Sprawozdanie z przebiegu stażu pracownik biurowy WZÓR

Jak napisać sprawozdanie z przebiegu stażu dla pracownika biurowego? aby ułatwić to zadanie, poniżej pobierzesz gotowy do pobrania wzór, który znacznie ułatwi Ci to zadanie! Staż to najlepsza okazja, aby poszerzyć umiejętności, zdobyć doświadczenie i przygotować się do wykonywania danego zawodu w przyszłości. Wiele firm proponuje swoim stażystom zatrudnienie po zakończeniu stażu, dlatego warto zainteresować się takim rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli nasze CV nie jest jeszcze szczególnie rozbudowane.

Wstęp

sprawozdanie-z-przebiegu-stazu-pracownik-biurowy-wzor-pdf-docPo odbyciu stażu stażysta będzie zobligowany do sporządzenia sprawozdania ze świadczonej pracy. Później takie sprawozdanie zostanie ocenione przez pracodawcę. Jak napisać sprawozdanie z przebiegu stażu? Pobierz przygotowany przez nas wzór i miej problem z głowy:

Sprawozdanie z przebiegu stażu pracownik biurowy przykład

sprawozdanie-z-przebiegu-stazu-pracownik-biurowy-wzor-pdf-doc

Sprawozdanie z przebiegu stażu pracownik biurowy przykład

Co nazywamy sprawozdaniem z przebiegu stażu?

Stażystę – niezależnie od zajmowanego stanowiska – obowiązuje nie tylko dziennik praktyk, czy inaczej dziennik stażu, w którym odnotowuje się:

 • datę, miejsce i temat zajęć praktycznych,
 • zakres wykonywanych prac w danym dniu
 • ilość godzin stażu danego dnia,

…ale również sprawozdanie z przebiegu stażu.

Sprawozdanie ze stażu pracownik biurowy sporządza jako podsumowanie zdobytego w ramach stażu doświadczenia. Jest to pismo, w którym warto opisać wszystko, czego stażysta nauczył się podczas świadczenia pracy – zwłaszcza, jeśli umiejętności te mogą okazać się przydatne w przyszłym zawodzie.

Jak powinien wyglądać wzór gotowego sprawozdania z przebiegu stażu dla pracownika biurowego? Taki dokument musi zawierać:

 • stronę tytułową z danymi stażysty: imię i nazwisko, datę odbywania stażu, nazwę firmy, w której odbywa się staż, określenie zajmowanego stanowiska, imię i nazwisko przełożonego stażu.
 • indeks treści: określenie, z jakich elementów zbudowane jest sprawozdanie,
 • wprowadzenie: podstawowe informacje dotyczące stażu,
 • opis firmy, w której odbywał się staż: nazwa, zakres działalności, oferowane usługi/produkty, i tak dalej;
 • wypełnione zadania: przedstawienie prac wykonywanych podczas stażu i zdobytych dzięki temu umiejętności/doświadczeń,
 • podsumowanie stażu: ogólny opis zdobytych umiejętności/doświadczeń,
 • miejsce na ocenę przełożonego oraz wnioski ze zrealizowanego stażu.

Gotowe sprawozdanie z przebiegu stażu pracownik biurowy przedkłada swojemu przełożonemu do zatwierdzenia z reguły w ciągu 7 od dnia zakończenia stażu.

Jak wypełnia się dziennik stażu?

Dziennik przebiegu stażu to bardzo dokładny opis każdego dnia pracy stażysty. Uzupełniając go, osoba zatrudniona w takiej roli, powinna na pierwszej stronie uwzględnić swoje dane osobowe i podstawowe dane dotyczące stażu, czyli:

 • imię,
 • nazwisko,
 • wykształcenie,
 • termin rozpoczęcia i zakończenia stażu,
 • nazwę zakładu pracy.

Na kolejnych stronach dziennika stażowego wypisuje się:

 • informacje o programie stażu,
 • faktyczną liczbę godzin stażu w każdym dniu,
 • nazwę stanowiska, na którym odbywa się staż,
 • rodzaj wykonywanych w danym dniu czynności,
 • spostrzeżenia z obserwacji pracy i wykonywanych samodzielnie czynności.

Po wypełnieniu rubryczki dla każdego kolejnego dnia stażu stażysta codziennie przekazuje dzienniczek do podpisu przez opiekuna, co ma na celu potwierdzenie zawartych w nim informacji.

Jakie czynności może wymieniać dziennik stażowy dla pracownika biurowego? W dokumencie mogą pojawić się czynności związane z prowadzeniem sekretariatu, przyjmowaniem interesantów, organizacją planu dnia przełożonego, sporządzaniem dokumentacji, prowadzeniem ewidencji, zestawień i rejestrów, prowadzeniem ewidencji materiałów biurowych czy też z obsługą kadr i płac.

Opinia o stażyście

Opinia pracodawcy z przebiegu stażu pracownik biurowy – to hasło, które pojawia się w wyszukiwaniach po tym, jak stażysta poprosi swojego przełożonego o wydanie opinii na temat przebiegu stażu.

Takie opinie wystawiane są bowiem wyłącznie na wniosek pracownika i nie mają charakteru obligatoryjnego dla pracodawcy, co oznacza, że ten wcale nie musi ich wydawać.

Jeśli jednak współpraca ze stażystą przebiegała w dobrym tonie, przełożony z pewnością przygotuje taką opinię po tym, jak otrzyma przykładowe sprawozdanie z przebiegu jego stażu.

Opinia o stażyście powinna zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia dokumentu,
 • dane firmy i osoby wystawiającej opinię,
 • odpowiedni nagłówek,
 • dane stażysty podlegającego ocenie,
 • oznaczenie zakresu obowiązków,
 • opis osiągniętych celów i zrealizowanych treści edukacyjnych,
 • ogólną opinię o stażyście,
 • podpis osoby wystawiającej opinię.

Kiedy pracodawca może odmówić wystawienia opinii o stażu? Zwykle ma to miejsce w sytuacji, kiedy opinia ta miałaby wydźwięk negatywny.

Pracodawca częściej odmawia wtedy wystawienia dokumentu, gdyż mija się to z jego celem, jakim ma być ułatwienie stażyście znalezienia zatrudnienia.

Pracownik biurowy zakres obowiązków

Zakres obowiązków pracownika biurowego bywa przydatny zarówno podczas wypełniania dzienniczka stażu, jak i podczas sporządzania sprawozdania z przebiegu stażu.

Taka lista czynności ułatwia bowiem „ubranie w słowa” prac, które wykonywane były w trakcie odbywania stażu na stanowisku pracownika biurowego, czy inaczej pracownika administracyjno-biurowego. Co znajduje się na liście jego obowiązków?

Przykładowy program stażu i zarazem przykładowy zakres obowiązków pracownika biurowego kształtuje się następująco:

 • przejście instruktażu szkoleniowego z zakresu BHP,
 • zapoznanie się z regulaminem pracy,
 • obsługa sekretariatu, w tym: przyjmowanie i podział korespondencji, rejestrowanie pism wychodzących i przychodzących zgodnie z instrukcją kancelaryjną, wpisywanie pism do książki nadawczej lub do dziennika korespondencyjnego, przepisywanie, adresowanie i wysyłanie korespondencji, przygotowywanie korespondencji do wysłania, nadawanie i odbieranie korespondencji z placówki pocztowej,
 • obsługa interesantów, w tym: przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji, odbieranie telefonów, kierowanie rozmów do odpowiednich pracowników jednostki, łączenie rozmów wychodzących;
 • sporządzanie i przygotowywanie dokumentacji, w tym: sporządzanie pism i innych dokumentów przy wykorzystaniu programów komputerowych, przygotowywanie dokumentacji poprzez kserowanie i skanowanie,
 • organizacja planu dnia przełożonego, w tym: prowadzenie kalendarza spotkań, nadzorowanie umówionych terminów, odwoływanie i ustalanie nowych terminów,
 • prowadzenie ewidencji, rejestrów i zestawień, na przykład: list obecności, rejestru udzielonych upomnień i nagan, rejestru wyjść służbowych;
 • Do obowiązków pracownika biurowego należą także czynności polegające na prowadzeniu ewidencji materiałów biurowych firmy,
 • obsługa kadr i płac, w tym: prowadzenie akt osobowych, wydawanie zaświadczeń dla pracowników, prowadzenie ewidencji pracowników, czasu pracy, ewidencji urlopowej, chorobowej, sporządzanie list płac dla pracowników, dokonywanie rozliczeń finansowych z pracownikami, sporządzanie deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS.

Podsumowanie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze