Wzór umowy o odpowiedzialności materialnej kasjera

Pracodawca może powierzyć pracownikowi pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia czy instrumenty, a także środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze. Przedmioty te powierzane są z obowiązkiem zwrotu albo rozliczenia. Koniecznym warunkiem powstania po stronie osoby zatrudnionej odpowiedzialności za szkodę w mieniu powierzonym, jest jego prawidłowe, zgodne z przepisami powierzenie, co może nastąpić w formie pisemnej.

Wstęp

wzor-umowy-o-odpowiedzialnosci-materialnej-kasjera-pdf-docJak powinna zostać uregulowana odpowiedzialność materialna kasjera? Najpewniejszą formą jest oczywiście pisemna umowa dotycząca odpowiedzialności kasjera. Umowa taka, aby była skuteczna i wywoływała oczekiwane skutki, powinna spełniać wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci jej sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy, który pobierzesz poniżej: 

Wzór umowy o odpowiedzialności materialnej kasjera

wzor-umowy-o-odpowiedzialnosci-materialnej-kasjera-pdf-doc

Wzór umowy o odpowiedzialności materialnej kasjera

Czym jest odpowiedzialność materialna pracownika?

Odpowiedzialność materialna pracownika ma na celu umożliwienie pracodawcy dochodzenia roszczeń za wyrządzoną szkodę lub za powierzone mienie. Z odpowiedzialnością materialną mamy do czynienia w momencie powstania szkody w majątku pracodawcy.

Istnieją dwa rodzaje odpowiedzialności materialnej pracownika:

 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy,
 • odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi.

Należy podkreślić, że odpowiedzialność materialna pracownika wymaga podpisania przez niego stosownego oświadczenia. Jeśli pracodawca nie dopełni tej formalności, to nie ma prawa potrącać żadnej kwoty zadośćuczynienia z wynagrodzenia osoby zatrudnionej. 

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę regulującą kwestie odpowiedzialności za powierzone mienie. Umowa powierzenia mienia oznacza dla osoby zatrudnionej pełną odpowiedzialność za powstałą szkodę i domniemanie w tym winy pracownika.

Mieniem powierzonym mogą być przy tym: 

 • pieniądze, 
 • papiery wartościowe lub kosztowności, 
 • narzędzia i instrumenty,
 • środki ochrony indywidualnej,
 • odzież i obuwie robocze.

Pracownik może zwolnić się od odpowiedzialności tylko wtedy, kiedy udowodni, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych. Umowa o odpowiedzialności materialnej pełni jedynie funkcję dowodową, ponieważ pracownik ponosi odpowiedzialność za przekazane mienie od chwili jego prawidłowego powierzenia.

Aby było ono prawidłowe, pracodawca musi wydać pracownikowi mienie ściśle określone, co do:

 • rodzaju,
 • ilości,
 • wartości. 

Poza tym pracownik musi wyrazić zgodę na przejęcie odpowiedzialności za powierzone mienie.

Co ciekawe, mienie może również zostać powierzone kilku osobom – pracownikom – jednocześnie. Mówimy wtedy o współodpowiedzialności, czyli wspólnej odpowiedzialności materialnej.

W takim przypadku wszyscy pracownicy odpowiadają za szkody w mieniu w częściach określonych w umowie, chyba że zostanie ustalone, że szkodę spowodował w całości lub w części tylko jeden, lub kilkoro z nich.

Odpowiedzialność materialna kasjera

Kasjer jest pracownikiem, który przyjmuje obowiązki kasjera i zobowiązuje się – w formie pisemnej – do odpowiedzialności materialnej. W tak zwanej instrukcji gospodarki kasowej powinny znaleźć się więc zasady przejmowania kasy i zabezpieczenia odpowiedzialności kasjera za powierzone mu mienie. 

Przejmując obowiązki kasjera, pracownik powinien złożyć pisemne oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mu mienie. Oświadczenie przechowywane jest później w jego aktach osobowych. W powierzonym zakresie obowiązków kasjer ponosi odpowiedzialność za:

 • wypłacenie gotówki na podstawie niezatwierdzonych dowodów wypłaty,
 • niewłaściwe zabezpieczenie gotówki,
 • dokonywanie wypłat bez uzyskania podpisu odbiorcy na właściwym dowodzie rozchodowym,
 • niedobór w kasie.

Przed złożeniem oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, kasjer powinien otrzymać jednak od swoich przełożonych takie dokumenty, jak:

 • wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów kasowych.
 • wzory bankowe podpisów osób upoważnionych do podpisywania: czeków, przelewów, list płac, delegacji służbowych i innych dokumentów stanowiących podstawę operacji kasowych,
 • instrukcję kasową.

Jak powinno wyglądać oświadczenie o odpowiedzialności materialnej kasjera?

Przejęcie odpowiedzialności materialnej przez pracownika należy udokumentować odpowiednim oświadczeniem. W przypadku pracownika na stanowisku kasowym może posłużyć do tego wypełniony wzór umowy o odpowiedzialności materialnej kasjera. Druk ten zawiera następujące dane zatrudnionego:

 • imię i nazwisko, 
 • nazwę stanowiska, 
 • miejsce zatrudnienia, 
 • datę zatrudnienia. 

Wśród postanowień oświadczenia o odpowiedzialności materialnej znajdują się takie stwierdzenia jak:

 • przejęcie odpowiedzialności materialnej z obowiązkiem wyliczenia się za powierzone pieniężne składniki majątkowe, w szczególności za powierzone pieniądze, papiery wartościowe lub inne kosztowności,
 • przyjęcie obowiązku pokrycia wszelkiej szkody, jaka może wyniknąć na skutek powstałego niedoboru, uszkodzenia lub zniszczenia tych składników majątkowych,
 • zobowiązanie do niezwłocznego powiadomienia pracodawcy o przeszkodach, zdarzeniach i okolicznościach, które mają wpływ na wykonywanie pracy na stanowisku kasjera.

Warto podkreślić, że kasjer składający takie oświadczenie jest zwolniony od obowiązku pokrycia straty w takim zakresie, w jakim udowodni, że:

 • zniszczenie,
 • uszkodzenie,
 • niedobór

składników materialnych powstał nie z jego winy, lecz na skutek niezależnych od niego zdarzeń i okoliczności.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze