Wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy wzór

Jak napisać wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy? Staż pracy ma wpływ na wysokość wielu pobieranych świadczeń, w tym przede wszystkim renty i emerytury. Stanowi także podstawę przyznania dodatków do pensji, na przykład premii jubileuszowej czy stażowego. Niektóre osoby mogą doliczyć do swojego stażu pracę w gospodarstwie rolnym.

Wstęp

wniosek-o-zaliczenie-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-do-stazu-pracy-wzor-pdf-docJakie warunki należy spełnić, aby móc złożyć wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy i jak taki wniosek przygotować? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy wzór

wniosek-o-zaliczenie-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-do-stazu-pracy-wzor-pdf-doc

Wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy wzór

Jaką pracę na roli można zaliczyć do stażu pracy?

Podanie o doliczenie lat pracy to przywilej, który nie przysługuje każdemu. To, które okresy pracy na roli wliczane są do stażu pracy, wylicza ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Zgodnie z tym aktem prawnym do stażu pracy wlicza się:

 • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez małżonka,
 • okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub ze współmałżonkiem (przypadające przed 1 stycznia 1983 roku),
 • okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i ich rodzin (przypadające po dniu 31 grudnia 1982 roku).

Kim jest tzw. “osoba bliska”?

W odniesieniu do ostatniego z wyżej wymienionych okresów pracy należy wyjaśnić – kim jest „domownik” w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i ich rodzin.

Otóż ustawa z dnia 14 grudnia 1982 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin pojęcie domownika tłumaczy jako członka rodziny lub inną osobę pracującą w gospodarstwie rolnym, która pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym i:

 • ma ukończony 16. rok życia,
 • nie podlega innemu ubezpieczeniu,
 • praca w gospodarstwie rolnym stanowi jej główne źródło dochodu.

Przepisy wspomnianej ustawy obowiązywały do 1 stycznia 1991 roku. Obecnie pod uwagę bierze się natomiast przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, które za domownika uznają osobę bliską rolnikowi, która:

 • ukończyła 16 lat,
 • pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
 • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym, ale nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy,
 • nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury ani renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

„Osobą bliską” rolnikowi jest z kolei osoba, która ma z nim osobiste więzi rodzinne lub quasi rodzinne, wyjaśniające, dlaczego praca w gospodarstwie rolnym wykonywana była bez wynagrodzenia.

Są to zatem przede wszystkim dzieci, dzieci przysposobione, współmałżonkowie dzieci, wstępni czy rodzeństwo. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby do osób bliskich zaliczyć też dalszych krewnych, o ile wykaże się, że łączą ich z rolnikiem bliskie więzi.

Osobą bliską będzie zatem także osoba pozostająca z rolnikiem w faktycznym pożyciu.

Pracownik, który spełnia wszystkie warunki, powinien wypełnić wzór wniosku o doliczenie stażu pracy i złożyć go na ręce swojego pracodawcy wraz z dokumentem potwierdzającym okresy pracy na roli.

 

Czy pracodawca ma obowiązek zaliczyć pracę w gospodarstwie rolnym do stażu pracy?

Prawidłowo sporządzone podanie o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy nie powinno pozostać przez pracodawcę bez rozpatrzenia.

Co do zasady, przełożony ma obowiązek przyjąć takie pismo, jednak nie zawsze będzie to równoznaczne z doliczeniem lat pracy na roli do stażu pracy.

Pracodawca może bowiem podważyć wiarygodność lub autentyczność zaświadczenia, które potwierdza pracę w gospodarstwie rolnym. W takim przypadku:

 • występuje do właściwego urzędu gminy o potwierdzenie autentyczności zaświadczenia,
 • odmawia zaliczenia stażu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy.

Jeśli podanie do pracodawcy o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym zostanie odrzucone, pracownikowi przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.

Powinien więc złożyć pozew do sądu pracy, odpowiednio dokumentując staż pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Jak udokumentować staż pracy w gospodarstwie rolnym?

Wniosek do pracodawcy o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym należy podeprzeć zaświadczeniem, które potwierdza okresy pracy na roli. Osoba zainteresowana może otrzymać taki dokument na własny wniosek złożony w urzędzie gminy.

To właśnie ten organ odpowiedzialny jest za stwierdzenie okresów pracy w gospodarstwie rolnym poprzez wydanie odpowiedniego zaświadczenia, które pracownik może złożyć później w swoim zakładzie pracy.

Z reguły, urząd gminy wymaga złożenia w tym celu następujących dokumentów:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym,
 • zaświadczenie potwierdzające fakt posiadania lub istnienia indywidualnego gospodarstwa rolnego, określające jego położenie i powierzchnię lub akt własności ziemi/akt notarialny – do wglądu,
 • potwierdzenie zameldowania w gospodarstwie w określonym czasie (zgodnym z treścią wniosku),
 • zeznanie dwóch świadków lub kserokopie zeznań dwóch świadków z własnoręcznym podpisem – własnoręczność podpisu świadków należy potwierdzić przez notariusza, konsula, RP, pracownika UG lub pracownika oddziału ZUS/KRUS,
 • dokument tożsamości wnioskodawcy i świadków.

Urząd gminy powinien wydać stosowne zaświadczenie niezwłocznie, czyli w terminie maksymalnie 7 dni, licząc od daty wpłynięcia wniosku. Jeżeli sprawa jest niesporna, urząd przeprowadza postępowanie dowodowe na podstawie dokumentów, które posiada.

Są to między innymi księgi podatkowe, rejestry gruntów czy dokumentacja ubezpieczenia społecznego i majątkowego.

Jeśli organ nie posiada dokumentów, których potrzebuje do wydania zaświadczenia, powiadamia o tym wnioskodawcę na piśmie. W takim przypadku, na wniosek osoby zainteresowanej, możliwe jest wszczęcie postępowania w celu ustalenia okresów pracy w gospodarstwie rolnym. Jeśli brak jest innych dowodów, postępowanie opiera się na zeznaniach świadków.

Świadkami w sprawie powinny być co najmniej dwie osoby, które posiadają informacje o pracy wnioskodawcy w gospodarstwie rolnym. Mogą to być zatem osoby, które w danym okresie zamieszkiwały na terenie gospodarstwa rolnego w okresie, kiedy pracował tam zainteresowany.

Zeznania takich świadków spisuje się do protokołu i to na ich podstawie wydawane jest później zaświadczenie o pracy na roli. Dokument ten powinien uzupełniać podanie do dyrektora o doliczenie stażu pracy w gospodarstwie.

Takie pismo da się bez trudu przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia druk – wzór podanie do dyrektora o doliczenie stażu pracy w gospodarstwie.

 

Podsumowanie

Do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, wlicza się także:

 • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka.

Jeśli zamierzamy udowodnić staż pracy w gospodarstwie rolnym z pomocą świadka (czyli gdy Urząd Miasta i Gminy nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym), należy pamiętać, że zeznania spisuje się w obecności wyznaczonego pracownika Urzędu, a do zeznań przystąpić musi co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne.

Dodać też należy, że w przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia z Urzędu, wnioskodawcy jako stronie w postępowaniu służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r.o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

i

Kodeks postępowania administracyjnego

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze