Jak wypełnić zeznanie świadka w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym wzór

Forum prawneKategoria: Wzór pismaJak wypełnić zeznanie świadka w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym wzór
R.T. zapytał 3 lata temu

Dzień dobry, zwracam się z prośbą do Państwa o pomoc, jak wypełnić zeznanie świadka w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym wzór takiego wypełnionego formularza myślę, że przydałby się najbardziej. Staram się o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy, z różnych względów muszę wesprzeć się świadkiem (rodzice u których gospodarstwie pracowałem – nie żyją niestety), który potwierdzi moją pracę w przeszłości w gospodarstwie rodziców.

2 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witaj!

aby ułatwić Ci napisanie i wypełnienie takiego zeznania świadka, możesz pobrać gotowy wzór dokumentu:

zeznanie-swiadka-w-sprawie-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-wzor-pdf-doc

Zeznanie świadka w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym – wzór

zeznanie-swiadka-w-sprawie-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-wzor-pdf-doc

Zeznanie świadka w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym wzór

Wzór do wypełnienia jest bardzo prosty, wystarczy wpisać informacje w puste pola, we wzorze zeznania znalazły się informacje dotyczące:

 • danych osoby ubiegającej się o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy,
 • dane świadka,
 • oświadczenie świadka dotyczące odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań (art. 233 kodeksu karnego),
 • wskazanie adresu gospodarstwa rolnego,
 • zakresu dat,
 • oraz kilka innych istotnych informacji.

Warto przeczytać:

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym składa się w urzędzie gminy, aby następnie przedłożyć potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym u pracodawcy. Ma to wpływ między innymi na staż pracy pracownika, a tym samym na wysokość niektórych składników jego wynagrodzenia.

Aby uzyskać odpowiednie zaświadczenie od urzędu gminy, wnioskodawca musi niekiedy zdobyć zeznania świadków o pracy w gospodarstwie rolnym. Jak należy wypełnić taki dokument?

Zaliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

Zgodnie z ustawą o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, z możliwości tej można skorzystać tylko wtedy, przepisy prawa, postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują taką możliwość.

W takim przypadku praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym jest traktowana na równi z pracą u innego pracodawcy.

Jeśli pracownik ma możliwość wliczenia okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do stażu pracy, konieczne jest spełnienie dodatkowych wymogów:

 • prowadzenie gospodarstwa rolnego lub praca w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez współmałżonka;
 • praca w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzająca objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub ze współmałżonkiem (jeśli okresy pracy przypadały przed 1 stycznia 1983 r. oraz po ukończeniu przez pracownika 16. roku życia),
 • praca w indywidualnym gospodarstwie domowym w charakterze domownika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (jeżeli okresy te przypadały po 31 grudnia 1982 r., po ukończeniu przez pracownika 16. roku życia).

Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, która:

 • ukończyła 16 lat;
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie;
 • stale pracuje w tym gospodarstwie;
 • nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Jak uzyskać potwierdzenie pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym celem przedłożenia w zakładzie pracy?

O wydanie potwierdzenia pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym celem przedłożenia w zakładzie pracy pracownik wnioskuje do właściwego urzędu gminy. Organ wymaga wtedy od wnioskodawcy takich dokumentów, jak:

 • dokumenty potwierdzające posiadanie lub istnienie gospodarstwa rolnego w latach objętych wnioskiem, określające jego położenie i powierzchnię, bądź akt własności ziemi/akt notarialny,
 • potwierdzenie zameldowania w gospodarstwie w okresie objętym wnioskiem,
 • jeśli powyższych brak: oświadczenie o braku dokumentów,
 • zeznanie dwóch świadków,
 • dowody osobiste wnioskodawcy i świadków. 

Zeznania świadków w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym

Zeznanie świadków o pracy w gospodarstwie rolnym potrzebne jest wtedy, kiedy pracownik nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

W takiej sytuacji wnioskodawca składa oświadczenie o braku dokumentów i oświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, a okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym udowadnia zeznaniami przynajmniej dwóch świadków, czyli osób zamieszkujących w danym czasie na terenie, na którym znajdowało się indywidualne gospodarstwo rolne.

Oświadczenie świadka o pracy w gospodarstwie rolnym ma postać wypełnionego druku – czasami urzędy udostępniają taki dokument na swojej stronie internetowej, ale można również pobrać taki wzór zeznania świadków o pracy w gospodarstwie rolnym. 

Kto może być świadkiem pracy w gospodarstwie rolnym? Świadkami mogą być osoby:

 • obce,
 • krewne,
 • starsze od wnioskodawcy,
 • mieszkające w danym okresie w tej samej miejscowości, w której znajdowało się gospodarstwo rolne. 

Jak wypełnić zeznanie świadka w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym? Dokument powinien zostać wypełniony przez dwóch świadków spełniających opisane wyżej kryteria. Pisma muszą zawierać dokładne daty pracy wnioskodawcy w gospodarstwie rolnym. Należy podpisać je dopiero w obecności urzędnika, aby mógł on potwierdzić własnoręczność podpisów.

Oznacza to, że świadkowie muszą udać się z wnioskodawcą do urzędu, przedkładając do wglądu swoje dowody osobiste.

Niezbędne są także:

 • numery świadczeń emerytalnych lub rentowych w przypadku, gdy świadkiem jest emeryt lub rencista;
 • potwierdzenie zameldowania (dotyczy wnioskodawcy i świadków).

Jakie informacje uwzględnia zeznanie świadków w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym?

Zeznania świadków o pracy w gospodarstwie rolnym wnioskodawcy uwzględniają z reguły:

 • oznaczenie wnioskodawcy, którego dotyczą zeznania,
 • dane świadka,
 • określenie relacji w stosunku do zainteresowanego: obcy, powinowaty, krewny, 
 • klauzulę dotyczącą świadomości odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego, który za składanie nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3,
 • oznaczenie miejsca pracy wnioskodawcy,
 • oznaczenie okresu pracy wnioskodawcy,
 • oznaczenie charakteru pracy (rodzaj, stanowisko),
 • określenie, czy praca była stała, sezonowa czy dorywcza,
 • określenie, czy praca była wykonywana w pełnym, niepełnym wymiarze czasu,
 • oznaczenie czy zainteresowany był ubezpieczony z tytułu wykonywania danej pracy,
 • określenie czy zainteresowany posiadał inne źródło utrzymania,
 • wyjaśnienie, skąd świadek zna okoliczności objęte zeznaniem,
 • wyjaśnienie, dlaczego zainteresowany nie może przedłożyć zaświadczenia o zatrudnieniu (np. dokumenty uległy zniszczeniu wskutek pożaru/powodzi).

Kiedy gmina wydaje potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym?

Po złożeniu kompletu dokumentów – w tym zeznań świadków – urząd gminy powinien rozpatrzyć wniosek w sprawie wydania potwierdzenia pracy w gospodarstwie rolnym bez zbędnej zwłoki, czyli nie później niż w ciągu siedmiu dni.

Warto pamiętać, że na odmowę wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.