Użyczenie pracownika innej firmie WZÓR

Jak napisać umowę użyczenia pracownika? Użyczenie pracownika innej firmie w celu wykonywania pracy to w pełni legalne i bardzo korzystne rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku kiedy dotychczasowy pracodawca ma problemy finansowe lub chwilowy brak zajęcia dla danego pracownika i w przeciwnym razie byłby zmuszony do zwolnienia pracownika.

Rozwiązanie tego typu nazywa się również leasingiem pracowniczym, a polega ono na oddelegowaniu zatrudnionego pracownika do pracy w innej firmie, za zgodą każdego podmiotu będącego stroną takiej umowy użyczenia (najważniejsza jest tutaj zgody pracownika w formie pisemnej).

Wstęp

uzyczenie-pracownika-innej-firmie-wzor-pdf-docJak wypełnić wzór użyczenia pracownika innej firmie? Jakie warunki trzeba spełnić, aby użyczenie pracownika do innego pracodawcy było zgodne z przepisami? Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiej umowy przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy, którą pobierzesz poniżej:

Użyczenie pracownika innej firmie wzór

uzyczenie-pracownika-innej-firmie-wzor-pdf-doc

Użyczenie pracownika innej firmie wzór

Czym jest leasing pracowniczy?

Leasing pracowniczy rozumiany jako porozumienie pomiędzy pracodawcami to inaczej udostępnianie pracowników innej firmie na określonych zasadach. Takie użyczenie dokumentuje się z reguły trójstronną umową, która pozwala ustalić warunki wypożyczenia pracownika.

Podstawą prawną tak zwanego najmu pracowniczego jest artykuł 174 [1] §1 Kodeksu pracy w brzmieniu:

Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

Umowa użyczenia pracownika może zostać więc zawarta tylko wtedy, kiedy spełnione są łącznie następujące warunki:

  • pracodawca macierzysty musi udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego na czas określony, czyli na czas pracy w innej firmie,
  • pracownik musi wyrazić zgodę na taki urlop bezpłatny, musi też wyrazić zgodę na zawarcie umowy o pracę na czas oznaczony z drugim pracodawcą,
  • pracodawca drugiego zakładu pracy musi zobowiązać się do zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę na czas oznaczony.

Przepisy nie mówią o tym, w jakiej formie należy zawrzeć umowę użyczenia pracownika. W teorii może to być zatem nawet umowa w formie ustnej. Rzadko jednak podmioty decydują się na tak ryzykowne rozwiązanie.

Wypełniony wzór umowy użyczenia pracownika pozwala bowiem upewnić się, że każda strona porozumienia będzie przestrzegać swoich zobowiązań.

Szczególne znaczenie pisemna umowa użyczenia pracownika ma dla pracodawcy macierzystego, który może zostać oskarżony o działalność polegającą na nielegalnym pośrednictwie pracy. Dla niego taki dokument pełni ważną rolę dowodową.

Na jakich warunkach pracuje oddelegowany pracownik?

Oddelegowanie pracownika do innego pracodawcy nie powinno być dla niego czymś niekorzystnym. Zgodnie z przepisami, zawierając umowę użyczenia, pracownik zgadza się na urlop bezpłatny, czyli zawieszenie go w prawach i obowiązkach w firmie macierzystej. Ta nie musi płacić mu wynagrodzenia ani odprowadzać za niego składek. Obowiązki te przejmuje druga firma.

Okres pracy w drugim przedsiębiorstwie wlicza się pracownikowi do stażu pracy w zakładzie macierzystym. Ma to wpływ na wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego oraz na wysokość dodatków i nagród, takich jak nagroda jubileuszowa, dodatek stażowy czy odprawa emerytalno-rentowa.

Poza tym pracownik powinien otrzymywać w drugiej firmie takie samo wynagrodzenie. Nie można zmusić go do świadczenia pracy na gorszych warunkach. Jeśli doszłoby do takiej sytuacji, pracownik ma prawo zgłosić sprawę do sądu i żądać przywrócenia do pracy w zakładzie macierzystym.

Jaki charakter ma urlop na oddelegowanie?

Wypożyczenie pracownika innemu pracodawcy wymaga udzielenia mu urlopu na oddelegowanie. Jest to urlop bezpłatny o charakterze szczególnym, a to oznacza, że nie można odwołać go jak urlopu zwykłego.

Przepisy nie mówią o tym, jak długo taki urlop może trwać. Strony ustalają jego długość w dowolny sposób. Urlop może więc trwać kilka tygodni, ale też kilka lat, o ile pracownik wyraził na to zgodę.

Przejście na urlop bezpłatny w związku z oddelegowaniem do pracy w innym zakładzie chroni pracownika przed utratą pracy u dotychczasowego pracodawcy. Po zakończeniu trwania umowy powinien on mieć możliwość wznowienia pracy na tym samym stanowisku i na tych samych warunkach zatrudnienia.

Jak napisać umowę użyczenia pracownika?

Na podstawie obowiązującego prawa leasing pracowniczy najłatwiej jest udokumentować w oparciu o przygotowany przez nas wzór umowy oddelegowania pracownika do innego pracodawcy. Taki dokument podpisują trzy podmioty, czyli pracownik, pracodawca macierzysty i nowy pracodawca. Umowa zawiera w swojej treści ich oświadczenia, niezbędne w celu zawarcia porozumienia trójstronnego.

Mowa oczywiście o zgodzie na udzielenie urlopu, zgodzie na zawarcie umowy o pracę z nowym pracodawcą i przejścia na urlop u dotychczasowego pracodawcy oraz zobowiązanie do zatrudnienia pracownika u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Umowa użyczenia pracownika powinna określać również:

  • okres trwania użyczenia, a tym samym okres trwania urlopu i umowy o pracę z nowym pracodawcą,
  • wysokość kosztów użyczenia (użyczenie pracownika do innego pracodawcy zwykle nie jest darmowe, korzysta na nim firma macierzysta, która musi wystawić za taką usługę fakturę VAT i odprowadzić od niej podatek),
  • warunki zatrudnienia pracownika w drugim zakładzie pracy, w tym zwłaszcza wysokość wynagrodzenia.

Leasing pracowniczy to nie to samo, co działalność agencji pracy tymczasowej

Leasing pracowniczy i działalność agencji pracy tymczasowej tylko z pozoru wydają się podobnie działającym mechanizmem. Pracodawca nie pełni jednak roli pośrednika w taki sposób, jak robi to agencja pracy. Rozwiązania te różnią się w kilku kluczowych aspektach.

Po pierwsze, inny jest w nich podmiot, który wypłaca pracownikowi wynagrodzenie. W przypadku agencji pracy tymczasowej tym podmiotem jest właśnie agencja, a w przypadku leasingu pracowniczego nowy pracodawca, a nie pierwotny pracodawca.

Po drugie, pracownik agencji pracy tymczasowej może pracować dla jednego pracodawcy maksymalnie przez 18 miesięcy. Natomiast w przypadku leasingu pracowniczego stron nie obowiązują żadne ograniczenia czasowe poza tymi, które same między sobą ustalą.

Wypożyczanie pracowników między firmami jest przy tym w pełni legalną praktyką, choć mało popularną w naszym kraju. Tymczasem często pozwala ona firmom uniknąć zwalniania pracowników na rzecz oddelegowania ich do innego zakładu pracy na czas kryzysu.

Podsumowanie

Co warto zaznaczyć, okres bezpłatnego urlopu, który pracodawca udzielił pracownikowi na okres przeniesienia go do innego pracodawcy – jest wliczany do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Czyli po zakończeniu korzystania z bezpłatnego urlopu w macierzystej firmie i powrocie pracownika do swojego zakładu pracy staż pracy u innego pracodawcy zostanie doliczony.

Dodatkowo delegowanie pracownika do innego pracodawcy w ramach stosunku pracy (wykonywanie pracy przez pracownika) powoduje, że pracownik u tego drugiego pracodawcy zachowuje wszystkie uprawnienia pracownicze.

Na koniec dodam jeszcze, że leasingu pracowniczego nie można stosować bezterminowo, bo wtedy weszlibyśmy w relację z koniecznością zawarcia nowej – odrębnej umowy o pracę, a nie jak zakłada geneza użyczenia pracownika – wypożyczeniem pracownika między dwoma różnymi zakładami pracy.

*Umowa użyczenia pracownika dla jej ważności koniecznie musi mieć formę pisemną.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze