Wniosek pracownika niepełnosprawnego o pracę w godzinach nadliczbowych wzór

Czy na wniosek pracownika niepełnosprawnego o pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca powinien umożliwić mu wykonywanie obowiązków służbowych? Co do zasady, osoby niepełnosprawne bez względu na stopień orzeczonej niepełnosprawności nie mogą pracować ani w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej. Sprawę tę regulują przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wstęp

wniosek-pracownika-niepelnosprawnego-o-prace-w-godzinach-nadliczbowych-wzor-pdf-docOd zasady tej są jednak wyjątki. Kiedy możliwe jest wydłużenie czasu pracy osoby niepełnosprawnej i jak sporządzić taki wniosek? Aby ułatwić Ci przygotowanie skutecznego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek pracownika niepełnosprawnego o pracę w godzinach nadliczbowych wzór

wniosek-pracownika-niepelnosprawnego-o-prace-w-godzinach-nadliczbowych-wzor-pdf-doc

Wniosek pracownika niepełnosprawnego o pracę w godzinach nadliczbowych wzór

W jakich okolicznościach można wydłużyć czas pracy osoby niepełnosprawnej?

O tym, że osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych mówi artykuł 15. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

3. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Jednocześnie kolejny artykuł tej samej ustawy mówi już o pewnych wyjątkach, w których przepisów z artykułu 15. nie stosuje się. Chodzi tu o sytuację, kiedy sprawa dotyczy:

  • osób zatrudnionych przy pilnowaniu mienia,
  • osób, które posiadają zgodę lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników lub lekarza sprawującego opiekę nad pracownikiem, na wniosek samej osoby zatrudnionej.

Jeśli ma miejsce jedna z tych sytuacji, możliwe jest zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie tylko w kodeksowych normach czasu pracy, ale też w porze nocnej i w nadgodzinach, w zależności od decyzji lekarza.

Nadgodziny pracowników niepełnosprawnych

Kiedy mówimy o godzinach nadliczbowych w przypadku osób niepełnosprawnych? Praca w godzinach nadliczbowych to wykonywanie obowiązków służbowych ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy oraz ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego osobę zatrudnioną systemu i rozkładu czasu pracy.

Niepełnosprawny pełnoetatowy pracownik, którego obowiązuje 8-godzinna norma czasu pracy, będzie pracował w godzinach nadliczbowych, jeśli jego praca przekroczy 8 godzin na dobę.

Z kolei pracownik niepełnosprawny, którego obowiązuje skrócona, bo 7-godzinna norma czasu pracy, będzie pracował w godzinach nadliczbowych, kiedy jego praca przekroczy 7 godzin na dobę.

 

Jak rozliczyć nadgodziny z pracownikiem niepełnosprawnym?

Jeśli na wniosek pracownika niepełnosprawnego o pracę w godzinach nadliczbowych i za zgodą lekarza pracodawca zdecyduje się zezwolić osobie zatrudnionej na pracę w godzinach nadliczbowych, musi później odpowiednio się z nią rozliczyć.

Wspomniana wyżej ustawa o rehabilitacji nie reguluje kwestii związanych z rekompensowaniem pracy nadliczbowej pracowników niepełnosprawnych. Zgodnie zatem z artykułem 66 tejże ustawy, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu pracy.

Zgodnie z przepisami KP, za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi można udzielić czasu wolnego lub wypłacić odpowiednie dodatki do wynagrodzenia. Jeżeli pracownik prosi o czas wolny w zamian za nadgodziny, to pracodawca udziela mu czasu wolnego w tym samym wymiarze, czyli proporcjonalnie do nadgodzin.

Z kolei jeśli to pracodawca z własnej inicjatywy udziela czasu wolnego w ramach nadgodzin, to ma obowiązek przeliczyć je na zasadzie 1,5 godziny czasu wolnego za każdą godzinę nadgodzin.

Wydłużenie czasu pracy osoby niepełnosprawnej

Czy pracownik legitymujący się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności może wydłużyć swoją normę dobową pracy? Podobnie jak w przypadku nadgodzin, taka sytuacja może mieć miejsce tylko w dwóch przypadkach:

  • kiedy pracownik zajmuje się pilnowaniem mienia,
  • w odpowiedzi na wniosek niepełnosprawnego o wydłużenie czasu pracy oraz za zgodą lekarza.

Jedynie w tych dwóch przypadkach możliwe jest wydłużenie norm dobowych pracy z 7 do 8 godzin i tygodniowych z 35 do 40 godzin.

Warto podkreślić przy tym, że jeśli osoba legitymująca się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności nie ma w swojej umowie o pracę zapisów o skróconej normie dobowej i tygodniowej, to za każdą 8 godzinę pracy dziennie przysługuje jej:

  • prawo do wynagrodzenia w wysokości 1/7 dziennego wynagrodzenia (wynikającego z umowy),
  • dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Jak uzyskać zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych?

Często się zdarza, że tytułu szczególnych potrzeb pracodawcy pracownik powinien zostać dłużej w pracy (np. niespodziewana awaria, lub braki w personelu). Mimo nawet takich nieprzewidzianych sytuacji zgoda na pracę w godzinach nadliczbowych jest niezbędna, aby pracodawca mógł dopuścić osobę niepełnosprawną do pracy w godzinach nadliczbowych czy w porze nocnej.

Jak ją uzyskać?

W pierwszej kolejności pracownik musi złożyć wniosek niepełnosprawnego o pracę w godzinach nadliczbowych do swojego pracodawcy. Jeśli przełożony wyrazi zgodę na takie rozwiązanie, sam wyśle pracownika do lekarza medycyny pracy lub do lekarza prowadzącego.

Ten wystawi natomiast stosowne zaświadczenie, zezwalające niepełnosprawnemu na pracę w nadgodzinach – o ile faktycznie będzie to dopuszczalne, tj. bezpieczne dla osoby niepełnosprawnej.

Zgoda lekarza na pracę w godzinach nadliczbowych wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów niezbędnych badań lekarskich. Koszty te ponosi jednak pracodawca.

Warto podkreślić, że dopuszczenie zaświadczenia od lekarza prowadzącego jest możliwe wyłącznie w sytuacji, kiedy brak jest lekarza-profilaktyka.

Zatem w pierwszej kolejności liczy się lekarz medycyny pracy, a w przypadku jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Tymczasem pracodawcy zobowiązani są zawierać umowy o badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, dlatego takie okoliczności nie powinny mieć miejsca i zdarzają się bardzo rzadko.

Zgoda na pracę w godzinach nadliczbowych a krótsza norma dobowa i tygodniowa czasu pracy

Wniosek niepełnosprawnego o pracę w godzinach nadliczbowych to w pewnym sensie rezygnacja przez niepełnosprawnego pracownika z przysługujących mu dodatkowych uprawnień.

Zatem czy pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, posiadający zgodę lekarza na pracę w nadgodzinach, nadal może korzystać z przywileju krótszej normy dobowej i tygodniowej?

Wszystko zależy w tym przypadku od decyzji wydanej przez lekarza medycyny pracy lub lekarza prowadzącego. Może on bowiem na wniosek osoby zatrudnionej dokonać częściowego wyłączenia stosowania przepisów dotyczących wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.

Odpowiedzi na pytanie powinna udzielać treść zaświadczenia lekarskiego. Jeśli dotyczy ono tylko nadgodzin, to oznacza, że w pozostałym zakresie przepisy nadal obowiązują i stosuje się normę godzin pracy wynoszącą 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

 

Podsumowanie

Pracę w godzinach nadliczbowych reguluje Kodeksie Pracy w art. od 151 do 151(6):

Art. 151. § 1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

2) szczególnych potrzeb pracodawcy.

Natomiast osoba niepełnosprawna, bez względu na to, jaki posiada stopień niepełnosprawności, nie może świadczyć pracy w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej, chyba że złoży do pracodawcy specjalny wniosek o wydanie pozwolenia na pracę w godzinach nadliczbowych.

Warto wiedzieć też, że osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności uprawnione są także do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, a także do zwolnienia z pracy na zabiegi lecznicze.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze