Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy WZÓR

Jak napisać wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy? W życiu nierzadko zdarza się, że sytuacja rodzinna czy prywatna koliduje z obowiązkami pracowniczymi. Osoba zatrudniona, zamiast zwalniać się czy też wykonywać jedne obowiązki kosztem drugich, może wtedy spróbować połączyć te dwa aspekty życia za sprawą indywidualnego rozkładu czasu pracy.

Wstęp

wniosek-o-indywidualny-rozklad-czasu-pracy-wzor-dokumentu-pdf-docDzięki takiemu rozwiązaniu godziny pracy da się dostosować do potrzeb konkretnego pracownika, zakładając, że pracodawca wyrazi zgodę na wprowadzenie takich zmian. Aby dostosowanie godzin pracy było możliwe, należy złożyć wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy. Dla ułatwienia Ci sporządzenia wniosku spełniającego wszystkie formalne wymagania przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy wzór dokumentu

wniosek-o-indywidualny-rozklad-czasu-pracy-wzor-dokumentu-pdf-doc

Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy wzór dokumentu

Czy możliwe jest ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy?

Co do zasady, systemy i rozkłady czasu pracy ustala się w:

 • układzie zbiorowym pracy,
 • regulaminie pracy,
 • obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy.

Jeśli regulamin pracy nie występuje, a obwieszczenie nie precyzuje rozkładu czasu pracy, to można go wskazać w umowie o pracę.

W przypadku, kiedy żaden z tych warunków nie byłby spełniony, pracodawca ma obowiązek sporządzać rozkład czasu pracy na okres rozliczeniowy lub na co najmniej jeden miesiąc i przekazywać go każdemu pracownikowi z minimum tygodniowym wyprzedzeniem

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (art. 142) możliwa jest jednak zmiana rozkładu czasu pracy na potrzeby konkretnego pracownika, o ile ten wystąpi w tej sprawie ze stosownym wnioskiem.

Co ważne, wspomniane przepisy nakładają obowiązek sporządzenia wniosku o zmianę godzin pracy w formie pisemnej. Poza tym nowo wprowadzany rozkład czasu pracy musi być zgodny z wymaganiami dotyczącymi danego systemu czasu pracy.

Na czym polega ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy?

Wniosek o indywidualny czas pracy pracownika pomaga mu dostosować rozkład godzin pracy do prywatnych potrzeb czy obowiązków rodzinnych. Może on polegać nie tylko na zmianie godzin w każdym dniu pracy, ale również na zmianie samych dni pracy.

Na wniosek pracownika, pracodawca ma możliwość wprowadzenia tak zwanego ruchomego czasu pracy, w którym to pracownik sam decyduje, o której rozpocznie i zakończy pracę – obowiązuje go jedynie określony przedział czasowy.

Przykładowo, na wniosek o zmianę godzin pracy pracownik może nie pracować jak inne osoby zatrudnione od poniedziałku do piątku, lecz w soboty, odbierając jeden dzień wolny w tygodniu.

Na co należy uważać, ustalając indywidualny rozkład czasu pracy?

Prośba o zmianę godzin pracy nie zawsze rozpatrywana jest pozytywnie i nie zależy to wyłącznie od woli pracodawcy. Ten wprowadzając indywidualny rozkład czasu pracy, musi pamiętać, aby przyjęte przez niego rozwiązanie organizacyjne mieściło się w ramach systemu czasu pracy, którym dany pracownik jest objęty.

Oznacza to, że indywidualny rozkład czasu pracy wprowadzony na podstawie wniosku pracownika nie może spowodować zmiany systemu czasu pracy.

Przykładowo, jeśli pracownik złoży podanie o zmianę godzin pracy z prośbą o pracę od poniedziałku do czwartku po 9, a nie po 8 godzin dziennie, to pracodawca nie może wyrazić na to zgody, ponieważ praca przez 9 godzin na dobę jest niedopuszczalna w systemie podstawowego czasu pracy.

W przypadku, kiedy taki rozkład nie mieści się w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty, nie można uwzględnić jego wniosku o indywidualny rozkład czasu pracy.

Należy pamiętać również, że zgodnie z przepisami wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy nie jest dla pracodawcy wiążący.

Zanim przełożony podejmie taką decyzję, może wziąć pod uwagę fakt, czy zmiana godzin lub dni pracy będzie miała znaczenie dla funkcjonowania całej organizacji pracy w zakładanie i czy wpłynie na jakość wykonywania zadań przez danego pracownika.

Pracodawca nie wprowadzi proponowanego czasu pracy, który:

 • przekracza maksymalny dobowy wymiar czasu pracy;
 • narusza przepisy dotyczące pięciodniowego tygodnia pracy;
 • przekracza maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy,
 • narusza zakaz pracy w niedziele i święta.

Warto uwzględnić te zasady, sporządzając wniosek o zmianę godzin pracy, aby uniknąć rozczarowania odpowiedzią na swoją prośbę.

Zmiana godzin pracy na wniosek pracownika jest obowiązkowa tylko w kilku przypadkach:

 • wystąpienie z wnioskiem rodzica dziecka niepełnosprawnego, bądź dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • kiedy z wnioskiem występuje kobieta w ciąży, zwłaszcza w ciąży zagrożonej.

W takich okolicznościach odmowa ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy musi zostać uzasadniona ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy, a o przyczynie odmowy pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika w pisemnie – postaci papierowej lub elektronicznej.

Jak napisać wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy?

Aby zmienić obowiązujące pracownika godziny i/lub dni czasu pracy, musi on wystąpić w tej sprawie z oficjalnym wnioskiem do pracodawcy.

W przygotowaniu stosownego dokumentu pomocny będzie gotowy do wypełnienia wzór wniosku o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy, w którym uwzględnia się:

 • datę i miejsce sporządzenia dokumentu,
 • dane pracownika,
 • dane adresata (przełożonego),
 • treść wniosku z opisem oczekiwanych zmian, czyli z propozycją nowego rozkładu czasu pracy,
 • uzasadnienie prośby,
 • określenie terminu obowiązywania nowego rozkładu czasu pracy,
 • prośba pozytywnego rozpatrzenia wniosku,
 • podpis wnioskodawcy.

Czy uzasadnienie wniosku o ustalenie indywidualnego czasu pracy jest konieczne?

Przepisy nie precyzują, jakie informacje powinien zawierać pisemny wniosek pracownika o ustalenie indywidualnego czasu pracy. Nie mówią również o tym, czy należy go uzasadniać.

Warto jednak ująć w takim piśmie swoje argumenty, ponieważ mają one wpływ na decyzję, jaką podejmie pracodawca.

Najczęściej we wnioskach o zmianę godzin czasu pracy pojawiają się następujące powody:

 • konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem (odwożenie do szkoły, przedszkola, odbieranie z placówki),
 • konieczność sprawowania opieki nad chorym lub starszym członkiem rodziny (podawanie leków itp.),
 • względy zdrowotne,
 • uczestnictwo w kursach, studiach podyplomowych, innych zajęciach doszkalających,
 • dodatkowa praca „po godzinach”,
 • szczególna sytuacja życiowa.

Słowo końcowe

Rozkład czasu pracy to układ godzin w czasie pracy, w których pracownik zobowiązany jest pozostawać do dyspozycji swojego pracodawcy w konkretnych dniach tygodnia. Rozkład czasu pracy określa także godziny rozpoczęcia i kończenia pracy.

Zgodnie z obowiązującym prawem na pisemny wniosek pracownika pracodawca jest w stanie ustalić indywidualny rozkład czasu pracy, jest to możliwe dzięki Art. 142. Kodeksu pracy, który jasno mówi, że:

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.

Co ważne: rozkład czasu pracy może dotyczyć różnych godziny rozpoczynania pracy przez pracownika w dniach, które są standardowymi dniami pracy, art. 140(1). – [Ruchomy czas pracy] – Kodeksu pracy:

Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze