Wniosek pracownika o wydanie świadectwa pracy WZÓR

Jak napisać pismo do pracodawcy o wydanie świadectwa pracy? pracodawca ma obowiązek prawidłowego i terminowego udokumentowania zatrudnienia pracownika w swoim zakładzie pracy. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy tego samego dnia, w którym zakończył się stosunek pracy.

Wstęp

wniosek-pracownika-o-wydanie-swiadectwa-pracy-wzor-pdf-docObowiązek ten nie jest uzależniony od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Świadectwo powinno zostać wydane bez obowiązku składania jakichkolwiek wniosków. Istnieją jednak sytuacje, kiedy pracownik musi złożyć odpowiednie pismo z prośbą o wydanie takiego dokumentu. Jak napisać wniosek o wydanie świadectwa pracy? aby ułatwić Ci sporządzenie skutecznego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek pracownika o wydanie świadectwa pracy wzór

wniosek-pracownika-o-wydanie-swiadectwa-pracy-wzor-pdf-doc

Wniosek pracownika o wydanie świadectwa pracy wzór

Czym jest świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to dokument potwierdzający zatrudnienie i dostarczający informacji na temat jego warunków. Pismo zawiera dane dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska, trybu rozwiązania lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje pozwalające na ustalenie uprawnień pracowniczych oraz uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Dokument może uwzględniać także ewentualne zajęcie wynagrodzenia za pracę z powodu postępowania egzekucyjnego oraz – na wniosek pracownika – informację o wysokości wynagrodzenia.

Termin wydania świadectwa pracy

Pracodawca powinien wydać świadectwo pracy samemu pracownikowi lub upoważnionej przez niego osobie w dniu wygaśnięcia, lub rozwiązania stosunku pracy. Zasada ta obowiązuje, jeśli strony nie mają zamiaru kontynuować współpracy poprzez zawarcie kolejnej umowy o pracę w terminie 7 dni od zakończenia stosunku pracy na podstawie umowy bieżącej.

Jeśli z różnych przyczyn świadectwo pracy nie może być wydane ostatniego dnia pracy – sam pracownik jest na urlopie lub w zakładzie nie ma pracownika działu kadr odpowiedzialnego za sporządzanie tego typu pism – pracodawca powinien wydać dokument w ciągu 7 dni, licząc od dnia zakończenia stosunku pracy.

Może zrobić to w dowolny sposób, w tym również za pośrednictwem poczty. Jeśli tego nie wykona, pracownik powinien ponaglić go poprzez złożenie wniosku o wydanie świadectwa pracy.

Kiedy należy złożyć wniosek o wydanie świadectwa pracy?

Co do zasady, świadectwo pracy wydawane jest w momencie definitywnego ustania stosunku pracy. Oznacza to, że pracodawca powinien wydać taki dokument pracownikowi, z którym nie planuje kontynuować współpracy.

W sytuacji, kiedy stosunek pracy ustaje, ale strony od razu zawierają kolejną umowę o pracę lub nawiązują nowy stosunek pracy po przerwie (do 7 dni), pracodawca nie ma już obowiązku wydania dokumentu potwierdzającego zatrudnienie – sporządza go dopiero na wniosek pracownika o wydanie świadectwa pracy.

Pismo obejmuje wtedy zakończone okresy zatrudnienia w całości lub w częściach wskazanych przez pracownika.

Podanie o wydanie świadectwa pracy może okazać się więc potrzebne w sytuacji, kiedy pracownik podejmuje u tego samego pracodawcy pracę kolejno na podstawie umowy o pracę na okres próbny, czas określony i czas nieokreślony.

Pracodawca ma w takim przypadku obowiązek wydania świadectwa pracy za okres zatrudnienia obejmujący 24 miesiące.

Jeśli wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy o pracę nastąpi przed tym terminem, dokument wydaje się w dniu ustania stosunku pracy. W dowolnym momencie pracownik może jednak zażądać od pracodawcy wydania świadectwa pracy za każdy okres objęty umową, która uległa wygaśnięciu lub została rozwiązana.

Prośba o wydanie świadectwa pracy może dotyczyć również łącznego okresu zatrudnienia, obejmującego czas do zgłoszenia żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca na taki wniosek powinien odpowiedzieć w ciągu 7 dni.

Pozew o wydanie świadectwa pracy

Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy po zakończeniu stosunku pracy. Jeśli tego nie zrobi – również po złożeniu przez pracownika odpowiedniego wniosku z ponagleniem – osoba zatrudniona ma prawo wystąpić do sądu z pozwem o wydanie takiego dokumentu.

Pozew należy złożyć do sądu rejonowego, odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, miejsce wykonywania pracy lub miejsce położenia zakładu pracy. Powodem w takiej rozprawie będzie pracownik, a pozwanym pracodawca jako osoba fizyczna lub podmiot prawny.

W treści żądania pracownik powinien wnieść o wydanie świadectwa pracy. Może zażądać także zwrotu kosztów postępowania sądowego. Pozew należy również uzasadnić, przedstawiając okoliczności, które doprowadziły do tego, że pracownik nie otrzymał świadectwa pracy.

Jak napisać podanie o wydanie świadectwa pracy?

Podstawowy wzór wniosku pracownika o wydanie świadectwa pracy jest zgodny z tradycyjnym wzorem pism kadrowych, zawiera więc:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane pracodawcy jako adresata wniosku,
  • dane pracownika, jako osoby wnioskującej,
  • określenie umowy, której dotyczy świadectwo pracy, czyli numer dokumentu i data jego podpisania,
  • wskazanie okresu zatrudnienia,
  • podpis pracownika.

W zależności od sytuacji pismo może zawierać dane kilku umów, na przykład umowy o pracę na czas próbny i czas określony.

Dokument najlepiej jest dostarczyć w formie pisemnej bezpośrednio do rąk pracodawcy lub za pośrednictwem poczty. Kodeks pracy przewiduje także możliwość złożenia takiego wniosku w formie elektronicznej. W tym przypadku warto upewnić się jednak, że pracodawca faktycznie otrzymał wiadomość poprzez wysłanie maila z potwierdzeniem doręczenia.

Podsumowanie

  • W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę z pracownikiem – pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy.
  • Wniosek pracownika dotyczący wydania świadectwa pracy może zostać złożony w postaci papierowej lub elektronicznej (jeśli wybierzesz formę elektroniczną, wniosek należy zamieścić w załączniku i wysłać e-mail za potwierdzeniem odbioru).
  • Jeśli z jakichś przyczyn pracownik nie może być ostatniego dnia w pracy (np. przebywanie na urlopie wypoczynkowym aż do upływu okresu wypowiedzenia), to pracodawca w ciągu 7 dni od daty ustania stosunku zatrudnienia powinien przesłać świadectwo pracy pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej.

Podstawa prawna, Art. 97. – [Świadectwo pracy; sprostowanie świadectwa pracy] – Kodeks prawa pracy:

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo doręcza je w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze