Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej WZÓR

Jak napisać oświadczenie o odpowiedzialności materialnej? Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną pracodawcy i za mienie mu powierzone. Za wyrządzoną szkodę pracodawca może żądać od pracownika odszkodowania. Z kolei za mienie pracownik odpowiada poprzez pokrycie (zwrot) części lub całej wysokości szkody. Obowiązek wykazania, że pracownik jest odpowiedzialny za szkodę ciąży na pracodawcy.

Wstęp

oswiadczenie-o-odpowiedzialnosci-materialnej-wzor-pdf-docAby móc pociągnąć pracownika do odpowiedzialności, konieczne jest zawarcie z nim w formie pisemnej umowy powierzenia mienia i sporządzenie oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej pracownika. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego oświadczenia, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej wzór

oswiadczenie-o-odpowiedzialnosci-materialnej-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej wzór

Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną, kiedy wyrządza szkodę pracodawcy na skutek zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków. Warunkiem odpowiedzialności pracownika jest zaistnienie następujących czynników:

 • naruszenie obowiązków pracowniczych,
 • faktyczna wina pracownika,
 • powstanie szkody pracodawcy,
 • związek przyczynowy między zawinionym naruszeniem obowiązków pracowniczych a szkodą.

Wina za mienie powierzone pracownikowi może być umyślna w przypadku:

 • zamiaru bezpośredniego, czyli działania w celu wywołania określonego zamierzonego skutku,
 • zamiaru ewentualnego, czyli działania z przewidywanym skutkiem, na który pracownik się godzi.

Z kolei wina nieumyślna pracownika występuje w postaci:

 • lekkomyślności,  jeżeli pracownik zdaje sobie sprawę z możliwej szkody, ale przypuszcza, że jej uniknie,
 • niedbalstwa, jeżeli nie zdaje sobie sprawy, ale powinien szkodę przewidzieć.

Odpowiedzialność materialna pracownika za mienie powierzone

Powierzenie mienia pracownikowi wiąże się z zawarciem umowy powierzenia mienia. Podstawowe zasady, które charakteryzują odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie to:

 • pełna odpowiedzialność pracownika za powstałą szkodę,
 • domniemanie winy pracownika.

Jakie składniki materialne może obejmować umowa powierzenia mienia? Mieniem powierzonym mogą być:

 • pieniądze,
 • papiery wartościowe lub kosztowności,
 • narzędzia i instrumenty,
 • środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.

Pracownik, który podpisze oświadczenie dotyczące odpowiedzialności, nie może zwolnić się od takiej odpowiedzialności, chyba że udowodni, iż szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych.

Dotyczy to zwłaszcza wykazania, że powstała szkoda jest skutkiem niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

Co ważne, umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie ma jedynie znaczenie dowodowe, ponieważ pracownik ponosi odpowiedzialność za mienie już od chwili jego prawidłowego powierzenia. A kiedy powierzenie mienia jest prawidłowe? Spełnione muszą zostać dwa warunki:

 • pracodawca powinien wydać ściśle określone mienie, którego rodzaj, ilość i wartość są znane pracownikowi,
 • pracownik musi objąć mienie po uprzednim wyrażeniu na to zgody.

Jeśli mienie zostaje powierzone kilku osobom, mówimy o przyjęciu przez nich wspólnej odpowiedzialności materialnej. W takich okolicznościach, jeśli dojdzie do powstania szkody, pracownicy odpowiadają w częściach określonych w umowie.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której zostaje ustalone, że szkoda została spowodowana w całości, bądź w części tylko przez niektórych/jednego pracownika.

Co powinna zawierać umowa o odpowiedzialności materialnej?

Oświadczenie bądź umowa o odpowiedzialności materialnej to dokument, który powinien zawierać oznaczenie:

 • pracownika,
 • zajmowanego stanowiska,
 • terminu przyjęcia odpowiedzialności,
 • datę i miejsce złożenia oświadczenia.

Wzór umowy o odpowiedzialności materialnej może uwzględniać takie oświadczenia pracownika, jak:

 • obowiązek dbania o powierzone mienie,
 • obowiązek wykorzystywania mienia wyłącznie do pracy,
 • obowiązek rozliczenia się z powierzonego mienia,
 • obowiązek dokonania zwrotu mienia na każde żądanie pracodawcy,
 • obowiązek korzystania z mienia w sposób zgodny z zasadami jego prawidłowej eksploatacji,
 • obowiązek podejmowania wszelkich możliwych działań chroniących mienie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą,
 • zakaz oddawania mienia osobie trzeciej,
 • obowiązek pokrycia wszelkich szkód, jakie pracodawca poniesie na skutek niedoboru mienia, zniszczenia mienia lub uszkodzenia mienia.

Poza tym odpowiedzialność materialna kasjera czy pracownika magazynu może zostać ograniczona w treści takiego oświadczenia poprzez zawarcie w nim klauzuli,

Od obowiązku pokrycia straty pracownik będzie zwolniony w zakresie, w

jakim udowodni, że niedobór albo uszkodzenia powstały na skutek przyczyn niezależnych od niego.

W jakim zakresie pracownik odpowiada za niedobory towaru?

Odpowiedzialność materialna pracownika magazynu czy sklepu uzależniona jest od ustalenia, czy szkoda wystąpiła z winy umyślnej, czy nieumyślnej. Zakres obowiązku naprawienia szkody wyznaczony jest natomiast przez jej wysokość, ustaloną zgodnie z regułami przyjętymi w Kodeksie cywilnym, czyli według cen rynkowych z daty ustalenia odszkodowania.

Jeżeli szkoda nastąpiła z winy nieumyślnej, pracownik ponosi odpowiedzialność materialną do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. Nawet jeżeli rzeczywista strata przekracza tę kwotę, to pracownik odpowiada tylko do tej wysokości.

Jeżeli szkoda powstała z winy umyślnej, to pracownik ponosi pełną odpowiedzialność, czyli pokrywa szkodę w pełnej wysokości.

Podstawa prawna: Art. 124. – Zakres odpowiedzialności za mienie powierzone – Kodeks pracy.

§ 1.Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:

1)pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,

2)narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,

odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

§ 2.Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

§ 3.Od odpowiedzialności określonej w § 1 i 2 pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze