycznego z uwzględnieniem okoliczności, że pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego, podaniem przybliżonych dat ustania więzi małżeńskiej, opisaniem relacje pomiędzy rodzicami, a małoletnimi dziećmi oraz wykazaniem, że dzieci pogodziły się z faktem, że rodzice nie żyją już razem i rozwód nie uderza w ich dobro
 2. podpis
 3. lista załączników.

Wymogi formalne pozwu o rozwód bez orzekania o winie

Pozew o rozwód należy przygotować w trzech egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla stron i dla sądu.

W sądzie składa się dwa egzemplarze pozwu (po jednym dla sądu i strony pozwanej) na trzecim egzemplarzu, który zostanie dla powoda, można poprosić o potwierdzenie złożenia.

Jeżeli pozew o rozwód składa się za pośrednictwem poczty, do sądu wysyła się dwa egzemplarze pozwu wraz z załącznikami.

Załącznikiem do pozwu o rozwód będzie:

 1. skrócony odpis aktu małżeństwa
 2. skrócone odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci
 3. dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu o rozwód w wysokości 600 zł
 4. wniosek o zwolnienie z opłaty od pozwu jeżeli powód, taki wniosek składa wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątkowym i źródłach dochodu i utrzymania (formularz oświadczenia należy pobrać ze strony internetowej sądu lub Ministerstwa Sprawiedliwości)
 5. odpisy wcześniejszych orzeczeń regulujących władzę rodzicielską, alimenty
 6. umowy małżeńskie w tym porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej.

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie?

Dobrze napisany pozew o rozwód bez orzekania o winie z załączonym porozumieniem o wykonywaniu władzy rodzicielskiej co do małoletnich dzieci stron z pewnością przyśpieszy przebieg sprawy.

Dodatkowo jeżeli już w treści pozwu powód złożył wniosek o przesłuchanie świadka (członek rodziny, bliski przyjaciel) na dowód, że dzieciom nie dzieje się krzywda w związku z rozwodem, istnieje duże prawdopodobieństwo, że sąd orzeknie rozwód po pierwszej rozprawie.

Na sprawę rozwodową w wielu sądach należy czekać od 4 do 6 miesięcy od dnia złożenia kompletnego pozwu.

Podsumowanie

Szybki rozwód jest możliwy, ale jeśli chcesz rozwieść się jak najszybciej, musisz upewnić się, że pozew rozwodowy nie posiada żadnych braków formalnych, dlatego najlepiej ściągnąć gotowy wzór pozwu rozwodowego.

Nie bez znaczenia pozostaje też treść pozwu, którą zamieścisz, bo aby to był szybki rozwód, Twój małżonek lub Twoja małżonka musi wyrazić zgodę na zamieszczoną tam treść.

Jeśli spełnisz oba te warunki, rozwód może zakończyć się nawet już w około 3 miesiące od złożenia pozwu.

Natomiast rozwód z orzekaniem o winie, może trwać nawet dwa lub trzy lata. Sąd musi wtedy przesłuchiwać świadków, oraz wziąć pod uwagę inne dowody, które każdy z małżonków wnosi do sprawy rozwodowej.

Przy skomplikowany rozwodzie, w grę czasem wchodzi apelacja od strony niezadowolonej z sądowego wyroku, wtedy sprawa trafia przed Sąd II instancji.

Jeśli chcesz uniknąć takich komplikacji, to sporządzając wniosek o rozwód bez orzekania o winie, nie kieruj się emocjami i chęcią „dopieczenia” żonie bądź mężowi. Nie ma sensu więc opisywać wszystkiego dokładnie, całego waszego małżeństwa i różnych sytuacji,  w których masz szanse przedstawić męża czy żonę w negatywnym świetle.

Uzasadnienie pozwu rozwodowego powinno być napisane w sposób dyplomatyczny, szczególnie jeśli mówimy o pozwie rozwodowym bez orzekania o winie, inaczej druga strona na pozew przedstawiający go w bardzo złym świetle, wniesie o rozwód z orzekaniem o winie.

Pamiętaj! zaniechanie orzekania o winie następuje tylko na zgodny wniosek obojga małżonków, musi to być zgodne żądanie małżonków!

Podstawa prawna:

 • Art. 56, art. 57 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 583)

Pozew o rozwód bez orzekania o winie wzór

Pozew o rozwód bez orzekania o winie wzór

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze