Pismo przewodnie do sprostowania świadectwa pracy wzór

Jak napisać pismo przewodnie do sprostowania świadectwa pracy? Świadectwo pracy to bardzo ważny dokument, wieńczący współpracę pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Dokument ten powinien zostać sporządzony z dużą starannością, ponieważ ma ogromne znaczenie dla pracownika. Mimo wielokrotnego sprawdzania, do świadectwa pracy może jednak wkraść się błąd. Należy wtedy starać się o sprostowanie błędnych informacji zawartych w dokumencie.

Wstęp

pismo-przewodnie-do-sprostowania-swiadectwa-pracy-wzor-pdf-docZ wnioskiem w tej sprawie pracownik występuje do byłego pracodawcy, który wystawia nowe świadectwo pracy i pismo przewodnie. Jak napisać pismo przewodnie do korekty świadectwa pracy? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma przewodniego, który pobierzesz poniżej:

Pismo przewodnie do sprostowania świadectwa pracy wzór

pismo-przewodnie-do-sprostowania-swiadectwa-pracy-wzor-pdf-doc

Pismo przewodnie do sprostowania świadectwa pracy wzór

Jakie elementy zawiera świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to dokument wydawany pracownikowi po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o pracę. Pismo musi zostać wydane najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stosunku pracy. Świadectwo pracy można wydać bezpośrednio pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej.

Pracodawca ma obowiązek wystawienia świadectwa pracy, lecz jest z obowiązku wydania świadectwa pracy zwolniony tylko w przypadku, gdy bezpośrednio po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy nawiązuje z tym samym pracownikiem kolejną umowę o pracę. Wtedy świadectwo może być wydane ewentualnie na żądanie pracownika.

Błąd w świadectwie pracy może sprowadzać się do błędnego ujęcia określonych informacji lub do ich całkowitego pominięcia. Warto wiedzieć więc, co powinien zawierać taki dokument. W świadectwie pracy muszą zostać uwzględnione następujące elementy:

 • dane pracodawcy,
 • miejscowość i data sporządzenia,
 • dane pracownika, w tym: imię (imiona) oraz nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia pracownika, podmiot zatrudniający,
 • dane na temat umowy o pracę: okres zatrudnienia, rodzaj wykonywanej pracy, wymiar etatu, zajmowane stanowiska,
 • sposób ustania stosunku pracy: tryb rozwiązania lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy
 • informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z tytułu ubezpieczenia społecznego, czyli dane o liczbie dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, wykorzystaniu dodatkowego urlopu, przewidzianego przepisami prawa pracy, okresie korzystania z urlopu bezpłatnego, wykorzystaniu urlopu ojcowskiego, wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego, wykorzystaniu urlopu wychowawczego, itd.
 • informacje o łącznej liczbie dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • informacje o okresie, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • informacje o okresie odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • informacje o okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • informacje o zarobkach,
 • informacje o zdobytych kwalifikacjach.

 

Kto i kiedy może wnioskować o sprostowanie świadectwa pracy?

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę składa były pracownik, który zauważył błędy lub braki w otrzymanym świadectwie pracy. Pismo tego typu może złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy z rąk pracodawcy. Otrzymanie nowego świadectwa pracy jest bezpłatne.

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy musi zawierać kilka istotnych elementów:

 • miejscowość i datę sporządzenia wniosku,
 • dane nadawcy,
 • dane adresata,
 • nagłówek: „Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy”,
 • treść, w której należy wskazać, gdzie w świadectwie pracy znaleziony został błąd,
 • odręczny podpis pracownika.

Po wpłynięciu do pracodawcy wniosku o sprostowanie świadectwa pracy ma on 7 dni na zajęcie stanowiska: może zgodzić się na wydanie nowego świadectwa pracy lub odrzucić prośbę pracownika.

W sytuacji, kiedy pracodawca sporządza sprostowanie świadectwa pracy, musi dołączyć do niego tak zwane pismo przewodnie do sprostowanego świadectwa pracy. Jest to dokument, który zawiera informacje o powodach korygowania świadectwa pracy oraz wyszczególnienie dokonywanych zmian.

Wydanie sprostowania świadectwa pracy

Kiedy pracownik występuje z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy lub sam pracodawca orientuje się, że w dokumencie jest błąd, musi niezwłocznie wydać nowe świadectwo pracy z pierwotną datą jego wystawienia (nie ma więc obowiązku wydawania nowego świadectwa pracy).

W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa przewidziano dwie formy wydawania tego typu dokumentu:

 • świadectwo pracy,
 • odpis świadectwa pracy. Nie można stosować więc adnotacji o korekcie czy sprostowaniu.

Pracodawca wydaje zatem nowe świadectwo pracy z faktyczną, bieżącą datą jego wystawienia, a do takiego dokumentu dołącza tak zwane pismo przewodnie, czyli pismo informacyjne dotyczące korekty.

Można przygotować je w oparciu o przygotowany przez nas wzór pisma przewodniego do sprostowania świadectwa pracy, który pomaga wyliczyć konkretne punkty, które były korygowane, a także odnotować prośbę o zwrot pierwotnego świadectwa pracy.

 

Czy można odmówić wydania korekty świadectwa pracy?

Wzór pismo przewodnie do korekty świadectwa pracy nie będzie potrzebny, jeśli pracodawca uzna wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy za bezzasadny. Pracodawca może nie uwzględnić wniosku i w ciągu 14 dni od jego otrzymania zawiadomić pracownika o odmowie.

Pracownikowi przysługuje wtedy prawo do wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy. Podobnie jest w przypadku, kiedy pracodawca nie zawiadomi go o odmowie sprostowania świadectwa pracy.

Zgodnie z treścią artykułu 461 Kodeksu postępowania cywilnego, sprawy z zakresu prawa pracy dotyczące świadectwa pracy należą do kognicji sądów rejonowych. Pracownik może więc odwołać się w tej sprawie do sądu pracy, ale jedynie pod warunkiem, że wystąpi wcześniej do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy.

Jeśli sąd uwzględnia powództwo pracownika, zobowiązuje pracodawcę do wydania sprostowania świadectwa pracy. Przełożony będzie zmuszony wydać nowe świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia w tej sprawie. Do dokumentu będzie musiał dołączyć też pismo przewodnie do świadectwa pracy.

Podsumowanie

W przypadku, gdy wydanie świadectwa pracy nastąpiło z błędem w jego treści, w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy pracownik może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie tego świadectwa.

Pracodawca w takim przypadku zobligowany jest do wydania świadectwa pracy poprawionego, a wraz ze świadectwem listu przewodniego, w którym odnotowane zostały wszelkie poprawki w świadectwie pracy.

Korekta świadectwa pracy nastręcza i pracownikowi i pracodawcy kilku niepotrzebnych formalności, dlatego każdy pracodawca wystawiający takie świadectwo, powinien zwrócić należytą uwagę na poprawność zawartych w świadectwie informacji.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze