Podanie o wydanie świadectwa pracy z ARCHIWUM – WZÓR

Jak napisać podanie o wydanie świadectwa pracy z archiwum? Świadectwo pracy to podstawowy dokument, poświadczający zatrudnienie. Pracodawca jest obowiązany wydać go pracownikowi niezwłocznie po ustaniu zatrudnienia. Jeśli stwierdzony zostanie błąd w świadectwie pracy, pracownik ma prawo złożyć wniosek o sprostowania świadectwa pracy, a jeżeli pracodawca odmówi, osoba zatrudniona może wystąpić z pozwem o sprostowanie dokumentacji do sądu pracy.

Wstęp

podanie-o-wydanie-swiadectwa-pracy-z-archiwum-wzor-pdf-docNatomiast w przypadku, kiedy świadectwo pracy nie zostało wydane z jakichś powodów lub zniszczone bądź zagubione, pracownik ma możliwość złożenia wniosku o wydanie kopii lub odpisu świadectwa pracy z archiwum. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek – aby ułatwić Ci jego przygotowanie, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wydanie świadectwa pracy z archiwum, który pobierzesz poniżej:

Podanie o wydanie świadectwa pracy z archiwum wzór

podanie-o-wydanie-swiadectwa-pracy-z-archiwum-wzor-pdf-doc

Podanie o wydanie świadectwa pracy z archiwum wzór

Jak długo przechowywane są świadectwa pracy?

Podanie o wydanie świadectwa pracy z archiwum będzie zasadne, dopóki dokumentacja podlega archiwizacji. W przypadku dokumentacji pracowniczej mówimy o tak zwanej dokumentacji niearchiwalnej, czyli przechowywanej przez określony czas, a następnie niszczonej.

Dokumentacja osobowa pracowników przechowywana jest zatem przez 50 lat, licząc od dnia ustania stosunku pracy.

Należy pamiętać jednak, że w przypadku dokumentacji płacowej archiwa obowiązywał kiedyś krótszy, bo 12-letni okres przechowywania.

Został on wydłużony dopiero po uchwaleniu ustawy z dnia 17 października 1991 roku o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz zmianie niektórych ustaw. Możliwe jest zatem, iż starsze dokumenty płacowe nie zostały zachowane.

 

Gdzie szukać archiwizowanych dokumentów pracowniczych?

Wniosek o wydanie świadectwa pracy z archiwum należy składać tam, gdzie dokumentacja pracownicza może być przechowywana.

Jeśli zakład pracy nadal istnieje, były pracodawca ma obowiązek przechowywać świadectwa pracy pracowników, a także pozostałą dokumentację osobową i płacową przez 50 lat.

Dotyczy to również w przypadku przekształconych i sprywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych, których dokumentacje przejęły przedsiębiorstwa i spółki.

Jeśli zakład pracy został zlikwidowany i nie ma sukcesora, wniosek do archiwum o wydanie świadectwa pracy trzeba będzie złożyć do organu administracji państwowej nadrzędnego lub założycielskiego w stosunku do byłego pracodawcy, czyli do wojewody lub właściwego rzeczowo ministra.

Jak sprawdzić do kogo napisać podanie o wydanie świadectwa pracy?

Wydanie świadectwa pracy z archiwum należy odpowiednio zaadresować. Informacje o miejscu przechowywania dokumentacji z zakładów pracy przekształconych lub zlikwidowanych można znaleźć w bazach danych, które są dostępne na przykład na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Likwidator jednostki powinien poinformować o miejscu przechowywania dokumentów pracowniczych przedsiębiorstwa zlikwidowanego właściwy terytorialnie sąd rejonowy, bądź inny organ prowadzący rejestr działalności gospodarczej i Urząd Skarbowy.

Również w tych urzędach można poszukać więc informacji o swoich dokumentach pracowniczych.

 

Czy wydanie świadectwa pracy z archiwum jest bezpłatne?

Zgodnie z artykułem 51 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach za przygotowanie odpisu lub kopii dokumentacji pracowniczej pobiera się opłaty, które uwzględniają między innymi:

  • koszt wyszukania dokumentów,
  • koszt przygotowania dokumentów do sporządzenia kopii lub odpisu,
  • koszt sporządzenia kopii lub odpisu,
  • koszt zapewnienia odpowiednich warunków dokumentacji.

Maksymalną wysokość opłat za wydanie świadectwa pracy z archiwum określa rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania.

W większości przypadków opłata za kopię wynosi około 17 zł i jest niezależna od ilości stron świadectwa pracy. Tymczasem opłata za odpis to już 35 zł i jest naliczana od każdej rozpoczętej strony odpisu.

Poza tym, w uzasadnionych przypadkach archiwum może wydać dokumenty do wglądu, na przykład w celu wskazania dokumentacji do skopiowania. Archiwa udostępniane są wyłącznie osobom, których dotyczą akta. Można przejrzeć je tylko na miejscu.

 

Jak napisać wniosek o wydanie świadectwa pracy?

Wiele osób zastanawia się, jak napisać podanie do archiwum o wydanie świadectwa pracy. Niekiedy archiwa udostępniają gotowy do wypełnienia wzór podania o wydanie świadectwa pracy, ale czasami stosowny dokument należy przygotować samodzielnie.

Pismo tego typu musi zawierać wiele szczegółowych informacji na temat osoby zatrudnionej i jej zakładu pracy.

Jak napisać podanie o wydanie świadectwa pracy samodzielnie? Najlepiej wykorzystać w tym celu przygotowany wzór i wypełnić go następującymi danymi:

  • data i miejscowość,
  • dane wnioskodawcy, w tym imię, nazwisko, nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, imię ojca i matki, adres zamieszkania, numer telefonu,
  • dane zakładu pracy, czyli nazwa zakładu pracy i adres siedziby,
  • wskazanie informacji dotyczących zatrudnienia, czyli okresu zatrudnienia i nazwy zajmowanego stanowiska.

Warto pamiętać przy tym, że korespondencja z archiwum nie pozwoli na dokonanie korekty świadectwa pracy. Archiwum nie może dokonywać zmian w przechowywanej dokumentacji osobowej i płacowej.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze