Wniosek o wypłatę wynagrodzenia po śmierci pracownika WZÓR

Jak napisać wniosek o wypłatę wynagrodzenia po śmierci pracownika? Śmierć pracownika oznacza jednocześnie wygaśnięcie stosunku pracy łączącego zmarłego z pracodawcą (art. 631 § 1 Kodeksu pracy), a samą podstawą do wypłaty pensji zmarłego pracownika jest akt zgonu, gdzie data śmierci pracownika staje się dniem zakończenia stosunku pracy.

Wprowadzenie

wniosek-o-wyplate-wynagrodzenia-po-smierci-pracownika-wzor-pdf-docAby zmotywować pracodawcę do szybkiej wypłaty wynagrodzenia zmarłego pracownika, należy złożyć pisemny wniosek, w którym poprosimy o wypłacenie zaległej pensji. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wypłatę wynagrodzenia po zmarłym pracowniku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia po śmierci pracownika wzór

wniosek-o-wyplate-wynagrodzenia-po-smierci-pracownika-wzor-pdf-doc

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia po śmierci pracownika wzór

Dokumenty wymagane przez pracodawcę

Aby móc starać się o wypłatę pensji po zmarłym pracowniku należy oprócz samego wniosku, skompletować 2 bardzo ważne dokumenty. Tak jak pisałem na wstępie, pracodawca powinien otrzymać od nas:

 • akt zgonu pracownika,
 • oraz dokument potwierdzający pokrewieństwo (np. odpis aktu małżeństwa),

Akt zgonu – powinien być opatrzony czerwoną pieczęcią organu wystawiającego ten dokument. Pracodawca potwierdzi kopię aktu zgonu za zgodność z oryginałem i zostawi sobie kopię aktu zgonu, a my otrzymamy oryginał z powrotem.

Potwierdzenie pokrewieństwa – to pracodawca ma obowiązek, aby skrupulatnie ustalić osoby uprawnione do otrzymania wynagrodzenia po zmarłym pracowniku.

Świadczenie związane ze stosunkiem pracy otrzymuje:

 1. małżonek,
 2. inni członkowie rodziny spełniający warunki do uzyskania renty rodzinnej.

…i tutaj należy przywołać:

Art. 67 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

Do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny spełniający warunki określone w art. 68 dzieci – przesłanki uzyskania renty rodzinnej-71:

1)dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;

2)przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;

3)małżonek (wdowa i wdowiec);

4)rodzice.

Przykład: Odnosząc się do najczęstszych sytuacji, w przypadku śmierci pracownika uprawnionymi do odbioru jego wynagrodzenia będzie żona oraz dzieci.

Są to osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej.

Jeśli dzieci są pełnoletnie, wynagrodzenie powinno zostać podzielone w częściach równych między żoną a pełnoletnimi dziećmi i każda z tych osób otrzymać powinna swoją część bezpośrednio do ręki.

Jeśli natomiast żadne z dzieci nie jest pełnoletnie, wynagrodzenie po mężu (należne także dzieciom) wypłaca się do rąk ich rodzica, a więc w tym konkretnym przypadku do rąk matki.

Prawa majątkowe po zmarłym pracowniku zawsze są dzielone po równo!

 

Śmierć pracownika a świadectwo pracy

Jeśli dojdzie do śmierci pracownika – pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy na wniosek osoby uprawnionej, a więc np. żony po zmarłym pracowniku.

Wniosek o wydanie świadectwa pracy najlepiej złożyć u pracodawcy w formie pisemnej. Pracodawca po otrzymaniu takiego wniosku, ma 7 dni na wydanie świadectwa pracy.

Powyższe wynika z § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

Jeśli natomiast doszłoby do pomyłki w świadectwie pracy, osoba uprawniona (np. żona zmarłego pracownika) może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy.

Odprawa pośmiertna dla rodziny zmarłego pracownika

Czym jest odprawa pośmiertna? Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, które wypłacane jest rodzinie pracownika. Wysokość odprawy pośmiertnej zależy od stażu pracy u konkretnego pracodawcy.

Aby takie świadczenie po zmarłym pracowniku otrzymać, najbliższa rodzina powinna złożyć u pracodawcy wniosek o wypłatę odprawy pośmiertnej <– którego wzór pobierzesz tutaj.

Zgodnie z Art. 93 § 1 Kodeksu pracy

§ 1.W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

§ 2.Wysokość odprawy, o której mowa w § 1, jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

1)jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat;

2)trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat;

3)sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Odprawy pośmiertnej pracodawca nie wypłaci w przypadku, gdy pracodawca ubezpieczył pracownika indywidualnym ubezpieczeniem na życie.

Ale jeśli wypłacone ubezpieczenie jest niższe od odprawy pośmiertnej – pracodawca musi dopłacić różnicę.

UWAGA: Po zakończeniu roku kalendarzowego, osoby uprawnione otrzymają po zmarłym informację podatkową PIT-11.

*Odprawa pośmiertna jest jednak zwolniona z opodatkowania.

 

Podsumowanie

Wypłata należności za pracę po zmarłym pracowniku powinna obejmować wszystkie prawa majątkowe wynikające ze stosunku pracy, a więc m.in. należności za:

 • przepracowane godziny,
 • przepracowane nadgodziny,
 • należne premie,
 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek rehabilitacyjny,
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • oraz inne dodatki, które normalnie przysługują pracownikowi (np. nagroda jubileuszowa).

prawa-majatkowe-po-zmarlym-pracowniku

Czy od wypłaconego rodzinie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy pracodawca potrąci składki na ZUS i podatek dochodowy?

Wypłacone po zmarłym pracowniku wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nie jest potrącane na składki ZUS, lecz pracodawca musi odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, ponieważ ciąży na nim obowiązek rozliczenia należności z Urzędem Skarbowym.

Wyraźnie zaznaczyć trzeba, że niewypłacone zmarłemu pracownikowi wynagrodzenie obejmuje oczywiście zaległe jak i bieżące wynagrodzenie za pracę.

Inne przepisy, które warto znać:

Art. 63(1). – [Wygaśnięcie umowy wskutek śmierci pracownika] – Kodeks pracy.

§ 1.Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa.

§ 2.Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

Zatem długi pracownika wobec pracodawcy nie przechodzą na osoby uprawnione, a obciążają jedynie spadkobierców po zmarłym pracowniku.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze