Wypowiedzenie zmieniające – WZÓR pisma + omówienie

W myśl zasadzie przewidzianej w art. 42 ustawy kodeksu pracy warunki pracy lub płacy mogą zostać zmienione tzw. wypowiedzeniem zmieniającym, które jest jednostronnym oświadczeniem pracodawcy dotyczącym zaproponowania nowych warunków pracy i płacy.

Na podstawie wypowiedzenia zmieniającego mogą zostać wprowadzone do umowy o pracę nowe regulacje – w tym postanowienia mniej korzystne dla pracownika np. oddelegowanie go w inne miejsce pracy. Niemniej jednak pracownik nie musi godzić się na nowe warunki zatrudnienia.

Wstęp

Sprawdź, co to jest wypowiedzenie zmieniające, oraz dowiedz się, kiedy ma miejsce nieważność wypowiedzenia. W dalszej części poradnika pobierzesz też gotowy wzór wypowiedzenia zmieniającego, spełniający wszystkie formalne wymogi:

Wypowiedzenie zmieniające – wzór pisma

wypowiedzenie-zmieniajace-wzor-pisma-pdf-doc

Wypowiedzenie zmieniające – wzór pisma

 Czym jest wypowiedzenie zmieniające?

W czasie trwania stosunku pracy może dojść do modyfikacji warunków pracy i płacy. Zmiana warunków płacy i pracy może nastąpić na zgodne oświadczenie stron np. w drodze aneksu do umowy o pracę, a także na mocy jednostronnego oświadczenia pracodawcy, które nazywa się wypowiedzeniem zmieniającym.

Niemniej jednak przekładając pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, pracodawca nie może działać dowolnie. Zobowiązany jest on wziąć pod uwagę przepisy prawa pracy oraz wolę pracownika. Ten może nie zgodzić się na modyfikację umowy o pracę, odmawiając zaakceptowania zmiany warunków zatrudnienia lub wysokości pensji.

Przyczyny wypowiedzenia zmieniającego

Wypowiedzenie zmieniające może leżeć zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. W praktyce jednak wypowiedzenie zmieniające jest wynikiem:

 • podjętych przez pracodawcę działań reorganizacyjnych w danym zakładzie pracy
 • długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności pracownika związanej np. z chorobą
 • zmiany wynagrodzenia – podwyższeniem lub obniżeniem pensji
 • awansem
 • zmiany wysokości etatu – podwyższenie lub obniżenie wymiaru etatu
 • utraty uprawnień zawodowych przez pracownika np. prawa jazdy
 • zmiany miejsca wykonywania pracy
 • zmiany rozkładu czasu pracy – wprowadzenie nowej zmiany np. pracy w godzinach nocnych.

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego

Jak już wyżej wskazałam, pracownik może przyjąć warunki zmieniające lub odmówić ich akceptacji. Jeśli pracownik nie zgadza się z proponowanymi przez pracodawcę warunkami, przysługuje mu prawo złożenia odwołania jako oświadczenie woli.

Odwołanie należy złożyć do sądu pracy w terminie 21 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia zmieniającego.

Pracownik może również szukać porozumienia z pracodawcą, bądź zdecydować się na rozwiązanie umowy o pracę. Wypowiedzenie stosunku pracy przez pracodawcę może nastąpić jednak dopiero wtedy, gdy pracownik nie wyrazi zgody na zmianę warunków pracy i płacy.

 

Przy czym należy pamiętać, że przy wypowiedzeniu stosuje się takie same okresy wypowiedzenia, jak w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem.

 1. Dla umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i na czas określony obowiązuje:
 • dwutygodniowy okres wypowiedzenia, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
 • miesięczny okres wypowiedzenia, jeśli pracownik był zatrudniony powyżej 6 miesięcy
 • trzymiesięczny okres wypowiedzenia, jeśli pracownik był zatrudniony powyżej 3 lat
 1. Dla umowy o pracę na okres próbny obowiązuje:
 • trzydniowy okres wypowiedzenia, jeśli okres próby był krótszy niż 2 tygodnie
 • tygodniowy okres wypowiedzenia, jeśli okres próby był dłuższy niż 2 tygodnie
 • dwutygodniowy okres wypowiedzenia, jeśli okres próby wynosił 3 miesiące.

Nieważność wypowiedzenia zmieniającego

Wypowiedzenie zmieniające będzie bezwzględnie nieważne, jeśli nie zostanie przedłożone pracownikowi w formie pisemnej. Brak formy pisemnej skutkować będzie bezwzględną nieważnością wypowiedzenia.

Dodatkowo w treści wypowiedzenia znaleźć musi się oświadczenie pracodawcy o zmianie warunków pracy i płacy, a także informacja o przysługującym pracownikowi prawie do odrzucenia nowych warunków.  Pracodawca powinien również pouczyć pracownika o prawie do złożenia odwołania do Sądu Pracy.

Mocy prawnej nie będzie miało również wypowiedzenie, na podstawie którego miało dojść do zmiany rodzaju umowy o pracę np. umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na umowę na czas określony (rodzaj umowy o pracę może zostać zmieniony jedynie w drodze porozumienia, czyli umowy zawartej pomiędzy pracodawcą i pracownikiem). Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę jak widać, nie zawsze będzie skuteczne.

Czy pracownik może złożyć wypowiedzenie zmieniające?

Są sytuacje, w których to pracownik składa wypowiedzenie zmieniające, niestety nie będzie ono prawnie wiążące, wypowiedzenie takie przybierze wtedy jedynie charakter prośby, pracodawca jednak nie będzie miał obowiązku zmienić warunków płacy i pracy pracownika.

Jeśli pracownik złoży takie wypowiedzenie, pracodawca może jedynie potraktować je jako inicjatywę do zmiany warunków zatrudnienia za porozumieniem stron. A więc podanie pracownika inicjujące wypowiedzenie warunków pracy i płacy nie będzie dla pracodawcy zobowiązujące.

Jeśli natomiast między pracownikiem a pracodawcą nie dojdzie do wypowiedzenia warunków pracy i płacy, pracownik będzie mógł posunąć się do wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem przewidzianego w umowie okresu wypowiedzenia.

Zmiana warunków umowy o pracę może mimo wszystko leżeć w interesie obu stron, pracodawcy jak i pracownika.

 

Podsumowanie

Otrzymując wypowiedzenie zmieniające, pracownik będzie miał dwie możliwości:

 1. Wyrazić zgodę odnośnie przyjęcia nowych warunków (pracownik nie musi przy tym wysyłać lub składać na ręce pracodawcy jakiegokolwiek pisma wyrażającego taką zgodę). Zachodzi bowiem wtedy domniemanie, że brak złożenia w odpowiednim terminie oświadczenia o odmowie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody.
 2. Nie wyrazić zgody na wprowadzenie zaproponowanych warunków pracy i płacy jeśli nowe warunki są dla niego niesprzyjające. Co ważne, pracownik w związku z art. 42 Kp, powinien złożyć u pracodawcy pisemne oświadczenia o odmowie przyjęcia wypowiedzenia. Oświadczenie takie pracownik musi złożyć najpóźniej przed upływem połowy okresu wypowiedzenia.

W razie odmowy dotąd obowiązująca umowa zostanie automatycznie rozwiązana wraz z jej upływem (dochodzi do ustania stosunku pracy wraz z nadejściem końca okresu wypowiedzenia).

Podobne wątki:

Podstawa prawna:

 • Art. 42. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy – Dz.U.2020.0.1320 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy

§ 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

§ 2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

§ 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

§ 4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Zgodnie z Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 28 kwietnia 1994 roku, I PZP 52/93, niedopuszczalna jest zmiana rodzaju umowy poprzez wypowiedzenie zmieniające. Stosując takie wypowiedzenie, przykładowo nie można zmienić pracownikowi umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony. Możliwe jest jedynie zaproponowanie nowych warunków zatrudnienia, bez ingerowania w rodzaj umowy zatrudnienia.

…i jeszcze jedna bardzo ważna podstawa prawna:

Zgodnie z art. 42 par. 1 uKp:

Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę. Oznacza to, że na pracodawcy ciąży obowiązek konsultowania zamiaru wypowiedzenia zmieniającego z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,17 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze