Wypowiedzenie ubezpieczenia na życie WZÓR

Jak napisać wypowiedzenie ubezpieczenia na życie? decyzja o rezygnacji z ubezpieczenia na życie może mieć różne przyczyny. Na wypowiedzenie umowy często decydują się osoby w trudnej sytuacji finansowej, dla których składka polisowa staje się dużym obciążeniem. O rezygnacji z ubezpieczenia myślą także ci, którzy mają okazję zmienić warunki ubezpieczenia, decydując się na ofertę innej firmy. Niezależnie od powodu, każdy ma możliwość wypowiedzenia polisy na życie. Jak należy to zrobić?

Wstęp

wypowiedzenie-ubezpieczenia-na-zycie-druk-wzor-pdf-docWypowiedzenie należy sporządzić w wersji papierowej i przesłać najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ubezpieczyciela ( np. PZU, Warta, Allianz, Generali, ING, Aviva, Compensa itd.). Aby firma ubezpieczeniowa potraktowała Twoje wypowiedzenie poważnie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia ubezpieczenia na życie, który pobierzesz poniżej:

Wypowiedzenie ubezpieczenia na życie druk

wypowiedzenie-ubezpieczenia-na-zycie-druk-wzor-pdf-doc

Wypowiedzenie ubezpieczenia na życie druk

*powyższy wniosek dotyczący wypowiedzenia umowy ubezpieczenia/odstąpienia od umowy wystarczy jedynie pobrać i wypełnić swoimi danymi!

Czym może być spowodowana rezygnacja z ubezpieczenia na życie?

Wypowiedzenie polisy na życie zdarza się stosunkowo często, ze względu na fakt, że umowy tego typu podpisywane są z reguły na dłużej niż 12 miesięcy, a więc często na wiele lat (nawet 30!). W momencie zawierania takiej umowy ubezpieczony nie jest więc w stanie przewidzieć, co przydarzy się w przyszłości.

Powodów do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia może być z kolei naprawdę wiele. Składka na ubezpieczenie na życie to dodatkowy wydatek, więc w obliczu trudnej sytuacji materialnej osoba ubezpieczona często rezygnuje z ubezpieczenia, aby znaleźć oszczędności w domowym budżecie.

Poza tym decyzję o wypowiedzeniu umowy podejmują także osoby, które znajdują bardziej atrakcyjną ofertę, lepiej dostosowaną do potrzeb, o niższej cenie i większym zakresie ochrony. Nierzadko taką lepszą ofertą jest ubezpieczenie grupowe oferowane pracownikom.

Z polisy rezygnują również osoby niezadowolone z usług dotychczasowego ubezpieczyciela – wysoka składka, niewystarczający zakres ubezpieczenia, zbyt niska kwota wypłaconego odszkodowania – wszystko to może skłaniać ubezpieczonego do decyzji o wypowiedzeniu polisy. Należy wiedzieć jednak, że ani odstąpienie od umowy, ani jej wypowiedzenie nie wymaga podawania przyczyny takiej decyzji.

 

Kiedy możliwe jest wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie?

O możliwości i warunkach rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie mówią przepisy kodeksu cywilnego oraz zapisy samej umowy z ubezpieczycielem. Zgodnie z nimi, odstąpienie od umowy ubezpieczenia na życie możliwe jest w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, jeśli została ona zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku przedsiębiorców termin ten skrócony został do 7 dni.

Wypowiedzenie ubezpieczenia na życie ma skutek natychmiastowy, co oznacza, że umowa ulega rozwiązaniu w dniu, w którym oświadczenie o odstąpieniu od umowy wpłynie do siedziby firmy ubezpieczeniowej. Należy pamiętać, że rezygnującego nie zwalnia to jednak z obowiązku zapłacenia składki za okres, w którym ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Po upływie przepisowych 30 dni ubezpieczony nadal może zrezygnować z polisy na życie, jednak wtedy obowiązuje go okres wypowiedzenia umowy określony w warunkach umowy lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie może nastąpić więc w dowolnie wybranym momencie – i na początku, i w trakcie trwania umowy.

Termin rezygnacji z umowy ma jednak wpływ na konsekwencje takiej decyzji i może wiązać się np. z potrąceniem części uzbieranych środków w przypadku polisy mieszanej (ochronno-inwestycyjnej lub ochronno-oszczędnościowej).

Jak napisać wypowiedzenie polisy na życie?

Jeśli ubezpieczony musi przygotować takie pismo samodzielnie, powinien pamiętać o kluczowych informacjach, jakie należy w nim zawrzeć. Rezygnacja z umowy ubezpieczenia nie może obyć się bez:

 • dokładnych danych osoby ubezpieczonej, tj.:
  • imienia,
  • nazwiska,
  • daty urodzenia,
  • numeru PESEL,
  • adresu
  • oraz serii i numeru dowodu tożsamości,
 • numer polisy na życie,
 • numer konta bankowego,
 • właściwego oświadczenia, czyli oświadczenia o odstąpieniu od umowy czy też wypowiedzeniu umowy,
 • (w przypadku nadpłaty składek) prośby o zwrot wraz ze wskazaniem sposobu przekazania środków i numeru konta bankowego,
 • (w przypadku polisy ochronno-oszczędnościowej) prośby o przesłanie zgromadzonych środków wraz ze sposobem ich przekazania i numerem konta,
 • aktualnej daty i miejsca sporządzenia,
 • czytelny podpisu ubezpieczonego.

Warto dopilnować, aby wypowiedzenie polisy na życie zawierało wszystkie niezbędne dane, które ułatwią procedurę rozwiązania umowy. Jeśli w piśmie zabraknie numeru polisy lub innych istotnych informacji, weryfikacja zgłoszenia potrwa znacznie dłużej.

Aby ułatwić Ci cały proces, przygotowaliśmy gotowy wniosek o rezygnację z ubezpieczenia, który pobierzesz w początkowej części artykułu!

 

Rezygnacja z ubezpieczenia grupowego

Osoby pracujące lub uczące się często rezygnują z ubezpieczenia grupowego. Dzieje się tak dlatego, że zakres ubezpieczenia uzależniony jest od umowy, jaką podpisał przełożony/dyrektor, a tym samym ubezpieczenie na życie często nie jest adekwatne do potrzeb osoby ubezpieczonej.

Jeśli oferta ubezpieczenia grupowego nie jest odpowiednia, ubezpieczony może zrezygnować z umowy na rzecz indywidualnej polisy na życie. Aby nie płacić jednocześnie dwóch składek, musi jednak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia grupowego.

Należy zrobić to samodzielnie lub za pośrednictwem przełożonego poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia. Warto pamiętać przy tym, że takie ubezpieczenia często objęte są kilkumiesięcznym okresem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

Odzyskanie pieniędzy z polisy po złożeniu wypowiedzenia

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z możliwości odzyskania części środków wpłacanych w ramach składki polisowej pod warunkiem, że wykupione ubezpieczenie na życie miało tak zwaną wartość wykupu – minął okres 2 – 3 lat od podpisania umowy, a ubezpieczony odprowadzał systematycznie wszystkie składki.

Aby odzyskać część wpłaconych pieniędzy, należy złożyć odpowiedni wniosek do towarzystwa ubezpieczeniowego. Większość firm nie zwraca całości wpłaconych składek, jednak informuje o wszystkich potrąceniach, np. o opłacie za wykorzystany okres ubezpieczenia czy wynagrodzeniu agenta.

Co więcej, środki mogą zostać zwrócone w wartości nominalnej – bez odsetek i bez uwzględnienia inflacji. Zwrot niewykorzystanych składek powinien nastąpić w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Zawieszenie umowy ubezpieczenia na życie

Rezygnacja z polisy na życie nie jest jedynym rozwiązaniem w obliczu trudnej sytuacji materialnej. Niektóre firmy ubezpieczeniowe dają klientom możliwość zawieszenia płacenia składek. Jednocześnie ubezpieczony nie traci jednak ochrony.

Innym dobrym rozwiązaniem jest też zmiana częstotliwości opłacania składek lub zmiana oferty na mniej rozbudowaną. Im mniej sytuacji obejmuje polisa, tym tańsze bowiem będą składki.

Podsumowanie

 • Od umowy ubezpieczenia można odstąpić do 30. dnia od daty jej podpisania, oraz w każdym dowolnym momencie w trakcie trwania umowy poprzez wypowiedzenie. Wypowiedzenie umowy działa ze skutkiem natychmiastowym.
 • Rozwiązanie umowy, zmiana sumy ubezpieczenia lub zakresu ochrony najczęściej następuje w rocznicę podpisania polisy. Oczywiście analogicznie do powyższych, masz także możliwość np. podwyższenia sumy ubezpieczenia.
 • Główne rodzaje ubezpieczeń na życie:
  • Ubezpieczenia posagowe
  • Ubezpieczenia na życie i dożycie
  • Terminowe ubezpieczenie na życie
  • Bezterminowe ubezpieczenia na życie
  • Ubezpieczenia zaliczane do grupowych ubezpieczeń na życie
  • Ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK)

 

Jak wiadomo, głównym zadaniem polisy na życie jest zagwarantowanie klientowi i jego rodzinie finansowej ochrony w nieprzewidzianych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Jednak w przypadku zbyt wysokiej składki za okres na który podpisana została polisa, warto rozważyć rezygnację z jej opłacania, aby nie narażać się na niestabilność budżetu domowego.

Towarzystwo ubezpieczeń powinno to zrozumieć, a nawet ma obowiązek po otrzymaniu pisemnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, zakończyć umowę.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,71 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Wypowiedzenie ubezpieczenia na życie WZÓR”
 1. Chcę odstąpić od umowy ubezpieczenia, bo mamy chwilowe (mam nadzieję) problemy finansowe, a składka dość mocno obciąża nasz budżet domowy. Czy w takiej sytuacji nie będą robić nam problemów z wypowiedzeniem umowy? mamy możliwość skorzystania z takich jakby wakacji ubezpieczeniowych ale mimo wszystko chcemy na razie zakończyć umowę całkowicie, aż do momentu kiedy nasza sytuacja finansowa się poprawi.

Comments are closed.