Oświadczenie o podjęciu pracy na urlopie wychowawczym WZÓR

Jak napisać oświadczenie o podjęciu pracy na urlopie wychowawczym? Urlop wychowawczy przysługuje osobie, która posiada co najmniej 6-miesięczny staż pracy ogółem, nie tylko u aktualnego pracodawcy. Głównym założeniem korzystania z takiego urlopu jest przedłużenie sprawowania opieki nad dzieckiem. Z urlopu wychowawczego rodzice mogą korzystać równolegle. Jednak czy można pracować na urlopie wychowawczym?

Wstęp

Oczywiście, że tak. Zgodnie z artykułem 186 Kodeksu pracy – pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy w czasie korzystania z urlopu wychowawczego. Aby jednak móc podjąć pracę, pracownik ma obowiązek zawiadomienia pracodawcy listownie lub osobiście oświadczenie o podjęciu pracy na urlopie wychowawczym, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenie pracownika, które pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o podjęciu pracy na urlopie wychowawczym wzór

oswiadczenie-o-podjeciu-pracy-na-urlopie-wychowawczym-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o podjęciu pracy na urlopie wychowawczym wzór

Czym jest i jak długo może trwać urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy, czyli urlop przyznawany w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy w ramach ogólnego stażu pracy. Co ważne, urlop wychowawczy nie przysługuje automatycznie z mocy prawa, a udzielany jest na pisemny wniosek pracownika składany do pracodawcy.

Udzielenie urlopu wychowawczego może trwać maksymalnie 36 miesięcy, przy czym jeden z rodziców może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy (jeden miesiąc przeznaczony jest dla drugiego rodzica). Pracownik nie ma jednak obowiązku wykorzystywać tego okresu w całości.

Urlop wychowawczy udzielany jest na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko pracownika kończy 6 lat. Przepisy pozwalają podzielić okres urlopu wychowawczego na maksymalnie 5 części, nie określając przy tym maksymalnego ani minimalnego okresu trwania żadnej z nich.

Wprawdzie przepisy prawa pracy nie określają formy oświadczenia, jednak prośbę o urlop pracownik powinien złożyć w formie pisemnej na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Czy można pracować na urlopie wychowawczym?

Urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym. Oznacza to, że pracownik nie otrzymuje za ten okres ani wynagrodzenia, ani zasiłku. Wiele osób zastanawia się zatem, czy praca na urlopie wychowawczym jest zgodna z przepisami.

Zgodnie z artykułem 186 Kodeksu pracy:

W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Oznacza to, że przepisy dopuszczają podjęcie pracy zarobkowej na urlopie wychowawczym, o ile nie koliduje to ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.

Praca na urlopie wychowawczym u obecnego pracodawcy

Praca podczas urlopu wychowawczego możliwa jest między innymi u obecnego pracodawcy. Pracownik może podjąć takie zatrudnienie w dowolnym czasie, jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę lub po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy na co najmniej 30 dni przed planowanym powrotem do pracy (zgoda pracodawcy nie jest wtedy konieczna).

Wniosek o podjęcie pracy na urlopie wychowawczym u obecnego pracodawcy wiąże się ze złożeniem prośby o obniżenie etatu do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

Z pismem należy wystąpić na co najmniej 21 dni przed powrotem do pracy. Pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika. Powinien pamiętać też o tym, że od chwili złożenia wniosku jest on chroniony przed zwolnieniem. Okres ochronny może obejmować natomiast nawet do 12 miesięcy.

Praca na urlopie wychowawczym u innego pracodawcy

Przepisy umożliwiają również podjęcie pracy na urlopie wychowawczym u innego pracodawcy. Należy pamiętać przy tym, że praca podczas urlopu wychowawczego nie może przekraczać wymiaru ½ etatu, gdyż w takim przypadku byłaby traktowana jako uniemożliwiająca sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym może znaleźć też zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

W takim przypadku nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy, dlatego nie ma wyznaczonego wymiaru czasu pracy, w jakim sprawujący opiekę nad dzieckiem może wykonywać czynności określone umową.

Zaleca się jednak, aby czas pracy nie przekraczał dziennie 4 godzin, gdyż – ponownie – takie zatrudnienie mogłoby zostać uznane za przeszkadzające w sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Co jeśli praca na urlopie wychowawczym uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem?

W przypadku stwierdzenia, że wykonywanie pracy w trakcie urlopu wychowawczego nie pozwala pracownikowi na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca ma prawo wezwać pracownika do stawienia się do pracy w ciągu 30 dni od otrzymania takiej informacji.

Nie może to być jednak termin wcześniejszy niż 3 dni, liczone od otrzymania wspomnianej wiadomości. Czytamy o tym w przepisach Kodeksu pracy:

W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. (art. 1862 KP)

Praca na urlopie wychowawczym a składki

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym zobowiązana jest poinformować płatnika składek (pracodawcę) o ustaleniu prawa do emerytury lub renty albo o podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż korzystanie z urlopu wychowawczego.

Innym tytułem do ubezpieczeń społecznych może być  wykonywanie umowy zlecenia w trakcie urlopu wychowawczego.

Pracownik musi złożyć w takim przypadku oświadczenie o podjęciu pracy na urlopie wychowawczym, gdyż bez takiego dokumentu pracodawca nie może zgłosić danej osoby do ubezpieczeń z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze